Coalitie geeft met motie rugdekking aan beleid regering
20 May, 05:54
foto
De motie ingediend door de coalitie ter ondersteuning van het regeringsbeleid is met 30 stemmen vóór en 17 tegen aangenomen.


De coalitiefractie heeft in een motie de regering opgeroepen om op de ingeslagen weg verder te gaan en het prudent financieel economisch beleid voort te zetten. Deze motie is rond middernacht met 30 stemmen vóór en 17 tegen (NDP, BEP en ABOP-fractielid Edward Belfort) aangenomen. Bij de toelichting van de motie zei Cheryll Dijksteel (VHP) dat wanneer uit een diep dal wordt geklauterd elke stap die gezet wordt, groei is. De economie is aan het herstellen. De regering wordt opgeroepen om het land verder uit het diepe dal waarin  het beland was te trekken.

Iona Edwards (NDP) voerde aan dat de motie zonde is van het papier. Gesteld wordt dat de regering beperkte middelen had bij overname, maar volgens haar is dat niet waar is. Hoe is er een Mercedes gekocht voor de ambassadeur in Nederland. De regering rijdt in colonnes rond en gaat met helikopter naar onderonsjes. Er wordt de wereld rondgereisd met family & Friends. De regering kiest voor het Internationaal Monetair Fonds ten koste van het volk. De regering heeft het leed van het volk niet kunnen opvangen, zoals in de motie staat. Er is viermaal gedevalueerd. Deze motie is volgens haar een schaamteloze, wanhopige poging om het falende beleid te verdedigen.

De motie van de coalitie
Overwegende dat,
• De regering bij haar aantreden de beschikking had over zeer beperkte financiële middelen;
• De regering door het voeren van prudent financieel beleid de economie vanuit een zeer deplorabele staat, van de urgentiefase heeft kunnen brengen naar de stabilisatiefase;
• De Staat opgescheept was met torenhoge schulden;
• Ter herstel van de economie de gang naar het IMF onvermijdelijk is geweest;
• De noodzakelijk getroffen maatregelen voor de nodige pijn bij de samenleving hebben gezorgd voor veel leed, doch de Regering door middel van een omvangrijk opgezet sociaal vangnet de gevolgen voor de samenleving, dit in grote mate heeft kunnen opvangen;
• Dit sociaal vangnet wordt afhankelijk van de beschikbare financiële middelen steeds ten bate van het volk verder verruimd;
• Door collectieve inspanningen er een historische mijlpaal is bereikt die geresulteerd is in het Tripartite Akkoord, dat zorgt voor de nodige rust in de samenleving;
• De Covid-19-pandemie de nodige uitdagingen heeft blootgelegd, doch middels goed en coherent beleid in grote mate beheersbaar is gebleken;
• De buitensporige regenval van de afgelopen tijd voor ernstige calamiteiten heeft gezorgd, waardoor delen van de samenleving in zware crisissituatie zijn komen te verkeren. Door goed gecoördineerd beleid heeft de Regering ook hierin tijdig de nodige maatregelen kunnen treffen;
• Het gevoerd beleid tot nog toe heeft gezorgd voor de sociale rust, de consolidatie van de economie en derhalve perspectieven biedt voor economische groei en ontwikkeling in de naaste toekomst;
• Suriname als onafhankelijk land in de rij der naties, wederom een waardige plaats heeft ingenomen.

Heeft besloten de regering op te roepen om:
• Op de ingeslagen weg door te gaan en het prudent financieel economisch beleid voort te zetten;
• De ondersteuning te blijven bieden aan de meest kwetsbare groepen in de samenleving;
• De getroffenen van de wateroverlast adequaat te blijven ondersteunen.
• De productiesector de nodige ondersteuning te geven ter bevordering van economische groei;
• Omwille van verduurzaming van de macro-economische stabiliteit, de relatie tussen sociale partners met de overheid te bevorderen, ten einde met overleg te komen tot goede samenwerking;
• De veiligheid van de burger als hoogste prioriteit aan te merken, alsmede de daarvoor benodigde middelen vrij te maken;
• Op verantwoorde wijze inhoud te geven aan het milieubeleid, in de ruimste des woords.
• Onderwijs en gezondheidszorg prioriteit te doen genieten;
• De regering, zoals het haar betaamt, good governance steeds hoog in haar vaandel te blijven dragen.
Advertenties

Tuesday 05 July
Monday 04 July