Buurtbewoners 1e Rijwegproject boos over uitgifte berm
26 Aug 2018, 17:24
foto
De bouw waaruit blijkt dat het niet om een tijdelijke constructie gaat en ook niet om een stalletje.


(Ingezonden)


De buurtvereniging van het Eerste Rijwegproject heeft vrijdag 24 augustus per deurwaarder een spoedbrief aan districtscommissaris (dc) Mike Nerkust laten bezorgen met daarin de grote bezorgdheid over de uitgifte van de berm tegenover de Albergaschool aan één of meerdere ondernemers tot het exploiteren van een eetgelegenheid. De ondernemer(s) zijn daags na sluiting van de school met grote snelheid begonnen om een fors permanent bouwsel op te zetten.

Het geheel maakt de indruk van een doorgestoken kaart, waarbij de dc blijkbaar samenspant met een ondernemer en de belangen van de buurt geheel buiten beschouwing laat. Er is nooit een buurtonderzoek gedaan. Hij heeft de meningen en belangen van de buurtbewoners niet meegewogen in zijn besluit, dat in strijd is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het zorgvuldigheidsbeginsel.

Algemeen belang van de berm
Sinds de aanleg van het Eerste Rijwegproject in 1960 lopen vitale buizen onder de bermen aan de Gravenberchstraat; deze bermen waren gereserveerd voor verbreding van de weg. Omdat de hoofdbuizen van de EBS en SWM en de hoofdriolering daar lopen, mochten deze bermen absoluut niet worden uitgegeven. Ook niet voor verbreding van de weg. Alle afwatering van Kwatta loopt via deze nooit/slecht onderhouden poreuze buizen. Openbare Werken heeft in het verleden nooit toestemming verleend om de berm uit te geven.

Ook in het onderhavige geval is de aanvraag in eerste instantie afgewezen door tenminste drie afdelingen van OW, waaronder de afdeling verkeer. De dc heeft dit naast zich neergelegd en blijkbaar de minister van Openbare Werken ook. Wij kunnen ons niet aan deze indruk onttrekken. Een districtscommissaris is een bestuursorgaan die wet en recht in acht neemt waarbij hij zorgvuldig rekening houdt met het algemeen belang en het belang van de rechtzoekende burger en oplossingen heeft voor de noden en behoeften van het volk. Dc Nerkust behoort dit te weten en is ernstig buiten zijn boekje gegaan.

Verkeersveiligheid en Albergaschool
Hoek Gravenberchstraat en Benjaminstraat en de hoek Gravenberchstraat en Albergastraat zijn heel drukke en zeer gevaarlijke kruispunten waar zelfs doden zijn gevallen. Inmiddels is de verkeersdrukte op deze hoeken alleen maar toegenomen en het is zeer onveilig voor kinderen en ouders om voor en na school over te steken. Kinderen uit de buurt lopen daar ook. Door de berm te bebouwen zal het verkeer verder gestremd worden en de onveiligheid toenemen.

De berm loopt langs de Albergaschool met 200 leerlingen. De school had bij OW een vergunning aangevraagd en op 18-05-2018 gekregen, voor de aanleg van een parkeergelegenheid zoals bij de Vrije School aan de Sophie Redmondstraat. De kinderen kunnen dan veilig afgezet en opgehaald worden. Dc Nerkust heeft vervolgens de vergunning van de school ingetrokken. Als buurt zijn wij zeer verbaasd dat vervolgens deze ondernemer wel een vergunning krijgt en wel voor een eetgelegenheid. Het belang van 1 persoon weegt zwaarder dan dat van 200 leerlingen.

Woongenot buurtbewoners
Naast de school vinden de buurtbewoners dat hun woongenot wordt aangetast. Naast de verkeersveiligheid maakt men zich zorgen over de hygiëne, verhoogde criminaliteit, meer parkeerproblemen, en ander overlast. In de buurt zijn er al diverse activiteiten die regelmatig voor geluidsoverlast zorgen en verwacht mocht worden dat de dc de buurt verdere overlast zou besparen. Helaas zien we dat ook elders in de buurt onder meer bij de kinderspeelplaats aan het mr. Ooftplein, meer bermactiviteiten worden gepland.

Ook hier wordt het belang van de veiligheid van de vele kinderen die dagelijks de speelplaats bezoeken volledig buiten beschouwing gelaten. Nu zullen ouders gedwongen worden om aan de overkant van deze speelplaats te parkeren, waarbij een drukke straat moet worden overgestoken. Het wachten is dan op de eerste verkeersdode onder de kinderen. Ook voor bezoekers van activiteiten bij de KKF en Ocer zal het betekenen dat er minder parkeergelegenheid is en men dus steeds verder in de buurt voor de huizen van buurtbewoners moet gaan parkeren.

Hoe kan het dat een dc niet meer aan het algemeen belang denkt en het persoonlijk belang boven dat van een hele buurt stelt? Het antwoord laat zich raden en moet echt niet bij het verhogen van de inkomsten van het Districtsfonds gezocht worden. Ook moet het niet gezocht worden bij het ordenen van de informele sector en een kans geven aan arme venters om zo wat te kunnen verdienen. De ondernemer aan wie de vergunning verstrekt is, had een regulier bedrijfje in een straat vlakbij, maar kiest nu voor een goedkope bermlocatie ten nadele van het woongenot van de buurt. Zij is geen straatventer die geaccommodeerd moet worden. Dit is de omgekeerde wereld.


Namens de buurtvereniging Eerste Rijwegproject
Marina da Costa en Usha Schalkwijk-Doerga (coördinatoren Albergastraat)
eersterijwegp@gmail.com
Advertenties

Wednesday 28 February
Tuesday 27 February
Monday 26 February