Minister NH handelt niet in het belang van samenleving
18 Feb 2017, 00:37
foto


DA’91 begon zich geruime tijd geleden reeds zorgen te maken over de handelingen van de NH minister Regilio Dodson in het bijzonder en de regering in haar geheel. Vooral na de wollige benadering van de scalians groeide het wantrouwen in deze minister. Naast de scaliankwestie zijn er nog tal van incidenten, waarvan de meest recente zijn de toestemmingsverlening voor zandafgravingen te Braamspunt door de regering. Conclusie is dat de minister Dodson als verantwoordelijke bewindsman de regering heeft overtuigd dat zandafgravingen te Braamspunt goed zijn voor ons land.

Het beheer van onze natuurlijke hulpbronnen is compleet mis. Dat werd nogmaals bevestigd door het recente handelen van de minister van NH waarbij er terwijl het legseizoen van de zeeschildpadden in volle gang is, er wederom toestemming wordt verleend voor het doen van zandafgravingen. De desastreuze gevolgen daarvan voor het milieu en toerisme worden compleet genegeerd door deze minister en regering.

Braamspunt is een van de belangrijkste beschermers van onze jonge kustvlakte. Ampertjes een jaar geleden toonde een diepgaande studie “Impacts of sand mining on beaches in Suriname van de geomorphologist Edward J. Anthony in juni 2016 aan, dat het karakter van Braamspunt strand serieuze implicaties heeft voor de duurzaamheid en fragiliteit van dit gebied. Door de wijze waarop zandaanvoer en afvoer naar en van dit strand geschiedt door de waterstromingen, is het slachtoffer van wat genoemd wordt ‘kannibalisatie’. Dit betekent niets anders dan dat er ernstig zandverlies optreedt en de kustlijn steeds verder landinwaarts verschuift. De consequentie hiervan is dat als het strand niet beschermd wordt, Braamspunt zal verdwijnen, het zal niet meer bestaan.

Bescherming van Braamspunt is essentieel en houdt in de bescherming van de mangrove moerassen evenals instandhouding van de milde morfologie van het gebied. Het wel of niet plegen van deze handelingen zal invloed hebben op het beschikbaar zijn van dit strand als broedplaatsen voor zeeschildpadden en het in standhouden van Braamspunt als kustbescherming. Overspoelingsprocessen zijn vernietigend voor de schildpadden hun broedplaatsen vanwege de infiltratie van water in de grond en zandophopingen op de hoger gelegen delen van het strand.

De logische gevolgtrekking van al deze feiten, zou bij goed bestuur ertoe moeten leiden dat er onder de huidige omstandigheden geen zandafgravingen worden toegestaan. Zandmijnen kan alleen maar zeer schadelijke gevolgen hebben voor de integriteit van het nog bestaande strand. Dit, omdat het niet alleen de beschikbare broedplaatsen verminderd, maar ook de instandhoudingscapaciteit van het strand en zo ook de golfslagafweer capaciteit, zeer negatief beïnvloedt.
De totale ondergang van het Braamspuntstrand kan en zal zeer vernietigende gevolgen hebben (onomkeerbare veranderingen met geen enkele mogelijkheid voor herstel), die zulke verregaande effecten kunnen hebben dat zelfs de Waterkant in Paramaribo bloot zal staan aan kustafslag vanuit de Atlantische Oceaan.

Het besluit om vergunning te verlenen voor zandafgravingen op Braamspunt is absoluut niet te verdedigen, noch goed te praten en het zoveelste bewijs dat deze regering en met name de minister van NH niet handelt in het belang van de Surinaamse samenleving en haar toekomst.

DA’91
Angelic Alihusain-Del Castilho MA. BSc.
Voorzitter
Advertenties

Saturday 13 July
Friday 12 July
Thursday 11 July