Bhakti-yoga: het blijvend ervaren van eenheid met God
23 Jun, 14:46
foto


In verband met de Internationale Dag van de Yoga op 21 juni delen wij graag informatie over een bijzondere vorm van yoga,  bhakti-yoga. Zoals iedere wetenschap de wereld op haar eigen manier benadert, verschijnselen om ons heen verklaart en ontwikkelingsrichtingen aangeeft, kunnen we dit ook stellen voor de diverse bewegingen op het gebied van religie en spiritualiteit. Voor yoga-beoefenaars is dit niet anders.

In de loop van de tijd hebben zich diverse vormen van yoga ontwikkeld. Zoals onze broeders en zusters uit de diverse yoga-bewegingen naar voren brengen, richt yoga zich op het ervaren van verbinding en eenheid met de Allerhoogste. Door de innerlijke rust of gelukzaligheid die bereikt wordt, propageert de yoga-beoefenaar zijn richting als de hoogste waarheid. Andere richtingen raken dan wel eens onderbelicht.

Een yoga-richting die de afgelopen dagen relatief weinig aandacht kreeg in de media, is bhakti-yoga, zoals beoefend binnen de Hare Krishna beweging. Yoga als manier om ons te verbinden met de Allerhoogste en om eenheid met Hem te ervaren, wordt hieronder besproken vanuit de optiek van beoefenaars van bhakti-yoga.

Binnen de Hare Krishna beweging wordt religie gedefinieerd als de wet van God. Deze wet is in de Vedische geschriften neergelegd en wordt door opeenvolgende leraren onveranderd doorgegeven. Binnen deze beweging is bronvermelding verplicht, net zoals in de wereldse wetenschappen. Niets wordt aangenomen zonder specifieke verwijzing naar een bron in de Vedische geschriften.

Algemeen erkent men de Bhagavad Gita als door God gesproken, ongeveer 5.000 jaar geleden. God wordt dan ook beschouwd als de allereerste Guru. De Gita zegt in vers 6:47 over yoga:
yoginām api sarveṣāṁ, mad-gatenāntar-ātmanā
śraddhāvān bhajate yo māṁ, sa me yuktatamo mataḥ
(“En van alle yogī’s is hij die zich vol vertrouwen voortdurend in Mij bevindt, die altijd aan Mij denkt en Mij transcendentale liefdedienst bewijst, het innigst met Mij in yoga verbonden en de beste van allemaal. Dat is Mijn mening.”)
De kern van dit vers over yoga is het woord liefdedienst. Dit gaat over God dienen in liefde. Wie dit bereikt, is het innigst met God verbonden.

Hoewel de verscheidene vormen van yoga zich op hetzelfde pad naar verbinding met God bevinden, is er verschil. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada verklaart dit nader: “Karma-yoga, handelen zonder gehechtheid aan de resultaten, is het begin van het pad naar zelfrealisatie. Als karma-yoga verrijkt wordt met kennis en onthechting, wordt dat niveau jñāna-yoga genoemd. Wanneer jñāna-yoga verrijkt wordt met mediteren op de Superziel door verschillende lichamelijke methoden en wanneer de geest op Hem geconcentreerd is, dan wordt dat aṣṭāṅga-yoga genoemd. Wanneer iemand vervolgens het niveau van aṣṭāṅga-yoga ontstijgt en tot Kṛṣṇa, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, komt, dan wordt dat bhakti-yoga genoemd.”

Bhakti heeft dus als kenmerk, dat wij in verbinding met God komen door Hem liefdevol te dienen. Negen vormen van bhakti zijn in het Srimad Bhagavatam beschreven:
śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ
smaraṇaṁ pāda-sevanam
arcanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ
sakhyam ātma-nivedanam”
(Horen over God, Hem verheerlijken, zich Hem herinneren (door meditatie), Zijn lotusvoeten dienen, Hem vereren, tot Hem bidden, Hem dienen, vriendschap met Hem ervaren, alles aan Hem aanbieden.)

Horen over God, van een zuivere bron, is hierbij als eerste genoemd. En wie is een zuiverder bron dan God zelf? Door Zijn Bhagavad Gita te horen en tot ons wezen te laten doordringen, dienen wij God. En dit horen van de Gita heeft als effect, dat ons karma gezuiverd wordt. Een eind aan karma betekent een eind aan de voortdurende cyclus van geboorte en dood. Na bevrijding uit deze cyclus wacht ons alleen de spirituele wereld, in voortdurende kennis en gelukzaligheid, alles in gezelschap van onze Allerhoogste Vader.

De verscheidene vormen van yoga kunnen als zeer prettig worden ervaren. Een stap verder dan het beheersen van de zintuigen door lichaamsoefeningen, is het ervaren van gelukzaligheid in Gods schittering, door meditatie. En door nog een stap verder kunnen wij God persoonlijk kennen, in het dagelijks leven. Door Hem met liefde te dienen, kunnen wij steeds met Hem in contact zijn. Een van de eenvoudige handelingen hiervoor is om alle (vegetarisch) voedsel eerst aan Hem te offeren. Een andere methode is het chanten van de Hare Krishna Mahamantra: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.

Wij mensen kunnen kiezen welke weg wij bewandelen in yoga, voor onze verbinding met de Allerhoogste. Door bhakti-yoga bereiken we een blijvende verbondenheid. Volgens de geschriften blijft iedere handeling in toewijding aan God gedaan, voor altijd bewaard.

Met diep respect voor allen die een band met de Allerhoogste nastreven, wensen wij alle zielen goede vooruitzichten in Godsbewustzijn!

Vereniging Hare Krishna