VSB eist opheldering bestedingen Algemeen Pensioenfonds
02 Mar, 14:53
foto


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) wil transparantie hebben in bestedingen die gedaan worden door het Algemeen Pensioenfonds (APF). Bedrijven en werknemers in Suriname zijn gedurende meer dan 100 maanden premies aan het storten zonder helderheid over de besteding van deze middelen. De VSB roept de verantwoordelijke instanties op om meer transparantie te betrachten en rekenschap af te leggen over de beheersing van de pensioengelden. 

In 2023 heeft de VSB deze kwestie onder de aandacht van de president en de minister van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken gebracht. Het ontbreken van jaarrekeningen van de pensioenraad is een zorgwekkend aspect, zegt de bedrijfsleven organisatie. Tevens is er een algemene wetsaanpassing voorgesteld om een doeltreffende implementatie te waarborgen. Daarnaast is expliciet verzocht om dit fonds onder toezicht te plaatsen van de Centrale Bank van Suriname (CBVS), zoals alle andere pensioenfondsen.

De VSB uit haar bezorgdheid over de volgende aspecten:
- Gebrek aan transparantie: Bedrijven en werknemers hebben geen inzage in de beleggingen en bestedingen van de premiegelden.
- Ontbrekende externe controle: Het APF valt niet onder toezicht van de Centrale Bank van Suriname, wat resulteert in een gebrek aan onafhankelijke controle.
- Historische precedent: In de jaren tachtig zijn er nare ervaringen opgedaan met de verdamping van pensioengelden, wat mogelijk een waarschuwing kan zijn voor vergelijkbare risico’s bij APF.
- Bedrijfskapitaal: 50% van de gestorte gelden is afkomstig van zuurverdiende middelen van bedrijven, die deze middelen niet zelf mogen beheren. De overige 50% vormt een deel van de zuurverdiende middelen van werknemers.

Gebrek aan vertrouwen
De onduidelijkheid over de besteding van de pensioengelden creëert een sfeer van wantrouwen bij bedrijven en werknemers. Dit kan leiden tot terughoudendheid om te investeren in de toekomst, met potentieel negatieve gevolgen voor de Surinaamse economie.

VSB eist opheldering
De VSB dringt er bij de verantwoordelijke instanties, waaronder de regering, De Nationale Assemblee en het APF zelf, op aan om de volgende stappen te ondernemen:
- Verschaffen van volledige transparantie over de beleggingen en bestedingen van de pensioengelden.
- Implementeren van een adequaat toezicht systeem door de Centrale Bank van Suriname.
- Openstellen van de boeken van het APF voor onafhankelijke controle.
- Het creëren van een dialoog met de stakeholders, waaronder de VSB, om de knelpunten te bespreken en oplossingen te formuleren.

De VSB onderstreept met klem dat een goed functionerend pensioenstelsel van cruciaal belang is voor de economische stabiliteit en het welzijn van de Surinaamse samenleving. In lijn met internationale normen, zoals vastgelegd in de Fundamentele Conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), erkent de VSB het recht op sociale zekerheid, inclusief een adequaat pensioen. Concreet kan verwezen worden naar de ILO-Conventie nr. 102 over sociale zekerheid, die minimale normen vaststelt voor sociale zekerheidssystemen.

De bereidheid van de VSB om samen te werken met de verantwoordelijke instanties wordt hiermee onderstreept als een inspanning om te voldoen aan deze internationale normen en beginselen. Deze samenwerking wordt beschouwd als een bijdrage aan het verzekeren van sociale bescherming en economische stabiliteit, wat niet alleen lokaal maar ook internationaal van belang is. Door het pensioenvraagstuk te benaderen in overeenstemming met ILO-richtlijnen, zet de VSB zich in voor een oplossing die gunstig is voor alle betrokkenen en tegelijkertijd voldoet aan de mondiale standaarden voor sociale zekerheid.
Advertenties

Tuesday 23 April
Monday 22 April