Pg Baidjnath Panday vond uitspraak vp ‘pure inmenging’
22 Nov, 06:42
foto
Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday. (Archieffoto Ranu Abhelakh)


Procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday vond de uitspraken van vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk in het STVS-journaal vrijdagavond “een pure inmenging in de bevoegdheden van het Openbaar Ministerie (OM), waar hij als politieke bewindspersoon ver van af moet blijven.” De pg heeft intussen kennisgenomen van de verklaring die de vp zaterdag heeft afgelegd, waarin hij aangeeft dat hij als lid van de uitvoerende macht, zich op geen enkele wijze wil inlaten met de taken en bevoegdheden van de rechterlijke macht.

Tegenover Starnieuws stelt de pg dat Brunswijk zich helaas niet op de hoedanigheid van burger kan beroepen. “Hij heeft als vp tot de media gesproken”. Brunswijk zei in het STVS-interview dat zijn inziens het OM niet goed heeft gehandeld in de zaak-Adhin en dat hij zijn mening als burger gaf. Baidjnath Panday is kort hierover: “Laat hij dat maar verder verklaren. Zijn bewering snijdt geen hout.”

De pg wil inhoudelijk niet ingaan op het strafrechtelijke onderzoek naar de ex-vicepresident, tevens Assembleelid Ashwin Adhin. Hij volstaat met een korte terugblik en geeft samenvattend aan dat het OM, Adhin in het vizier kreeg na voor hem bezwarende verklaringen van medewerkers op het kabinet van de vp. Vervolgens heeft Adhin na zijn aanhouding zelf een verklaring afgelegd en die is geverifieerd met verklaringen van zijn oud-kantoorgenoten. Er bleken tegenstrijdigheden in Adhins verklaring en de grond van zijn verdenking blijft hierdoor gehandhaafd.

Valsheid in geschrifte, verduistering en vernieling
Zonder in details te treden, geeft Baidjnath Panday aan dat het onderzoek niet alleen uitwijst dat er verduistering en vernieling van media-apparatuur toebehorende aan de Staat Suriname heeft plaatsgevonden, maar ook valsheid in geschrifte. De verweten valsheid in geschrifte en verduistering zouden hebben plaatsgevonden in de functie van vp (ambtsdelicten) en de vernieling heeft daarna plaatsgevonden toen Adhin vp af was (commune delict). “Als je niet had verduisterd, had je ook niet kunnen vernielen.”

Afgelopen vrijdag verklaarde rechter-commissaris (rc) Siegline Wijnhard de inverzekeringstelling van Adhin onrechtmatig en gaf het bevel voor zijn onmiddellijke invrijheidstelling.  De rc oordeelde dat Adhin als ex-vicepresident op basis van de Wet In Staat van Beschuldigingstelling Politieke Ambtsdragers (2001) eerst in staat van beschuldiging had moeten worden gesteld. De stelling van het OM dat de wet pas van toepassing zou zijn als er een daad van vervolging zou zijn ingesteld werd door de rc verworpen, omdat dit in strijd zou zijn met artikel 140 van de Grondwet, verder geregeld in de Wet In Staat van Beschuldigingstelling Politieke Ambtsdragers.

Misslag
Het OM is het totaal niet eens met deze zienswijze en noemt het een “misslag begaan door de rc”. Het OM tekende na het besluit van de rc, meteen hoger beroep aan, waardoor de invrijheidstelling is gestuit, en Adhin in voorlopige hechtenis blijft. Komende week zal het Hof van Justitie oordelen in deze zaak. “Het hof moet ons argument over de misslag door de rc beoordelen en vervolgens toetsen.”

In het politie-onderzoek zijn verschillende personen gehoord. Evenzo personen over wie verdenkingen zijn geuit. Het verhoor van Adhin was oorspronkelijk gepland voor vrijdag 13 november. Er is die dag herhaaldelijk naar Adhin gebeld en hij heeft bevestigd dat hij komt, maar is niet komen opdagen. Adhin is voor maandag 16 november weer opgeroepen en aangezien hij ook toen niet verscheen, is de opdracht gegeven hem op te sporen. Tijdens zijn verhoor door de politie legde Adhin een verklaring af. Deze leverde tegenstrijdigheden op met wat de eerder aangehouden verdachten hebben verteld. Er volgde een confrontatie, en de verschillende verklaringen bleken belastend voor de ex-vp, waarop het OM besloot tot zijn inverzekeringstelling. Volgens Baidjnath Panday heeft de rc geoordeeld dat het OM eerst De Nationale Assemblee om toestemming had moeten vragen, wat volgens hem een verkeerde uitleg is. “Wij achten dit een misslag.”

Adhin vrijlaten en schadevergoeding
Tegenover STVS stelde Brunswijk dat hij geen aangifte heeft gedaan tegen Adhin. Hij vindt dat het OM de gewezen vp vrij moet laten. Desnoods betaalt Adhin een schadevergoeding en wordt alles buiten proces afgehandeld. De pg kan zich hierin totaal niet terugvinden. “De verdenkingen tegen de ex-vicepresident zijn te grof en te groot. Ze laten het niet toe om deze zaak buiten proces af te doen”, stelt Baidjnath Panday. “Je moet sowieso naar de rc en waarschijnlijk – dit is een vooruitzicht – onder de huidige feitelijkheden die wij in het dossier hebben staan, ernstig overwegen om hem ook te dagvaarden om zich op de zitting te verantwoorden.”

De verdenking van Adhin en zijn ex-kantoormedewerkers ontstond nadat een klokkenluider vanuit het kabinet van de vp aan de bel trok. Er zouden goederen waaronder elektronica vermist worden. De melding werd gedaan aan de presidentiële commissie Oneigenlijk Gebruik Publieke Goederen, die onderzoek moest doen naar ontvreemde staatseigendommen op het kabinet van de president, de vp en de ministeries. Deze informatie vormde de basis van het vooronderzoek. In dit kader kreeg het OM trouwens ook een verzoek binnen van het kabinet van de vp om onderzoek te doen naar vermeende strafbare feiten. Het kabinet had deze strafbare feiten in een rapport vervat en opgestuurd naar het OM.

Alle informatie bij elkaar opgeteld, gaf het OM genoeg reden om een strafrechtelijk onderzoek te starten. De politie hoorde diverse personen die werkzaam zijn op het kabinet van de vp. Uit hun verklaringen bleek  al snel genoeg dat er bezwaren bestonden tegen collega’s Ramon K,  Amien D. en Vijendra R. Ze werden vrijdag 13 november aangehouden en in verzekering gesteld. Bijkans een week later is Ramon K. vrijgelaten.
Advertenties