Oude wijn in nieuwe zakken
14 May, 14:57
foto


Na de verkiezingen in 2020 is er een coalitie gevormd met politieke leiders die met de zwaar bekritiseerde NDP hadden samengewerkt. Sommige beloften die in de campagnes vóór deze verkiezingen waren gedaan, zijn nauwelijks waargemaakt, omdat er steeds weer kenmerken van: chantage, corruptie, patronage en of populisme valt te bespeuren. En een beleid gestoeld op: 'family and friends!'.

Het is zeer aanbevelenswaardig om zoveel mogelijk meer gebruik te maken van de eigen deskundigheid in Suriname. Er heerst thans behoorlijk wat misnoegen in de samenleving, omdat men natuurlijk beter had verwacht: change en good governance. Een vraag die menigeen stelt: “Waarom familieleden die bijvoorbeeld uit het buitenland komen voor ziekte en of een uitvaart, gevaccineerd zijn alsmede een PCR-test tonen, grote sommen geld aan particuliere bureaus moeten betalen en eveneens in quarantaine moeten. Dit, terwijl hoge regeringsfunctionarissen regelmatig feesten zonder de Coronaregels adequaat te respecteren.

In enkele landen van Europa kan er nu zonder zware beperkingen gereisd worden, omdat de Coronaregels na evaluatie zijn versoepeld. Vanwege het thans gevoerde beleid doet de regering soms nauwelijks onder voor zijn voorganger. Zo worden er vreemdelingen benoemd tegen hoge vergoedingen o.a. SLM, terwijl vreemde valuta zo hard nodig is om bijvoorbeeld medicijnen en vaccins tegen Covid-19 te kopen. De verpaupering in het land wordt onvoldoende aangepakt. Het is aandoenlijk om te zien wat er gebeurt na een regenbui: kanalen moeten daarom onmiddellijk gebaggerd worden om de wateroverlast te reguleren. En natuurlijk het planmatig opheffen van de verstoppingen van waterafvoersystemen in het hele land. In Nederland neemt premier Rutte vaker zijn fiets. Hij heeft geen dure (volg)auto’s nodig, omdat dit kostbaar tevens milieuonvriendelijk is.  

Om het reshuffelen tegen te gaan zou het wellicht verstandig zijn bewindspersonen daarna niet meer partij gelieerd te benoemen. Hierom is het een goed besluit dat inzake minister Pokie een commissie is geïnstalleerd die nader onderzoek gaat doen naar haar functioneren. Het moet niet zo zijn dat op dit ministerie wederom corruptie en fraude de boventoon gaan voeren. Opmerkelijk is dat alle partijleiders van de coalitie tegelijkertijd hoge politieke functies vervullen. Door deze private- en publieke functies in te nemen, ontstaan er conflicterende belangen.

Enige tijd geleden heeft de totale fractie van de VHP in DNA bekendgemaakt dat het ministerie van Grond- en Bosbeleid aan de VHP toekomt als de minister wordt bedankt. Hoewel dit een opmerkelijke eis was, zijn hieraan geen nadere consequenties verbonden zodat het als een vorm van misleiding overkomt. Hopelijk beslist de commissie in het voordeel van mevrouw Pokie. De VHP als grootste coalitiepartner moet veel meer het goede voorbeeld geven door een integer beleid te entameren. Als het niet lukt om het land in deze moeilijke tijd correct te besturen, zou voorbereid moeten worden een zakenkabinet te vormen waarbij een nieuwe president en vicepresident worden voorgedragen door DNA, na consultatie van het maatschappelijk middenveld en andere relevante organisaties.

In DNA kunnen ten minste zeven parlementariërs conform de wet een voordracht hiertoe doen, voorts nieuwe verkiezingen voorstellen uiterlijk in 2025. De vele extra vergoedingen en emolumenten die politici ontvangen moeten direct teruggedraaid worden. Dit kost ons land handenvol geld! De president bijvoorbeeld ontvangt per maand behalve zijn salaris onder andere een pensioen als: politieambtenaar, minister en parlementariër. Zijn vrouw en kinderen zijn werkzaam op zijn kabinet idem dito is zijn echtgenote commissaris bij Staatsolie. Is dat niet te veel geld van de overheid voor één gezin?

Het telkens herbenoemen van nieuwe bewindspersonen op ministeries kost het land eveneens enorm veel geld: wie moet dat allemaal betalen? De zeer ernstige economische situatie in het land aangevuld met een pandemie eist daadkrachtige alsmede integere leiders die met een prudent fiscaal- en monetair beleid goed bestuur tentoonstellen. Na één jaar van de huidige regering kan niet duidelijk genoeg aangetoond worden dat er goede sociaal financiële en economische perspectieven zijn.

DNA moet wetten aannemen die verbieden dat een partijleider tevens regeringsleider is. Bovendien moet in een wet geregeld worden dat de president evenals de vicepresident net als bij de benoemde ministers, gescreend worden op een onberispelijk verleden waarbij er ook naar hun politionele- en justitiële antecedenten wordt gekeken. Dit is een omissie waar regelmatig over wordt gesproken.

Op 27 juni 2021 zal de VHP waarschijnlijk een nieuw hoofdbestuur kiezen. Omdat het dagelijks bestuur veel bevoegdheden heeft geautoriseerd, kan de datum van de verkiezingen eindeloos worden verzet. Van doorstroming zoals zulks in de statuten van deze partij is opgenomen, merken we niet veel. De idealen van de Vernieuwingsbeweging bij de VHP zijn veelal verlaten. Die moeten zeker weer geïntensiveerd worden!

Robby Roeplall
Advertenties