KKF-voorzitter Bissumbhar wordt beedigd als lid tripartiet overleg
23 Mar 2011, 06:00
foto
KKF-voorzitter Narpath Bissumbhar. (Foto: Ramon Keijzer)


De voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), Narpath Bissumbhar, wordt later op de dag samen met de overige leden beëdigd als lid van het tripartiet overleg. De protesten van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) hebben niet ertoe geleid dat president Desi Bouterse afziet van de benoeming van Bissumbhar.

"Ik vind de argumenten die de VSB aandraagt zielig en niet steekhoudend", zegt de KKF-voorzitter aan Starnieuws. Hij benadrukt dat de KKF het handelsregister bijhoudt voor de overheid en dat het ministerie van Handel en Industrie een toezichthoudende rol vervult. "Maar wij hebben veel meer activiteiten, die niets te maken hebben met de overheid. Wij stimuleren de economische activiteiten en investeringen. Wij behartigen het belang van duizenden ondernemers", zegt Bissumbhar.

Hij begrijpt niet waarom de VSB zo een punt van deze zaak maakt. "Het bedrijfsleven mag net als de vakbeweging drie deelnemers afvaardigen. Drie weten toch meer dan twee. Er is alleen maar sprake van een toegevoegde waarde", aldus Bissumbhar. Hij benadrukt dat de VSB en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten nog geen tien procent van de ondernemers vertegenwoordigd. "Wij behartigen de belangen van de rest", meent de KKF-voorzitter.

John Krishnadath, die door de VSB was voorgedragen, zegt dat de KKF een soort Centraal Bureau voor Burgerzaken is van het bedrijfsleven. Hij heeft niks tegen Bissumbhar maar hij moet namens de overheid zitting nemen in het tripartiet overleg en niet als bedrijfsleven.

Krishnadath citeert de artikelen die het moeilijk maken om de KKF niet anders te zien dan als een publiekrechtelijke instelling, een werkarm van de overheid dus. De KKF is volgens Krishnadath bij wet verantwoording verschuldigd aan de minister van Handel en Industrie.

Artikel 4: De kamer is verplicht aan de minister adviezen of inlichtingen te geven over die aangelegenheden van het bedrijfsleven waarover door de minister haar oordeel of inlichtingen gevraagd worden.
Artikel 6 lid 1: De kamer telt een door de minister te bepalen aantal van tenminste 21 en ten Hoogste 31 leden.
Artikel 6 lid 3: De minister bepaalt in overleg met de kamer het aantal vertegenwoordigers voor iedere bedrijfsgroep; hij kan daarbij tevens bepalen dat er binnen een bedrijfsgroep afzonderlijk verschillende vertegenwoordigers zullen zijn voor diverse categorien...
Artikel 8: Bij verkiezingen is het in beroep gaan zodanig geregeld dat men daarvoor bij de minister moet zijn.
Artikel 11: Geeft aan dat van de gelegenheid tot kandidaatstelling men voor 15 september hiervan kennis geeft aan de Minister
Artikel 29: De kamer biedt voor 1 oktober een begroting van inkomsten en uitgaven aan de minister aan ter goedkeuring;
Artikel 30 lid 2: De kamer dient jaarlijks voor 1 juli een verantwoording van haar geldelijk beheer over het afgelopen jaar aan aan de minister (+ accountantsverslag);
Artikel 31 lid 1: De kamer heeft toestemming nodig van de minister voor o.a. het verlenen van subsidies, het in het leven roepen van instellingen ten dienste van het bedrijfsleven, het beheer van door anderen in het leven geroepen instellingen, het vaststellen van tarieven en vergoedingen, het verkopen, kopen en bezwaren van onroerende goederen.
Artikel 31 lid 2: De kamer verstrekt aan de minister alle door hem gewenste inlichtingen omtrent haar werkzaamheden.
Artikel 32: Besluiten van de kamer kunnen voor zover zij met wettelijke regelingen of het algemeen belang strijden door de minister worden geschorst of vernietigd.
Artikel 33 lid 1:. In geval de kamer naar de mening van de minister nalatig is of niet in staat is tot het vervullen van haar taak wordt daarin voorzien door de Minister
Artikel 33 lid 2: De minister kan de kamer ontbinden en een bewindvoerder benoemen, ook kan hij het aantal ontbrekende kamerleden door benoeming aanvullen.
Artikel 33 lid 3: De minister kan over de diensten van de secretaris en van het personeel der kamer beschikken
Artikel 34: De kamer brengt jaarlijks voor 1 september aan de minister verslag uit over haar werkzaamheden gedurende het afgelopen kalender jaar en over de ontwikkeling van het bedrijfsleven in haar ressort gedurende dat tijdsvlak.
Artikel 37: De minister kan ingeval van onvoorziene omstandigheden nadere voorschriften geven ter bevordering van een goede uitvoering van hetgeen in de landsverordening is gesteld.

Aangezien de regering aan dit formele bezwaar voorbijgaat, zal de VSB niet participeren. Overigens zou de regering in het geheel moeten opnemen de COL (privaatrechtelijk werknemers organisatie) en de AKMOS (privaatrechtelijke werkgevers organisatie). Krishnadath zegt dat deze twee organisaties heel belangrijk zijn bij het nemen van economische en maatschappelijke beslissingen.


Advertenties