Nog meer organisaties willen intrekken Samoa-verdrag'
04 Jan, 08:41
foto
Ambassadeur Gilbert van Lierop ondertekent namens Suriname het nieuwe verdrag tussen de EU en ACP.


Net als de Interreligieuze Raad in Suriname hebben ook de Volle Evangelie en Pinkster Gemeente en Bedieningen Suriname (VVEPS) en het Netwerk Christen Professionals (NCP) een brief geschreven aan president Chan Santokhi. Zij vinden dat Suriname terstond de ondertekening van het 'Samoa-verdrag' moet intrekken. Op 15 november werd door de ambassadeur van Suriname bij de Europese Unie, Gilbert van Lierop, zijn handtekening geplaatst onder de Samoa overeenkomst tussen de EU en de ACP staten waar Suriname deel van uitmaakt.

"Met verbazing en verontwaardiging hebben wij van de VVEPS kennis genomen van de inhoud van deze zogeheten Samoa overeenkomst die per 1 januari 2024 van kracht is. Het is namelijk gebleken dat deze overeenkomst, in tegenstelling tot de voorgaande, meer is dan een overeenkomst die politieke en financieel-economische relaties reguleert. In de overeenkomst zijn namelijk moreel-ethische zaken opgenomen die als een verplichting aan de ACP landen, dus ook aan Suriname, worden opgelegd door de EU, zonder dat de ACP enige zeggenschap hierover hebben. Onder het mom van mensenrechten worden de ACP landen Europese standaarden opgelegd op het gebied van seksuele reproductieve rechten en seks educatie vanaf de lagere school, welke erop gericht zijn om op een misleidende wijze de EU agenda voor abortus en LGBT in te voeren in de ACP landen", stelt de VVEPS.

"Deze zaken vormen zoals zij in de overeenkomst zijn opgenomen een gevaar voor het gezin, voor onze religieuze vrijheid en onze morele tradities die ons allen als Surinamers zo dierbaar zijn. Wij zien deze overeenkomst als een rechtstreekse poging van de EU tot rekolonisatie van de ACP landen, dus ook van Suriname. Het aanbieden van geld in ruil voor het verlagen van morele standaarden en opgeven van vrijheden, is een voortzetting van het beleid dat eeuwen geleden reeds werd gevoerd door Europa, waar aan de bevolking van deze zelfde groep landen kralen en spiegeltjes werd gegeven in ruil voor hun vrijheid en de vrijheid van hun medeburgers en voor hun natuurlijke rijkdommen.

Naar onze inzichten zou een overeenkomst met zulke verstrekkende gevolgen voor land en volk, niet mogen worden geratificeerd zonder eerst onderworpen te zijn aan een toetsing door De Nationale Assemblee, of misschien zelf aan een referendum. Het deel hebben aan deze overeenkomst zal slechts tot verwarring en verdeeldheid leiden binnen onze samenleving die bekend staat om zijn unieke religieuze en etnische samenstelling, waar mensen in vrede naast elkaar leven.

Derhalve verklaren wij bij deze als deel van het Surinaamse volk ten strengste tegen het seksualiseren van onze kinderen en de samenleving als geheel te zijn. Eveneens verklaren wij ons ten zeerste tegen iedere wet van Surinaamse origine of van buitenaf opgelegd, die het recht op religieuze vrijheid in gevaar brengt. Wij verklaren ons tegen iedere poging van welk land of organisatie dan ook, die erop gericht is om ons als natie te knechten en in een positie van afhankelijkheid te brengen.

Wij doen derhalve op u nadrukkelijk het beroep om met onmiddellijke ingang onze deelname als natie aan deze overeenkomst in te trekken en slechts weder toe te treden indien de bepalingen in de overeenkomst dusdanig zijn dat zij niet indruisen tegen ons recht van zelfbeschikking en geen ondermijning vormen voor het moreel fundament van onze samenleving en onze gezinnen. Door dit te doen zullen wij ons scharen in de rij van vele Afrikaanse, Pacifische en ook Caraïbische landen, waaronder Grenada, die geweigerd hebben deze overeenkomst te tekenen, omdat het ingaat tegen hun waarden, normen en tradities", benadrukt VVEPS.

Netwerk Christen Professionals
Het NCP heeft duidelijk stelling genomen tegen het ondertekenen door Suriname van de ACP/EU Partnerschapsovereenkomst op 15 november j.l. Dit is schriftelijk kenbaar gemaakt aan de president en diverse autoriteiten.
Het is een handelsverdrag met 'strings attached', omdat geen sprake is van gelijkwaardigheid. Dit verdrag vervangt de Cotonou Partnerschapsovereenkomst die ruim twintig jaar als het handelsverdrag gold tussen de EU en de ACP landen, waartoe ook Suriname behoort. Het is echter zo dat dit Verdrag veel verder gaat dan de Cotonou-overeenkomst en het schendt, naar onze mening, de nationale soevereiniteit.

Evenals de Cotonou overeenkomst is dit een bindend Verdrag voor 20 jaar. Het is echter zo dat in deze nieuwe overeenkomst er sprake is van inmenging in het openbare- en particuliere leven van de ACP landen. Het neigt naar opleggen van standpunten over abortus, uitgebreide seksuele voorlichting (CSE), ouderlijke discipline en sociale, seksuele, gender en culturele normen, stelt het NCP.

Het verdrag omzeilt de nationale parlementen en draagt wetgevende bevoegdheden over aan een Raad van meer dan 100 ministers van buitenlandse regeringen met de bevoegdheid om bindende besluiten voor partijen te nemen. Het stelt als eis de legalisering van abortus, prostitutie, het homohuwelijk, de LGBTQ-agenda en de seksualisering van kinderen door middel van de eisen om meerdere onschuldig klinkende documenten en "seksuele en reproductieve gezondheid en rechten" te implementeren.

Op basis hiervan worden de volgende voorstellen gedaan door het NCP:
Wij achten de huidige tekst van het verdrag, die de ACP-landen in drie afzonderlijke protocollen verdeelt, onaanvaardbaar.
Wij dringen aan op voortzetting van de Overeenkomst van Cotonou, die de ACP landen verenigd houdt. Laat er ruimte gegeven worden voor verdere onderhandelingen in overleg met De Nationale Assemblée, de rechtmatige wetgevende instantie voor gevoelige seksuele, sociale, gezins- en binnenlandse aangelegenheden.

Wij vragen een motie van Malawi te ondersteunen waarin wordt opgeroepen de ondertekening door het Staatshoofd uit te stellen, totdat de nationale parlementen de tijd hebben om het Verdrag te bestuderen en de gebieden aan te pakken die in strijd zijn met de nationale wetgeving. Wij zijn overtuigd dat het niet te laat is om wijzigingen aan te brengen, ook al is de tekst goedgekeurd. Wij verzoeken de ondertekening door Suriname in te trekken. Onze samenleving is niet geïnformeerd en de ruimte is niet geboden om standpunten te formuleren over dit Verdrag dat zo een ingrijpende doorwerking heeft. Afwijzing wordt daarom als de juiste reactie gezien, is het standpunt van het NCP.
Advertenties

Saturday 13 July
Friday 12 July
Thursday 11 July