Door RIS-project slaagden meer kinderen uit binnenland
28 Aug 2010, 03:05
foto


Door het RIS-project (Reparatie Intellectuele Schade) zijn meer leerlingen uit het binnenland geslaagd voor toelating mulo en lagere technische school (lts). Sinds 2007 voert de stichting van Julian With dit project uit in Brokopondo, Marowijne en Sipaliwini. Het doel van dit project is het percentage zesde klassers dat slaagt voor de GLO-toets, te verhogen tot minimaal 40%. Het gemiddelde slagingspercentage op deze scholen in 2006 was 7%.

Van de 194 kinderen die deelgenomen hebben aan het RIS-project afgelopen schooljaar, zijn 116 geslaagd voor de mulo of lts. Dit is gelijk aan 60%. Dit resultaat behaalde de stichting door bevoegde leerkrachten uit Paramaribo in te huren die elk weekend naar het binnenland afreizen om de kinderen bijlessen te geven in de vakken Nederlands en rekenen.

“We kunnen concluderen dat de kinderen uit het binnenland door aan het RIS-project deel te nemen gemiddeld even hoog scoren als de kinderen uit Paramaribo die dit jaar een gemiddeld slagingspercentage leverden van 61%”, zegt With. In de drie jaar dat het RIS-project is uitgevoerd, zijn er van de 581 kinderen die aan dit programma hebben deelgenomen 297 (51%) geslaagd voor de mulo en technische school.

“Het gemiddelde slagingspercentage bedroeg voor de invoering van het RIS-project slechts 7% voor de scholen uit de districten Brokopondo, Marowijne en Sipaliwini. Een eenvoudige rekensom leert ons dat dankzij dit project 256 kinderen meer zijn geslaagd in een periode van drie jaar”, aldus With.

RIS wil vanaf dit jaar een behoorlijk aantal van de geslaagde kinderen een beurs geven om op een muloschool in Paramaribo verder onderwijs te volgen. De kosten per kind zijn SRD 5465 per jaar. Er zijn voorwaarden verbonden aan deze beurs. Als een kind blijft zitten, dan vervalt de beurs, tenzij een zwaarwegende factor ten grondslag ligt aan dit falen.