Seminar voor versterking agrarische ontwikkeling
26 Mar, 08:46
foto
Participanten aan het seminar buigen zich over de versterking van de agrarische ontwikkeling. Er moet een concept Actieplan worden ontwikkeld en een plan van aanpak.


De Richting Agrarische Produktie van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) heeft het initiatief genomen voor een driedaags seminar om de nationale agrarische ontwikkeling te versterken. Dit in samenwerking met strategische partners en internationale coöperaties met Frans-Guyana.

Tijdens de laatste Caricom vergadering in 2022 is door de Caricomleiders aanbevolen import van voedselproducten in de komende 5 jaren te reduceren met 25% en lokaal gezond en veilig voedsel te produceren. Dit biedt volgens richtingscoördinator professor Lydia Ori mogelijkheden om met vereende krachten te werken aan stimulering van lokale voedselproductie.

Om dit te bewerkstelligen zullen lokale stakeholders, waaronder agrarische gemeenschappen, de private sector, de overheid, de universiteit en internationale donoren in partnerschappen samenwerken en zich bundelen in het ontwikkelen en aanscherpen van agrarisch beleid, institutionele capaciteitsversterking, investeringen en sectorale financiering. Het oogmerk van het seminar is om gerichte gedachtewisseling tussen te verschillende actoren op gang te brengen.

De gecombineerde effecten van de wereldwijde verspreiding van Covid-19, pandemiepreventie- en controlemaatregelen en de wereldwijde economische recessie hebben het functioneren van voedselsystemen in Suriname verstoord en kwetsbaarheden blootgelegd. De lokale agrarische sector staat momenteel voor verschillende uitdagingen en onzekerheden, zoals tekort aan gekwalificeerde arbeid en kapitaal, geen/onvoldoende beleid rond een aantal thema’s (grond, zaaizaad, IPM, agrarische importproducten, pesticiden), veranderingen in het klimaat, geen of nauwelijks toegang tot krediet, etc. De overheid moet zowel met haar geëigende instituten als de particuliere sector samen aan onderzoek en technologieoverdracht werken bij het versterken van algehele innovatiesysteem.

Ook de AdeKUS, meer in het bijzonder de Richting Agrarische Produktie, draagt bij aan oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken zoals kadervorming, kennisontwikkeling, klimaatverandering, de ontwikkeling naar een gediversifieerde groene economie, etc, legt Ori uit. Daarnaast hebben stakeholders in de sector een belangrijke rol in termen van de continuïteit van agrarische productie, vernieuwing van productieprocessen, competitief zijn binnen de sector (marketing- producten) en kwaliteitsverbetering volgens internationale en lokale standaarden.

Met het oog op herstel van de economie, door 25% importvermindering van agrarische producten te realiseren, wordt als resultaat van het seminar een concept Actieplan door de universiteit beoogd, voor de nationale ontwikkeling van de  landbouwsector dat aansluit bij de beleidsdoelen van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Gedacht wordt aan de volgende uitkomsten (outputs) van de conferentie:
- richtpunten en operationele doelstellingen voor het partnerschap van betrokken actoren;
- concrete strategieën en activiteiten behorende bij de operationele doelstellingen;
- de vorming van een tijdelijke Programma Coördinatie Unit en de bemensing daarvan om het traject van realisatie van de doelstellingen te monitoren;
- het doen van voorstellen voor de financiering van het Plan van Aanpak en de uitvoering van de activiteiten.

Verder dient er in het Plan van Aanpak ruimte te zijn om met concrete en praktische voorstellen te komen om  te focussen op de volgende zaken:
- beleid aanscherpen en ontwikkelen voor een duurzame moderne agrarische sector;
- productieverhoging in de rijstsector;
- modernisering van landbouwsystemen, technieken, biotechnologie en precisielandbouw;
- verhoogde veeproductie;
- verhoogde productie van vis en visproducten;
- bevordering van agroverwerking en producten met toegevoegde waarde;
- een ontwikkelingsstrategie voor human resource om agrarische sector te verzekeren van personeel;
- bevordering van duurzaamheid van het milieu;
- bevordering van onderzoek en ontwikkeling;
- monitoren van pesticidengebruik in de landbouwsector;
- en onderhoud en uitbreiding van Surinames Agro diversiteitsbeleid en programma’s.

Gezamenlijk met de participanten uit Frans-Guyana en andere buitenlandse deelnemers wordt nagegaan op welke wijze de agrarische en veeteelt sector in Suriname duurzaam verder ontwikkeld kan worden, om de huidige uitdagingen het hoofd te bieden.
Advertenties

Saturday 10 June
Friday 09 June
Thursday 08 June