NPS vraagt aandacht voor vele vormen van geweld
25 Dec 2013, 22:00
foto


(Aangeboden)

Kerstfeest is het feest van licht. Het begint bij de ster die licht geeft en de weg wijst naar de kribbe waar kindje Jezus geboren werd.
De geboorte die ons uit de duisternis haalt en licht in ons leven brengt.
Kerstfeest is bedoeld voor een ieder, rijk of arm. Met de geboorte van onze Verlosser worden ook onze zonden vergeven wanneer wij om vergiffenis vragen en spijt betuigen van onze zonden.
Kerst is ook een tijd om stil te blijven staan en na te denken over ons leven. Het is een tijd van bezinning.
Bij dit feest dat bestemd is voor alle bevolkingsgroepen, staan wij stil bij gebeurtenissen die ons gedurende het jaar opgevallen zijn en ons tot nadenken stemmen.

Uitgangspunten als geduld, verdraagzaamheid en liefde voor de medemens, maar ook eerbied en respect die aan de basis liggen van Kerst dienen in ons leven de leidraad te zijn, niet alleen tijdens Kerst, maar gedurende het hele jaar.
De Nationale Partij Suriname wenst bij deze viering bijzondere aandacht te vragen voor de vele vormen van geweld die zich voordoen in onze gemeenschap. Wij zien dit als een uiting van onverdraagzaamheid tegenover onze medemens. De partij spreekt ook afschuw uit over de vele gevallen van seksueel misbruik tegen kinderen waarmee wij dagelijks geconfronteerd worden.
De belevenis van Vrede is alleen mogelijk wanneer wij werkelijk vrede hebben in ons hart en die vrede ook uitdragen. De Nationale Partij Suriname roept eenieder op rekening te houden met onze medemens en behulpzaam te zijn.
Vrede is alleen mogelijk wanneer wij hetgeen wij hebben, voor God's aangezicht delen met anderen.

De Bijbel leert ons in Deut. 16:17 het volgende :
"Ieder moet geven naar de mate waarin de Heer, uw God, hem heeft gezegend."

Delen met anderen wat wij hebben in de vorm van kerstpakketten, behoort een roeping te zijn ingegeven door Onze Heer. Dat geldt niet alleen voor materiële zaken, maar ook de Liefde in onze harten dienen wij met onze medemens te delen. De Nationale Partij Suriname wil in haar Kerstboodschap bovendien het aspect van vergiffenis als basis nemen voor de viering van Kerst.
Moge wij allen bij ons zelf nagaan waar wij in de fout gegaan zijn, waar wij leed veroorzaakt hebben en waar het gepast is om vergiffenis te vragen. Vergiffenis vragen is een actie die alleen waarde heeft wanneer dat gevraagd wordt vanuit de grond van ons hart.

De Nationale Partij Suriname spreekt de wens uit dat de Kerstster die de weg verlicht heeft en de Wijzen uit het Oosten gebracht heeft naar onze Verlosser, Jezus Christus, ook onze weg mag verlichten en dat Vrede, Liefde en Vergiffenis ons deel mag zijn.
Wij wensen u allen een Vrolijk Kerstfeest toe
Advertenties