Rechterlijke Macht met reces, beleid besproken op jaarvergadering
17 Aug, 00:53
foto
De Rechterlijke Macht is in reces. (Foto: Ranu Abhelakh)


De Rechterlijke Macht is donderdag 15 augustus met reces gegaan en start dinsdag 1 oktober 2019 met het nieuwe zittingsjaar. In deze recesperiode worden alleen spoedeisende kortgedingen, raadkamerverzoeken, beslagen en beschermingsbevelen normaal behandeld. “Ook de toetsing van de rechtmatigheid van de inverzekeringstelling van verdachten door de rechter-commissaris, vindt normaal voortgang”, schrijft het Hof van Justitie (HvJ) op zijn website.

Tijdens de HvJ-jaarvergadering op 26 juli 2019, is het afgelopen zittingsjaar geëvalueerd en zijn de werkverdeling en zittingsroosters voor het nieuwe zittingsjaar vastgesteld. Bij de bespreking van het beleid 2019 - 2020 lag de focus op het beleidsspeerpunt snellere rechtspraak en capaciteitsuitbreiding. Een heikel punt hierbij is het wegwerken van de achterstanden in civiele vonnissen.

“Deze achterstand is onaanvaardbaar voor de rechtzoekenden”, en het Hof wil dit structureel aanpakken door nieuwe rechters en schrijfjuristen in te zetten. ”Voor de korte termijn – vanaf januari 2020 – zal het projectvoorstel: “wegschrijven achterstanden” ter goedkeuring worden aangeboden aan de minister van Justitie en Politie.”

Eén van de evaluatiepunten was de sectorale aansturing die begin 2019 van start ging. Rechters zijn sindsdien ingedeeld als sector- en unitvoorzitters in civiele- en strafzaken. De nieuwe structuur is een aanzet tot de scheiding van de rechtspleging. Nu houden bepaalde rechters zich uitsluitend bezig met de rechtspleging bij de Kantongerechten óf bij het HvJ.

Het Hof hoopt hiermee specialisme onder de rechters te bevorderen. Ze kunnen zich verdiepen in de kennis van en kunde in het betreffende rechtsgebied. “Hoewel het aantal rechters – 26 op dit moment – onvoldoende is voor een volstrekte scheiding binnen de rechtsgebieden, heeft deze aanpak in het afgelopen zittingsjaar al voor een efficiëntere werkwijze gezorgd.” De sectorale aanpak wordt in het komende zittingsjaar voortgezet.

Het Hof is ook voornemens om meer te communiceren met het publiek. Naast de communicatieafdeling en eigen website met databank, wil het een persoon aantrekken om te helpen met voorlichtingsproducten voor de website en andere media. Het Hof gelooft dat de uitvoering van zijn beleidsvoornemens een “positieve impact zal hebben op het functioneren van de rechterlijke organisatie, en daardoor bijdragen aan de rechtszekerheid en rechtsbescherming van de burger”.

De jaarvergadering is bijgewoond door alle rechters, de procureur-generaal en de griffiers van het Hof en Kantongerechten. Rechter Dinesh Sewratan coördineert de civiele sector en collega Anand Charan de strafsector. Beide sectoren zijn verder verdeeld in units, die weer geleid worden door verschillende rechters.
Advertenties

Monday 24 February
Sunday 23 February
Saturday 22 February