Contouren bevolkingsbeleid 2021-2040 gepresenteerd
11 May, 18:29
foto
Ministers Bronto Somohardjo (tweede rechts) en zijn collega Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. (Foto: Biza)


Het nationaal bevolkingsbeleid van Suriname zal worden gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de nationale ambities zoals opgenomen in de grondwet. Het nationaal bevolkingsbeleid 2021-2040 is dinsdag tijdens een presentie in de Royal Palm van Marriott gehouden. Deze presentatie lag in handen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, het VN Bevolkingsfonds, het Algemeen Bureau voor de Statistiek en de Stichting Planbureau Suriname. Het doel van deze bijeenkomst was om inhoudelijk in te gaan op het bevolkingsbeleid en een beeld te scheppen over de demografische ontwikkelingen die plaatsvinden en nog zullen plaatsvinden.
 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een tijd terug het initiatief genomen om van start te gaan met de formulering van het bevolkingsbeleid. Voorafgaand daaraan is er in samenwerking met de verschillende stakeholders een bevolkingsanalyse gedaan, welke als grondslag heeft gediend voor het bevolkingsbeleid. Het onderwerp migratie (verplaatsing van mensen van de ene naar de andere plaats) is aan de orde gekomen, omdat dit een belangrijk aspect is voor de globaliserende wereld.
 
Minister Bronto Somohardjo benadrukte in zijn toespraak de noodzakelijkheid voor de overheid om inzicht te krijgen in de demografische ontwikkelingen van het land, bestemd voor de economische groei, welvaart en welzijn van alle burgers. “Hierbij is ook van belang om te beschikken over een integrale, op mensenrechten gefundeerde duurzame ontwikkelingsvisie waarbij er rekening wordt gehouden met het concept gender, klimaatsverandering en milieu. Kwetsbare groepen mogen daarbij niet vergeten worden,” onderstreept Somohardjo.

De afspraak is, volgens de bewindsman, om eenieder en niemand uitgezonderd, mee te nemen in de ontwikkeling van ons land, wat duidelijk is vervat in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. De slagzin Leaving no one behind is daarvan het zichtbare kenmerk.
Advertenties

Saturday 28 May
Friday 27 May
Thursday 26 May