Regering bezig met noodwet burgerlijke uitzonderingstoestand
30 Mar 2020, 18:26
foto
De Raad van Ministers heeft de ontwerpwet vandaag goedgekeurd. De stukken zijn intussen naar de Staatsraad gestuurd voor advies.


De regering komt met een spoedwet over burgerlijke uitzonderingstoestand (Wet Uitzonderingstoestand Covid-19). Dit heeft te maken met beheersing van de Covid-19 pandemie. Deze wet is ter uitvoering van artikel 72 c van de Grondwet. De wet zal deze week nog in De Nationale Assemblee worden behandeld en treedt gelijk na de afkondiging in werking. 
 
De conceptwet luidt:
De president van de Republiek Suriname, 
 In overweging genomen hebbende, dat in verband met het tegengaan van ongecontroleerde verspreiding in Suriname van het SARS-CoV-2 virus dat de volksgezondheid, veiligheid en economie van Suriname ernstig in gevaar zal brengen - het noodzakelijk is buitengewone maatregelen te treffen; Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet:  
 
Artikel 1 
1. Voor het grondgebied van de Republiek Suriname wordt de burgerlijke uitzonderingstoestand afgekondigd. 
2. De burgerlijke uitzonderingstoestand  blijft van kracht totdat zij bij wet is opgeheven. 
3. Gedurende deze burgerlijke uitzonderingstoestand is de Wet Uitvoering Uitzonderingstoestand van kracht, alsmede de door de regering te treffen maatregelen en gegeven voorschriften in verband met de handhaving van de interne veiligheid en de algemene volksgezondheid. 
 
Artikel 2 
1. Deze wet wordt aangehaald als: Wet Uitzonderingstoestand Covid-19. 
2. Zij wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd. 
3. Zij treedt na haar afkondiging onmiddellijk in werking.  
4. De minister van Justitie en Politie, de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Volksgezondheid zijn belast met de uitvoering van deze wet. 

Memorie van toelichting
In maart 2020 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de uitbraak van Covid-19 tot een pandemie uitgeroepen. Deze wereldwijde epidemie heeft reeds vele mensenlevens geëist en het is gebleken dat slechts met uitzonderlijke maatregelen nationaal en internationaal de epidemie enigszins kan worden bedwongen. In landen waar maatregelen niet op tijd zijn genomen dan wel niet voldoende zijn geweest, is het gezondheidssysteem compleet overweldigd door het aantal ernstige zieken. Die landen ervaren een diepe sociaal maatschappelijke crisis en desastreuze gevolgen voor de economie. Zelfs in rijke landen zijn goed functionerende zorgsystemen niet adequaat toegerust gebleken om het groot aantal patiënten te verzorgen in een ongebreidelde epidemie. 

De maatregelen die in staat zijn de uitbraak van Covid-19 door verspreiding van het SARS-CoV-2 virus te vertragen of te beperken, hebben ernstige gevolgen voor de economie van alle landen en de mogelijkheden van grote groepen burgers om in hun levensonderhoud te voorzien. Het is daarnaast ook onduidelijk hoe lang deze ramp zal duren. 
Het Internationaal Monetaire Fond heeft aangekondigd dat door de uitbraak van de Covid-19 pandemie, de wereldeconomie in een recessie belandt die gelijk is of erger aan de financiële crisis van 2009. Wereldwijd hebben restricties en lockdowns ervoor gezorgd dat de economische activiteit in vrijwel alle landen sterkt verminderd is, met faillissementen en ontslagen tot gevolg. 

Voor Suriname heeft deze ziekte reeds negatieve gevolgen gehad, nadat er vanaf 13 maart 2020 na een medisch onderzoek de eerste persoon positief werd bevonden voor Covid-19. De Regering van Suriname heeft hierna onmiddellijk de toegang tot Suriname gesloten en enkele andere maatregelen getroffen om de ongecontroleerde verspreiding van het virus onder de bevolking te beperken. Het is echter gebleken dat maatregelen die de regering kan treffen conform de geldende wetgeving, niet voldoende of niet afdwingbaar zijn om ongecontroleerde verspreiding van het Covid-19 onder de bevolking (meer bekend als community spreading) te voorkomen. Een ongecontroleerde verspreiding van het virus zal, gezien de grote mate van besmettelijkheid en de percentages ernstige zieken en doden die het veroorzaakt, voor Suriname rampzalig zijn, omdat de gezondheidsinstellingen niet in staat zullen zijn om een groot aantal patiënten op te vangen en adequaat te behandelen.  

Gelet op het voorgaande is het noodzakelijk dat de regering ter bescherming van de bevolking  voor geheel Suriname krachtens artikel 72 van de Grondwet de burgerlijke uitzonderingstoestand afkondigt. Bij het ingaan van de uitzonderingstoestand wordt op grond van artikel 23 van de Grondwet de Wet uitvoering Uitzonderingstoestand van kracht, waarin zoals vereist de bijzondere maatregelen en voorschriften worden geregeld.
Advertenties

Friday 16 April
Thursday 15 April
Wednesday 14 April