Suriname loopt miljoenen euro's mis
21 Oct, 12:43
foto


Mohansingh inmiddels bekend vanwege zijn uitvinding heeft al eerder een publicatie verzorgd over inkomsten die de Staat misloopt. Daartoe is een berekening gemaakt dat neerkomt op meer dan € 600 miljoen gemiste inkomsten door het ontbreken van een CO₂ emissiehandel systeem en Emissieautoriteit. Vanaf 2019 is er een nieuw mechanisme in werking om de handel uit de markt te halen en in fondsen onder te brengen. Dit biedt dus kansen voor Suriname.

Dit zogenaamde 'Market Stability Reserve' is in het leven geroepen om de handel weer op rails te zetten. Emissiehandel (EU ETS) is een marktinstrument waarmee de EU de uitstoot van broeikasgassen kosteneffectief wil verminderen om zo haar doelstellingen en die van het Kyoto Protocol te realiseren.Emissiehandel is de handel in emissierechten, die het recht geven om een bepaalde hoeveelheid broeikasgassen uit te stoten. Vragers en aanbieders handelen in emissierechten en zo komt een CO2-prijs tot stand. Per hectare is 1 – 2 ton CO₂, prijsraming liggen tussen €30 - €100 per ton. Uitgaande van 10 miljoen hectare kan Suriname €600.000.000 aan inkomsten genereren. Met deze inkomstenbron kunnen vervolgens projecten worden gefinancierd. Voor het aantrekken van investeerders voor  financiering van projecten is het van belang om in eerste instantie een strategisch ontwikkelingsvisie met plan van aanpak en begroting vast te stellen.

Niet alleen de Covid-19 heeft impact op Staatsbegroting, maar ook het ontbreken van een strategische ontwikkelingsvisie. Omdat een land immers afhankelijk is van zijn resources en arbeidspotentiaal is het van belang om te focussen op de hoogwaardige functies per district en deze inzetten om laagwaardige functies te optimaliseren. Ook de afstemming tussen onderwijs en het bedrijfsleven kan hierbij een belangrijke rol spelen.

In een strategische ontwikkelingsplan wordt met behulp van Netwerkmanagement de basis gelegd als fundering van onderhavige plan. Dit is tevens ook bruikbaar om cruciale actoren in kaart te brengen en voor desbetreffende project waarbij een organisatie is ingericht met een Stuurgroep, projectgroep en werkgroepen. In een werkgroep worden in details per discipline ontwerp en berekeningen uitgevoerd en aan het projectgroep gerapporteerd. Dit kunnen juristen, subsidieadviseurs, technici en wetenschappers zijn. Terwijl het projectgroep waakt over de uitvoering/projectonderhoud en budget die door de Stuurgroep is vastgesteld. Per project zal er dus meetbare doelstellingen, gekoppeld aan activiteiten en begroting eerst dienen te worden vastgesteld. Het Emissiehandel systeem kan als start worden gedefinieerd als potentieel haalbare project.

Thakur Mohansingh

Vragen en feedback zijn welkom.
email: mohan.singh@live.nl

Advertenties