Cultuurdirecteur Daan: Eenheid en tolerantie van belang
13 Jan, 10:34
foto
Roseline Daan, directeur Cultuur.


Het jaar 2021 moet het jaar van acceptatie, tolerantie, gunnen en eenheid worden. Dit zegt Cultuurdirecteur Roseline Daan. Ze doet een krachtige oproep aan alle Surinamers om zich die vier begrippen eigen te maken ter groei en verheffing van het land. Daan wijst erop dat Suriname een arsenaal aan culturen heeft, voortgekomen uit de verschillende etnische groepen. "Wij moeten er nog harder aan werken om deze culturele rijkdommen te conserveren die zullen begeleiden naar een natie waarin tolerantie en acceptatie de boventoon voeren".
 
Suriname is decennialang geprezen om zijn multiculturele- en plurale samenleving. Dit is een krachtige bron van inspiratie geweest voor de internationale wereld om te werken aan de binding van mensen in hun eigen land. Anno 2021 lijkt er volgens Daan sprake te zijn van verdeling waarbij subtiel, maar vaak duidelijk rassensentimenten worden opgeroepen. "De bijna haatuitingen op vooral sociale media en het over en weer verwijzen naar bepaalde etnische groepen in discussies, doen ons land en het volk niet goed", waarschuwt Daan. Zij doet een ernstige oproep aan eenieder om dit pad te verlaten en te kiezen voor harmonie en verbindend te zijn naar elkaar. Alle Surinamers hebben de taak om daar waar geconstateerd wordt dat de rassensentimenten worden opgeroepen, die de kop in te drukken. 
 
De Cultuurdirecteur benadrukt dat de heterogene samenleving met haar vele culturele identiteitsvormen bewaard moet blijven. “Wij hebben elkaar nodig en moeten elkaar de ruimte geven om te groeien. Door elkaar te accepteren ontstaat wederzijds respect.” Wanneer wij instaat zijn dit te doen, kan de culturele diversiteit worden ingezet voor en leiden tot economische ontwikkeling van het individu. Dit zal zich in termijn vervolgens vertalen in de algemene maatschappelijke en financiële groei van het land. Dat moet onze focus zijn. Er mag geen sprake zijn van cultureel-etnische dominantie door één bevolkingsgroep.”

Surinamers die verdeeldheid prediken beseffen volgens Daan onvoldoende dat de culturele rijkdom van Suriname zit in onze diversiteit en dat de broedelijke wijze zoals de Surinamer met elkaar leven in stand moet worden gehouden en worden uitgebouwd. "Wij als Surinamers moeten beter beseffen dat hoe wij met elkaar leven een mooi en voor vele landen een uniek verschijnsel is".

Daan zegt dat nu meer dan ooit het Directoraat Cultuur met ondersteuning van de centrale overheid en haar werkarmen, een wezenlijke bijdrage zal helpen leveren aan de natievorming. Projecten en activiteiten vanuit het directoraat zullen gericht zijn op het bevorderen, ondersteunen en faciliteren van het cultureel ondernemerschap, respect, het behoud en de bescherming van de grote en rijke verscheidenheid aan culturele normen en waarden. Dit dient als basis bij de ontwikkeling en versterking van de Surinaamse culturele identiteit. Daarnaast zal specifieke aandacht gegeven worden aan het conserveren van cultuurobjecten en zal in samenwerking met alle overheid gerelateerde organisaties die ondersteunend en verbindend zijn, worden geclusterd zodat er een cultuurbeleid tot stand komt dat breed gedragen wordt.
Advertenties