DNA aan handen en voeten gebonden
23 Oct, 09:38
foto


Ja, De Nationale Assemblee (DNA) is weliswaar vrij om begrotingswetten, beleidswetten en initiatiefwetten goed te keuren, echter is zij ook verplicht om de fundamentele rechten van de burgers van Suriname te respecteren, te vervullen en te beschermen.

Begrenzing van de beleidsvrijheid
DNA heeft een beleidsvrijheid, waarbij t.a.v. de reikwijdte van haar beleidsvrijheid in de rechtsdoctrine de leer van de gebonden en discretionaire bevoegdheid vaststaat. Hoewel erkend wordt dat een parlement een zogenaamde ‘wide margin of appreciation’ heeft bij het inhoudelijk invulling geven aan de bepaling van wetten, wordt eveneens erkend dat de haar toekomende beleidsvrijheid beperkt wordt dan wel wordt begrensd, namelijk door de werking van de fundamentele rechten, i.c. de grond- en mensenrechten, waarbij de burgers een bepaald minimum aan pijn i.c. achteruitgang (‘to accept a minimum level of severity’) moeten incasseren.

Strafbare handelingen minister Hoefdraad
Wegens overschrijding van de Wet op de Staatsschuld heeft de VHP aangifte van strafwaardige gedragingen van de minister van Financiën bij het Openbaar Ministerie ingediend. Hoefdraad is op grond van de huidige Wet op de Staatsschuld schuldig aan het hebben overschreden van de leningenplafonds en daarmee heeft hij verboden handelingen gepleegd ten nadele van de burgers van Suriname. Het sociaaleconomisch belang van de burgers wordt onevenredig zwaar aangetast. De regeringsleider heeft publiekelijk bekend gemaakt dat vanwege interpretatieverschillen de Wet op de Staatsschuld moet worden aangepast.

Om de straffeloosheid van Hoefdraad te realiseren heeft de NDP-coalitie in DNA een initiatiefwetsvoorstel ingediend met de bedoeling de minister te machtigen onbeperkt Staatsleningen aan te gaan én hem te vrijwaren van strafvervolging wegens het gepleegd hebben van misdrijven, namelijk de overschrijding van de schuldplafonds. De strafbepalingen hebben tot doel het respecteren, vervullen en beschermen van de beschermde belangen van de burgers van Suriname.

Bedrog en in strijd met fundamentele rechten
Welnu, het initiatiefwetsvoorstel gaat allerminst over het oplossen van de vermeende interpretatieverschillen. Neen, het gaat om de machtiging om meer geldleningen aan te gaan en de opheffing van strafbepalingen. De regeringsleider en de NDP-coalitie in DNA maken zich schuldig aan het verkondigen van leugens, plegen bedrog en misleiden de burgers van Suriname. Wat de regeringsleider en de NDP-coalitie in het parlement met de wijzigingsvoorstellen willen bereiken is volledig in strijd met de fundamentele rechten van de burgers en in strijd met de algemene beginselen van behoorlijke wetgeving. De handelingen duiden op het hebben van een ernstig gebrekkig ontwikkeld geweten, van een verwrongen rechtsgeweten. Feitelijk leiden deze handelingen tot het legitimeren van straffeloosheid en tot een onacceptabele stijging van de lasten voor de burgers van Suriname: de rampzalige armoedig bestaan sinds 2010 wordt verergerd.

Onrechtmatige wetgeving verergerd armoedig bestaan
De aard, het doel en de strekking van de wijziging van de wet dient niet het publiek belang maar slechts het persoonlijk belang van de regeringsleider en ten dienste daarvan het trachten te voorkomen dat Hoefdraad strafrechtelijk wordt vervolgd. De bestaande ondraaglijke schuldenlast in combinatie met de toename van de omvang van de staatsschulden zal in de economie leiden tot monetaire financiering, inflatie en een substantiële waardedaling van de SRD. Het eindresultaat is een verzwaring van de waardedaling van de koopkracht van het inkomen en spaargeld van de burgers. We stellen vast dat het belang van de regeringsleider en van Hoefdraad zwaarder weegt dan het belang van de burgers. De vraag is dan of zij daarmee kunnen wegkomen?

Stichting Centre for Public Affairs Suriname
Zoals gezegd, de NDP-coalitie en de regeringsleider hebben onweerlegbaar blijk gegeven van het hebben van een krom rechtsgeweten. Meer lenen, straffeloos handelen en het volk als gevolg daarvan ernstig benadelen is rechtens onhoudbaar en rechtens onmogelijk. Stichting CPAS zal dan ook wegens haar statutaire verplichting een rechtsvordering tot het buiten toepassing laten van de wijzigingsvoorstellen bij de kantonrechter indienen, omdat de regels als ongeoorloofd moeten worden beschouwd dan wel dat de wijzigingsvoorstellen onverbindend moeten worden verklaard vanwege de onverenigbaarheid daarvan met de beschermde belangen zoals is voorzien in de mensenrechtenbepalingen. Daarnaast zijn de wijzigingsvoorstellen onrechtmatig vanwege strijdigheid met wat in het rechtsbewustzijn van het volk in het maatschappelijk verkeer heeft te gelden en in het verkeersleven als recht leeft. Deze strijdigheid is onverenigbaar met de naleving van de fundamentele beginselen van behoorlijke wetgeving en daardoor vernietigbaar! In het bijzonder zijn de wijzigingsvoorstellen strijdig met het zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel. Een conflict met voorgaande rechtsbeginselen heeft als rechtelijk oordeel dat de wijzigingsvoorstellen geen rechtswerking zullen hebben. 

Dat de NDP-coalitie het initiatiefwetsvoorstel tot wet wil verheffen, bevestigt haar gebrekkig ontwikkeld rechtsgeweten. Tegelijkertijd miskent ze de nadelige gevolgen voor de burgers van Suriname, namelijk een verzwaring van hun armoedig bestaan en daarmee gelijktijdig de vereiste rechtsbescherming van de burgers van Suriname veronachtzamend.

De NDP-coalitie dwaalt indien ze veronderstelt dat ze met de gewijzigde Wet op de Staatsschuld de straffeloosheid van minister Hoefdraad realiseert!

Anand Biharie
Stichting CPAS

U kunt de analyse van de heer Biharie hier downloaden. 
pdf-icon.gif 23Okt2019_Analyse_Wijziging_WodS.pdf                

Thursday 02 April
Wednesday 01 April
Tuesday 31 March