Van de wal in de sloot
04 Jun 2023, 20:57
foto


Dat de bestaanszekerheid van de Surinaamse samenleving meer dan voorheen, mede door de recente ontwikkelingen in ons land, ernstiger is aangetast, hoeft geen nader betoog; de gevolgen daarvan liegen er immers niet om. Alhoewel enkele sociale voorzieningen enigszins zijn verhoogd, kunnen vele landgenoten steeds minder in hun primaire levensbehoeften voorzien. Sterker nog, terwijl de regeerders zich degelijk ervan bewust zijn, dat vele diensten en voorzieningen inmiddels ontoereikend en onbereikbaar zijn geworden, wordt de gemeenschap nog steeds gevraagd om geduld te betrachten; daarentegen leven de meeste politieke machthebbers in alle weelde en rijden ze in dure auto ‘s, met benzine ten laste van de belastingbetalers.

Begrijpelijk dat de gemeenschap al beu is om, na de slogan: w'o set' en thans  te horen, dat er licht in de tunnel zichtbaar is, terwijl men haast dagelijks geconfronteerd wordt met allerhande onaangename verrassingen; vooral aan het prijzenfront! Eén van de belangrijkste oorzaken van de huidige verslechterde situatie in het land, is ongetwijfeld gebrek aan een duidelijke visie, beleid en financieel,  economische en politieke stabiliteit. Hoewel de hoogte daarvan steeds meer in twijfel wordt getrokken, gaan we ervan uit dat de overheid over weinig inkomsten beschikt, waardoor het voor zich spreekt dat daarmee heel zuinig dient te worden omgegaan en er met de hoogste spoed drastische bezuinigingsmaatregelen dienen te worden getroffen.

Wellicht ten overvloede wordt dezerzijds opgemerkt, dat er geenszins de intentie bestaat om wie dan ook in een kwaad daglicht te stellen of in diskrediet te brengen. Wel moet echter onmiskenbaar worden toegegeven, dat ondanks alle verkondigde goede voornemens, de huidige regering  nog steeds onverstoorbaar doorgaat met het accommoderen van families en vrienden. Het ambtenarenapparaat is een groter waterhoofd aan het worden.

De situatie nader bekeken
Het is éénmaal een gegeven, dat er plus- en minpunten kleven aan elke vorm van politiek- en beleidsvoering. Het is echter niet elegant als men de pluspunten en gerealiseerde projecten van de vorige regering bagatelliseert.
Vaststaat en is het alom bekend, dat de regering-Bouterse  het land haast op alle fronten heeft geruïneerd. Vermeld moet worden dat de ABOP en PL deels hebben geparticipeerd in de regering-Bouterse en dus mede debet zijn aan de huidige schrijnende situatie! Het behoeft geen nader betoog, dat de aangerichte schade,  op de meeste fronten, dermate groot is dat het nog jaren zal duren om uit het dal te komen. 

Desalniettemin kan de regering zich er niet achter blijven verschuilen, dat zij  van deze ellende niet op de hoogte was;  de toenmalige oppositie, waaruit de huidige regering is voortgekmen,  had zelfs een schrijven gericht aan Opperheimer, inzake de lening aan Suriname.

Alle beloften en ook de recente evaluatie van de regering ten spijt, blijkt dat de huidige regeerders hier en daar wel goede initiatieven en ad hoc beslissingen hebben genomen. Er worden echter ook heel veel foutieve en ontoelaatbare handelingen gepleegd. Zo zou het benoemingsbeleid, de reshuffeling, de Kieswet, de kwestie van dubbele salarissen, de corruptie en diverse andere prangende zaken met voorrang worden aangepakt, helaas tevergeefs; we zien dat het ambtenarenapparaat een steeds groter waterhoofd aan het worden is en dat de genoemde items helemaal niet aan bod komen.  Tegen alle beloftes aan de bevolking  in, dat men in de resterende regeerperiode heel wat zaken drastisch zal aanpakken, blijkt dat de regering ongestoord doorgaat met het voortrekken en/of accommoderen van familie en vrienden; de meest recente benoeming van de zoon van de president spreekt voor zich. 

Zeer in het oog springend is, dat vooral de illegale goudwinning en houtkap niet rigoureus  worden aangepakt en het verhogen van de royalty's en heffingen evenmin worden gerealiseerd; dit vanwege het feit, dat de belangen van prominente ondernemers, politici en bewindslieden zullen worden geraakt. Bovendien blijkt de overheid ook geen grip te kunnen krijgen op de zeer toegenomen drugs- en andere vormen van criminaliteit.  Ook hierbij blijken de belangen van invloedrijke personen en politieke toppers groot te zijn.

Toch wordt, alle schandalen tijdens deze regering (Surfin, HPSG, Cyanide, etc ) buiten beschouwing gelaten, nog steeds  ernstig gehoopt, dat de regering erin zal slagen om de aan de samenleving beloofde welvaart en  welzijn te  realiseren en te garanderen.

Alles in ogenschouw nemende zij ten slotte nog vermeld, dat wij nog steeds een goede toekomst kunnen tegemoet gaan, mits er sprake kan/zal zijn van een eerlijk en transparant beleid en onze leiders bereid zullen zijn om de nodige offers op te brengen. Er is nog steeds hoop!

Roy Harpal
Advertenties

Saturday 22 June
Friday 21 June
Thursday 20 June