HISuri: Bewering Medische Faculteit bezijden de waarheid
14 Mar 2019, 16:48
foto
Het moment van ondertekening van de opleidingsovereenkomst op het ministerie van Volksgezondheid.


(Ingezonden)

Als reactie op de in Starnieuws verschenen ingezonden stukken van drs. Frank Bueno de Mesquita en van de Decaan van de Medische Faculteit, wenst het Huisarts instituut (HISuri) het volgende onder de aandacht te brengen.
HISuri, die met medewerking van de Vereniging van Medici in Suriname en het ministerie van Volksgezondheid in 2015 is opgericht, is kort daarna gestart met het opleiden van basisartsen tot huisartsen. Hiertoe is tussen het ministerie van Volksgezondheid en HISuri een opleidingsovereenkomst gesloten. De bewering van het bestuur van de Medische Faculteit als zou er geen Huisartsopleiding bestaan in Suriname berust dus niet op waarheid.

Huisarts is een begrip dat nog niet vastgelegd is in onze wetgeving. De wetgeving mbt de specialisatie tot huisarts is evenmin reeds afgerond, maar bevindt zich in gevorderd stadium en zal hopelijk spoedig worden gerealiseerd en afgekondigd. Algemeen artsen die afstuderen van de Medische Faculteit en in het buitenland afgestudeerde basisartsen zijn momenteel werkzaam als huisarts in Suriname. De bedoeling is dat de afgestudeerde algemeen artsen, of basisartsen na inwerkingtreding van de wet, verplicht zullen zijn om voortaan een post academische specialisatie Huisartsgeneeskunde te volgen alvorens toegelaten te worden als praktiserende huisarts.

De af te kondigen wetgeving zal het dan ook mogelijk maken de opleiding tot huisarts uit te breiden tot een volledig verplichte specialisatie van minimaal 2 jaar. Het zou de vorming van afgestudeerde basisartsen (nu algemeen artsen) ten goede komen, indien de Medische Faculteit in het basiscurriculum ook werkelijk meer tijd zou vrijmaken voor onderwijs in huisartsgeneeskunde - hetgeen nu ontbreekt - zodat de afstuderende artsen daarmee ook kennis hebben gemaakt en de daarop evt te volgen huisarts specialisatie een vlotter verloop zal hebben. Maar ook zij die zullen kiezen voor andere vakspecialisaties zullen dan meer kennis hebben van het werken en denken van de huisarts.

Specialisatie opleidingen zijn postacademische opleidingen in handen van instituten met ervaren opleiders in het betreffend specialistisch vakgebied. De verschillende deskundigen uit vakgroepen van artsen, verenigd in de Vereniging van Medici in Suriname en deskundigen van het ministerie van Volksgezondheid zijn de aangewezenen om de specialisatie van artsen te coördineren en te begeleiden. De Medische Faculteit is het instituut dat basisartsen (nu nog algemeen artsen) als onderdeel van het ministerie van Onderwijs opleidt. Concentratie op en optimalisering van deze taak zou het afleveren van kwalitatief hoogstaande Basisartsen ten goede komen.

Inmiddels zijn er door HISuri drie groepen artsen opgeleid tot huisarts, die speciaal toegerust zijn met vaardigheden benodigd om het gezondheidsbeleid, zoals voorgestaan door het ministerie van Volksgezondheid, nl. versterking van de primaire zorg, in al haar aspecten te kunnen afleveren. De opleiding wordt dan ook uitgevoerd door speciaal daartoe opgeleide huisartsopleiders in gecertificeerde poliklinieken, waarvan zowel een aantal particuliere als een aantal RGD-huisartsen en poliklinieken deel uitmaken. Naast belangrijke vaardigheden voor het werken als huisarts in de eerstelijnszorg, is het werken volgens de door drs. Bueno de Mesquita genoemde Evidence based werkmethode, van het grootste belang. Dat is dan ook een belangrijk onderdeel van de opleiding. De bereikte resultaten tot nu toe zijn uitstekend zoals ook bekend bij en aangegeven door de autoriteiten.

Het is dan ook te verwachten dat de op handen zijnde wetgeving voldoende ruimte zal bieden aan het gecertificeerde en door het ministerie van Volksgezondheid geaccrediteerde HISuri om de lopende Huisartsopleiding te kunnen uitbouwen tot de zeer noodzakelijke verplichte Huisarts specialisatie in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid en de Vereniging van Medici in Suriname.

Namens het Huisarts Instituut Suriname (HISuri),
Drs. Eddy Wong Chung, hoofdopleider en directeur HISuri