Reactie op artikel 'VEAPS wil... DNA-lid Debie'
22 Sep, 10:27
foto


Ondergetekende heeft zeer goede nota genomen van het artikel van de Veaps. Ik ben zeer ingenomen met het streven van de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (Veaps) voor hun inzet om de export van agrarische producten te blijven stimuleren.

Sinds 2017 na het schrijven van de EU, en niet 2016 zoals aangegeven in het bericht van Veaps, heb ik toen uit hoofde van mijn functie als Hoofd van de Afdeling Plantenbescherming en Kwaliteitskeuringen, regelmatig rapportages gepleegd aan mijn meerdere, op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Ondanks er vaker aan de bel werd getrokken, bleek achteraf dat er helaas niet tijdig stappen werden ondernomen richting implementatie van de nieuwe EU-regels ten aanzien van de export vanuit Suriname.

Vermeldenswaard is dat de rapportages en overige documenten die vanuit de afdeling Plantenbescherming en Kwaliteitskeuringen zijn opgemaakt richting mijn meerdere, in deze onderdirecteuren, directeuren en ministers, terug te vinden zijn op het ministerie.

Als gekozen DNA-lid van het district Saramacca ben ik verder bereid om met alle actoren uit de agrarische sector, ook met de Veaps, zaken aan te pakken om de belangen van onze hardwerkende agrariërs te behartigen. Wij moeten ervoor waken dat er geen politiek gedreven wordt met de agrarische sector.

Gelet op de huidige financiële status van onze economie, dienen wij met vereende krachten samen te werken om de export verder op gang te krijgen, zodat er deviezen gegenereerd kunnen worden.

Radjen Debie
DNA-lid Saramacca
Advertenties