Strafrechtelijk onderzoek Van Trikt gaat over malversaties
07 Feb 2020, 12:07
foto
Minister Gillmore Hoefdraad


Mogelijke onrechtmatige gedragingen bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) door gewezen governor Robert van Trikt wordt onderzocht door het Openbaar Ministerie. Het ontslag van de governor en de daaropvolgende aanhouding en inverzekeringstelling op last van de procureur-generaal (pg), heeft niets te maken met aan CBvS toevertrouwde valutakasreserves. Dit antwoordt minister Gillmore Hoefdraad van Financiën op vragen van Starnieuws. 

De aanklachten tegen Van Trikt zijn onderdeel van een binnen de bancaire sector heersende consensus dat de governor zich in zijn hoedanigheid als centrale bankier zich als monetaire autoriteit te lichtvaardig heeft laten leiden door persoonlijke belangen bij de afweging van keuzes die gemaakt moesten worden. Een eerste inventarisatie over zijn rol bij contracten die zijn afgesloten tussen de CBvS en derden laat in ieder geval een beeld zien waarbij vraagtekens kunnen worden gezet voor wat betreft de rechtmatigheid van de uitgaven en de daarmee samenhangende verplichtingen die ten laste van de bank zijn gedaan. Daarbij komt uit vooronderzoek naar voren dat er systematisch in het financiële nadeel van de CBvS is gehandeld met als resultaat dat de bank opgescheept zit met dwingende verplichtingen. Het ingestelde strafrechtelijk onderzoek gaat dus over die mogelijk onrechtmatige handelingen van ex-governor Van Trikt waarbij, indien bewezen verklaard, ook buiten de bevoegdheden van het ambt is getreden, benadrukt Hoefdraad. 

Het ministerie van Financiën constateert uit de mediaberichtgeving van de afgelopen dagen dat door het debacle rondom de gewezen governor, ten onrechte de maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid van Surinaamse banken en andere financiële dienstverleners in toenemende mate een punt van discussie vormt. "Het is echter juist hiermee, het instellen van een onderzoek, waaruit blijkt dat een grondige herbezinning op de waarden en normen in de financiële sector noodzakelijk is. Hiernaast speelt financiële ethiek een belangrijke rol bij de behandeling van de integriteit, betrouwbaarheid en zorgplichten van bestuurders van financiële instituten. Wij hebben de afgelopen jaren met elkaar grote stappen gezet in de naleving van de financiële toezichtwetgeving enerzijds en de beginselen inzake goed bestuur anderzijds", zegt de minister. 

De door Van Trikt gecreëerde betrokkenheid van de CBvS bij dergelijke zaken zijn illustratief voor de beschadiging die hij de reputatie van de financiële sector in Suriname heeft toegebracht en de verantwoordelijkheid die hij hiervoor moet dragen. Bestuurders vormen de eerste en belangrijkste verdedigingslinie tegen integriteitsschendingen en wetsovertredingen. Zij dragen de eindverantwoordelijkheid voor het tot stand brengen en waarborgen van een integere en beheerste bedrijfsvoering, zegt minister Hoefdraad. 

Over de valutakasreserve is reeds in De Nationale Assemblee toegelicht dat het beheer van die reserves door CBvS onderdeel is geweest van een in principe-overeenstemming tussen de banken en de moederbank die nog niet was geformaliseerd waarbij zijdens de moederbank geen volledige nakoming is geweest van de afspraken, bijvoorbeeld ten aanzien van de investeringskeuzes van die middelen. De zaak Van Trikt staat daar geheel los van en de ingediende strafklachten hebben ook geen betrekking op deze aangelegenheid. Inmiddels heeft de regering de nodige documenten met wederzijdse aansprakelijkheden rondom de kasreserve overheveling en het betaalschema reeds samen met de CBvS en de banken ondertekend.  De hoogte van de nodige ringfencing van de kasreserves binnen de internationale reserves is eveneens bekend en hierover is het inhaalschema opgesteld. De regering is van mening dat over de kasreserves de banken en de regering samen de slordigheid en nalatigheid van de ex-governor hebben rechtgezet, stelt de bewindsman. 
Advertenties