CCK: Zorgvuldig omgaan met mama Sranan
25 Nov, 10:32
foto


Liefde voor land en volk, eerbied en respect voor elkaar als mens als medeburger en bewoner. Er werd tijd voor vrij gemaakt, ingeroosterd, in het dagelijkse ritme van de school en in het jonge leven van het kind. Tijd, apart gezet, om in je kinderlijke verwondering en ontwikkeling, kennis te maken met het Land, waar je woont de mensen, de natuur, de wereld om je heen. Aan de vooravond van 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid en van de 78ste verjaardag van het Comité Christelijke Kerken (CCK), staat het Comité stil bij dit gegeven.

"Het is aan het begin van een nieuwe fase en wisseling van regeermacht, goed te beseffen dat dit wel ons 'beloofde land is' een gave, een geschenk van God als teken van genade en zegen aan ieder mens, iedere burger in dit land." In een verklaring vervolgt het CCK: "Dat wij op deze grond staan en hier mogen en kunnen leven is niet vanzelfsprekend, ieder mens, iedere burger in dit land heeft en draagt een bepaalde en indringende verantwoordelijkheid hoe wij omgaan met Gods eigendom."

Het wijst erop dat wij de plicht hebben om op zorgvuldige wijze om te gaan met dat wat niet ons persoonlijk eigendom is, maar wat aan ons allen is toevertrouwd. "Wij hebben de opdracht om de grond waarop wij wonen, werken, lopen en staan, onder alle omstandigheden, te eerbiedigen en respecteren. Door de wijze waarop wij haar bewerken, bewaken en beschermen."

Het Comité zegt dat niet alleen de president, de regering, het parlement, de politieke leiders van dit land, deze opdracht hebben. "Deze opdracht heeft iedere burger in dit land. Wij zijn het moeder Aarde, en mama Sranan verschuldigd." Zij die ons dagelijks voedsel uit haar boezem aanreikt, verdient meer eerbied en respect, in de manier waarop wij met onze natuur omgaan en in de wijze waarop wij als mens, als burger met elkaar samenleven en samenwonen, stelt het CCK.  "Wij hebben de weg van eerbied en respect, van vriendelijkheid en oprechtheid, verantwoordelijk en zorgvuldig gedrag verlaten en hebben de afgelopen jaren een pad bewandeld dat een innerlijke houding van 'neks no fout en na mij de zondvloed' tentoongesteld en gepropagandeerd heeft."

"Zo’n denken, zo een houding en gedrag tasten de fundamentele waarden van iedere relatie tussen mensen onderling aan en de samenleving als geheel. Het corrumpeert het hart en de ziel van haar burgers en zo de natie." Bij de viering van 45 jaar onafhankelijkheid spreekt het CCK de hoop uit dat wat wij als volwassen natie door de jaren heen en met wat ons is overkomen, beter hebben geleerd hoe met het onrecht en de pijn uit het verleden om te gaan. "Dat wij een nieuwe tijd, een periode ingaan waarbij zaken die geen recht doen aan de verheffing van land en volk, benoemd en aangepakt mogen worden, ... vrij van angst, intimidatie en vrees."
pdf-icon.gif 2020.11_.20_CCK_boodschap_25_nov_2020_.pdf                
Advertenties