SWOS wil uitvoering anticorruptiewet afdwingen
05 Jan, 16:44
foto
Lloyd Read, voorzitter van de vakbond bij Staatsolie, wil gezamenlijk de uitvoering van de anticorruptiewet dit jaar afdwingen.


De Staatsolie Werknemersorganisatie (SWOS) gaat dit jaar samen met vakcentrale C-47 waar het bij is aangesloten en de rest van de vakbeweging, het bedrijfsleven en maatschappelijke leiders, volledige uitvoering van de anti-corruptiewet van de regering afdwingen. De uitvoering van de anti-corruptiewet wordt als essentieel beschouwd voor een betere sociale, economische en bestuurlijke orde, stelt Lloyd Read, voorzitter van de SWOS.

De SWOS is samen met haar moederorganisatie C-47, bezorgd dat noch de politiek noch de burgers voldoende inspanning plegen, om de uitvoering van deze wet in al haar facetten af te dwingen. Read wijst erop dat de slechte economische situatie waarin het land nu verkeert met onder andere toenemende armoede, slechte gezondheidszorg, weinig geld voor onderwijs en toenemende criminaliteit, veroorzaakt is door ongebreidelde corruptie. Tijdens zijn oudejaarstoespraak heeft Read de Staatsolie-werknemers voorgehouden dat onder corruptie wordt verstaan het misbruik maken van toegekende bevoegdheden of macht voor persoonlijk gewin of het verlenen van ongeoorloofde gunsten aan anderen.

Hij stelde dat deze activiteiten de democratie en de openbare orde beschadigen; er wordt afbreuk gedaan aan het gegeven dat iedereen dezelfde rechten heeft. "Dit is ongunstig voor de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid." Moe van dit alles hebben Surinamers in 2020 gekozen voor een land waar geen corruptie wordt gedoogd, geen vrienden en familie worden benoemd in hoge bestuurlijke functies, waar er geen gelegenheidswetgeving plaatsvindt om eigen persoonlijk belang te accommoderen. Er is gekozen voor een samenleving waar elke burger gelijke kansen krijgt en waar recht voor één recht voor allen geldt. Er is daarom gekozen voor goedkeuring van een anticorruptiewet. Maar aangezien er geen schot komt in de uitvoering van deze wet, zegt de SWOS geen keus te hebben dan deze dit jaar af te dwingen.

Politisering

Kort na de verkiezingen waren er felle discussies over de invulling van de raad van commissarissen (rvc) bij Staatsolie. De vakbond heeft als standpunt in deze dat je een topstructuur moet hebben bestaande uit directie en rvc, die het bedrijf op bedrijfskundige manier aanstuurt en besluiten neemt op basis van bedrijfseconomische principes. "Alleen daarmee kunnen we het bedrijf in stand houden en daarmee ook de werkgelegenheid van de werknemers beschermen en garanderen."

Read zegt dat ofschoon de discussies niet hebben geleid tot datgene wat ze willen, deze wel hebben geresulteerd in een afspraak met de politieke top van het land. Onder andere is afgesproken dat er regelmatig zal worden geëvalueerd en dat het bedrijf niet wordt gepolitiseerd. Er zijn afspraken gemaakt dat benoemingen van nieuwe directieleden zullen plaatsvinden op basis van afspraken die gelden binnen het bedrijf en die zijn gemaakt met de vakbond om te komen tot invulling van vacatures binnen de directie van Staatsolie.

"Als de rvc procedures wil wijzigen, dan moet het zijn na een uitgebreide discussie met de directie en de betrokkenheid van de vakbond via de regering." Read voegde eraan toe "je mag niet allerlei zaken plotseling aanpassen, omdat je nieuwe politieke leiders hebt, zo werkt het niet binnen een bedrijf, anders worden we een SML of Bruynzeel en dat is niet wat we als vakbond beogen." Hij onderstreepte dat de verantwoordelijkheid van de vakbond primair is om de werkgelegenheid te garanderen en daarmee ook een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het land. "Natuurlijk mag dat geen vrijbrief zijn voor de directie om allerlei ongeschreven regels te overtreden."
Advertenties