De noodzaak voor veranderingen in de bouw (3)
18 Sep, 19:40
foto


In mijn vorige artikel ben ik nader ingegaan op enkele interessante ontwikkelingen in de bouw wereldwijd. Ter afsluiting van dit onderwerp bekijk ik in dit artikel op welke manieren Suriname hieruit voordelen kan halen.
Achtereenvolgens bespreek ik de volgende punten:
1. Vernieuwing bouwwetgeving
2. Standaardisering
3. Organisatievormen
4. Onderwijs en training
5. Automatisering
6. Uitvoering

Vernieuwing bouwwetgeving  
Onderzoek naar bestaande bouwwetgeving in andere landen kan een tijd- en kostenbesparend uitgangspunt zijn voor vernieuwing van de Surinaamse Bouwwet (http://dna.sr/wetgeving/surinaamse-wetten/geldende-teksten-tm-2005/bouwbesluit-no-1/). Specifieke wetgeving die reeds in meer of mindere mate is uitgewerkt:
a. Bestemmingsplannen
b. Technische bouwvoorschriften
c. Bouwen en slopen
d. Veiligheid
e. Gezondheid
f. Bruikbaarheid
g. Energiegebruik en milieu
h. Installaties
i. Seismische activiteiten

Wetgeving volgt de ontwikkelingen in de sector en streeft o.a. naar een hoger kwaliteitsniveau en betere bescherming van consumenten.

Standaardisering
De oprichting van het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) is een belangrijke stap in de richting van standaardisering! Voor de bouwsector biedt een systeem van standaardnormen voor technische ontwerpen, constructieberekeningen, materialen, isolatiewaarden, functionaliteit, veiligheid en energieverbruik veel voordelen. Betrokken partijen hebben duidelijke normen ter referentie van het kwaliteitsniveau voor producten en diensten. Voorbeelden van standaardisering in de bouw die internationaal bekend zijn: de American Society for Testing & Materials (ASTM), British Standard (BS), Nederlandse Norm (NEN), Deutsches Institut für Normung (DIN), European Norms (EN), en Conformité Européenne (CE). Standaardisering van processen en materialen zal leiden tot een hogere kwaliteit en objectievere beoordeling van bouwproducten.

Organisatievormen

In mijn vorige artikel gaf ik al aan, dat nieuwe organisatievormen kunnen zorgen voor reductie van faal- en kwaliteitskosten. Ook de Surinaamse bouwsector kan hieruit voordelen halen; allereerst kunnen concreet kosten worden bespaard! Daarnaast kunnen oplevertijden worden gehaald, doorlooptijden worden verkort, communicatie lijnen tussen voorbereidende en uitvoerende partijen worden verkort en verwachtingen van de opdrachtgever beter worden gemanaged. Een belangrijke bijkomstigheid van nieuwe organisatievormen is de overdracht van kennis en ervaring door de hele keten, waardoor het niveau van de sector als geheel geoptimaliseerd wordt.

Onderwijs en training
Een belangrijke uitdaging is het optimaliseren van het technisch onderwijs. De sector heeft dringend behoefte aan geschoold personeel, vanaf de voorbereiding tot en met de uitvoering. Om te kunnen anticiperen op de continue ontwikkelingen, zijn naast de basisopleidingen ook bijscholing en training van belang. Hierdoor blijft men op de hoogte van nieuwe tools en technieken.

Automatisering
Tegenwoordig is er een groter aanbod van software dan alleen maar dure standaard pakketten zoals Autocad. Inventariseren wat er op de markt wordt aangeboden en wat de (on)mogelijkheden hiervan zijn, kan veel geld besparen! Automatisering binnen Surinaamse bedrijven kan leiden tot efficiëntere procesafhandeling, betere marketing, hogere omloopsnelheden, productvernieuwing en daarmee hogere winstmarges. Het is vooral absolute noodzaak om ook in toekomst te kunnen blijven concurreren.

Uitvoering
Kostenbesparingen, doorloop- en leveringstijden worden steeds belangrijkere aspecten in de uitvoering. Gecombineerd met toenemende concurrentie en klanteisen, resulteert dit in slimmere manieren van bouwen. De Prefab bouwsystemen spelen in op deze aspecten en blijken zeer succesvol te zijn. De belangrijkste kenmerken zijn:
1. Bouwpakket op maat: materialen geproduceerd conform ontwerp.
2. Minimalisatie uitval: doordat materialen op maat zijn gemaakt.
3. Korte doorlooptijden: slimme technieken maken snelle montage mogelijk.
4. Arbeidsvriendelijke materialen en technieken: hogere efficiency uitvoerend personeel.
5. Volumebouw wordt realiseerbaar: prefab systemen maken het mogelijk om grote aantallen woningen te realiseren binnen geplande tijden, in constante kwaliteit en tegen acceptabele kosten.

Er zijn genoeg ontwikkelingsmogelijkheden voor de Surinaamse bouwsector. Ik ben ervan overtuigd dat hiermee de vraag naar Surinaamse bouwproducten zowel nationaal als internationaal gestimuleerd kan worden. Klantvertrouwen zal toenemen en risico’s voor financiële instituten zullen dalen; hierdoor zal de vraag naar en investeringen in vastgoed toenemen. Middels een public-private partnership kan de overheid met wet- en regelgeving de complete sector alleen maar extra versterken!

Ryan Blanca
Advertenties