Organisatie van de verkiezingen
05 Jan 2010, 09:00
foto


05 Jan, 09:00
Wie zijn betrokken bij de organisatie van de verkiezingen?

1. DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

De president stelt de datum van de verkiezing vast en de dag der kandidaatstelling (art. 85 en 86 van de Kiesregeling).
President Ronald Venetiaan maakte op 1 oktober in de Nationale Assemblee bekend dat de algemene, vrije en geheime verkiezingen gehouden zullen worden op: 25 mei 2010. Hij is verantwoordelijk voor de voorbereiding, organisatie en geven van leiding aan de verkiezingsactiviteiten, ondersteund door een technische commissie en een financiële commissie.

2. DE MINISTER VAN BINNELANDSE ZAKEN c.q. het Ministerie van Binnenlandse Zaken:
De aangelegenheden over de volksraadpleging en de verkiezing van leden van de volksvertegenwoordigende lichamen behoren tot de zorggebieden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Besluit Taakomschrijving Departementen 1991 (S.B. 1991, No. 58).

3. HET ONAFHANKELIJK KIESBUREAU (OKB): Minimaal 7 leden
Houdt toezicht op de algemene, vrije- en geheime verkiezingen, stelt de verkiezingsuitslag bindend vast; ziet ook erop toe dat het Kiesregister met zorg is samengesteld en dat het steeds is bijgehouden. Het OKB heeft ook het recht om observers/toezichthouders aan te stellen voor het houden van toezicht op de naleving van de juiste procedures door de stembureaus.
Houdt voorts een openbaar register op na, waarin alle politieke organisaties in het land moeten zijn ingeschreven, coördineert de Internationale observers.

4 HET CENTRAAL HOOFDSTEMBUREAU (CHS): 7 leden en 3 plv leden.
Registreert de aan de verkiezingen deelnemende politieke organisaties; stelt de verkiezingsuitslag vast aan de hand van de processen-verbaal van de Hoofdstembureaus; heeft als additionele taak om de samenstelling van Districtsraden en Ressortraden te controleren. Het proces-verbaal wordt aangeboden aan de President en het OKB.

5 DE DISTRICTS – COMMISSARISSEN
Hebben de zorg over de inrichting van de stemlokalen, distributie van oproepingskaarten, ordemaatregelen, algehele coördinatie van de verkiezingsactiviteiten in zijn district; hij is ambtshalve voorzitter van het Hoofdstembureau in zijn district.

6 DE HOOFDSTEMBUREAUS (10): 5 leden en 3 plv leden
In elk Kiesdistrict (waarvan de grenzen samenvallen met die van het district) is er een Hoofdstembureau, dat controle en toezicht heeft op de verrichtingen van de stembureaus, de verkiezingsuitslagen van de RR’s, DR’s en DNA vast stelt aan de hand van de processen-verbaal van de stembureaus in zijn district; wijst de leden toe aan de RR’s en DR’s en stelt deze gekozen lichamen samen. De p.v’s worden opgestuurd voor het CHS.

7 DE STEMBUREAUS (559): 5 leden en 5 plv leden
Het gehele land is verdeeld in 10 Kiesdistricten, waarvan de grenzen samenvallen met die van de districten); elk Kiesdistrict is verdeeld in Stemdistricten en in elk stemdistrict zijn er een of meer stembureaus (de kiezer brengen hun stem uit op zo’n stembureau, vrij en geheim; neemt de stem op per persoon en per politieke organisatie, legt vast bij proces-verbaal en zendt dit naar het Hoofdstembureau.


Advertenties

Saturday 01 April
Friday 31 March
Thursday 30 March