Open brief families Wolfjager en Dijksteel aan president
09 Jun, 04:56
foto


Op 2 juni 2023 was het precies een maand geleden dat onze vader, broer, oom, neef Martinuis Crujenape Wolfjager tezamen met Ivanildo Dijksteel, in de vroege ochtend van 2 mei 2023, wat wij noemen, standrechtelijk geëxecuteerd zijn geworden in het Inheems gebied rondom het Inheemse dorp Pikin Saron en Bigi Poika  in het district Para. 
 
De waarnemend procureur-generaal, mr. Garcia Paragsingh, is aangeschreven en gevraagd om de obductierapporten van de twee gedode Inheemse mannen en de rapporten van onafhankelijke forensische onderzoeken af te geven aan de belanghebbenden, omdat die moeten uitwijzen onder welke omstandigheden het toegepaste geweld, met fatale gevolgen, heeft plaatsgevonden.

Deze rapporten zijn noodzakelijk omdat in een functionerende rechtsstaat dergelijk geweld verantwoord dient te worden, maar meer nog omdat de belanghebbenden over beeldmateriaal (bewegend en stil), getuigenverklaringen en documenten uit het strafrechtelijk dossier beschikken, die duiden op standrechtelijke executies en poging daartoe. Van het bijna fatale slachtoffer is er geen enkele geneeskundige rapportage opgemaakt. Hoewel de stoffelijke overschotten zijn vrijgegeven, is de procureur-generaal erop geattendeerd dat zolang de onderzoeken niet zijn uitgevoerd, de nabestaanden niet kunnen overgaan tot begraven en rouwverwerking.

Tot en met dinsdag jl, was het zo dat de procureur-generaal per brief had aangegeven dat de obductierapporten nog niet aan haar zijn verstrekt, dat Suriname maar over één patholoog-anatoom beschikt en dat die niet forensisch is. Aan de belanghebbenden was slechts een telefoonnummer verstrekt waarmee zij de zaaksofficier van Justitie zouden moeten benaderen in het geval van nadere vragen. Met deze weigerachtige en denigrerende houding van de procureur-generaal zijn de belanghebbenden al langer dan vier weken in het ongewisse, zonder enig zicht op uitsluitsel in de nabije toekomst, over de (on)rechtmatigheid van het toegepaste geweld.

Voor de families van Wolfjager en Dijksteel in Suriname en Nederland is deze dramatische wijze waarop hun geliefden Martinuis Crujenape Wolfjager en Ivanildo Dijksteel om het leven zijn gekomen, onwezenlijk te noemen en terecht als onaanvaardbaar aangevoeld. De roep om gerechtigheid en de volledige waarheid -hoe pijnlijk ook- is terecht en evident. Van belang in deze tragische gebeurtenis is de zoektocht van het hoe en waarom waarbij de families trachten om elk stuk van deze gruwelijke puzzel te vinden, te belichten en het een juiste plaats te geven.

Een zoektocht naar de waarheid waar wij als Surinaamse samenleving en rechtsstaat aan oom Martinuis en Iva verplicht zijn om nog enige zin te geven aan dit vreselijke onrechtvaardige overlijden.

President, de familie Wolfjager en Dijksteel zijn zich er terdege van bewust dat forensisch onderzoek van toenemend belang is voor de opsporing en vervolging, maar tegelijkertijd spreken zij hun ernstige bezorgdheid uit over de bemoeienis van u en de vicepresident in het proces, waarbij u op vrijdag 2 juni 2023, uw intenties via de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden kenbaar hebt gemaakt naar ons, de nabestaanden toe, om een forse financiële tegemoetkoming via de Surinaamse overheid, aan de nabestaanden toe te kennen.

Dit, terwijl door de families in de persconferentie van 1 juni 2023 duidelijk is aangegeven dat families Dijksteel en Wolfjager nog met zoveel vragen zitten die tot nu toe onbeantwoord zijn gebleven door de autoriteiten, en dat ze daarom verder onderzoek wensen en eisen. 
 
President, de families Wolfjager en Dijksteel willen niet worden bespeeld als een pion op uw politieke schaakbord. Uw handeling en die van de vicepresident heeft ons het gevoel gegeven, van kom op mensen, stoppen, afsluiten en verder gaan met het leven. Dit gevoel van manipulatie stoort ons, en zeker nadat u eerst onze strijders als aanslagplegers heeft bestempeld en nu maant om over te gaan tot begraven en afsluiten.

President, wij geven het nogmaals door, wij wensen een gedegen onafhankelijk forensisch onderzoek, waarheidsvinding van de gruwelijke daden, rectificatie en in eer herstellen van de strijders hun goede naam.

Families Wolfjager en Dijksteel in Nederland en Suriname,

Namens deze,
Redson Wolfjager (Nederland)
Ivamar.inheemsestrijders@gmail.com
Advertenties

Saturday 30 September
Friday 29 September
Thursday 28 September