Anti Fraude Platform: Alsnog opplakken processen-verbaal
26 May 2020, 22:38
foto
Stembussen waarin de stembiljetten van de verschillende stembureaus die opgeslagen zijn in de Anthony Nesty Sporthal, waar het hoofdstembureau van Paramaribo is gevestigd. (Foto: Leroy Troon)


Niet alle stembureaus hebben de processen-verbaal over het verkiezingsresultaat aangeplakt, zoals vastgelegd in de Kiesregeling. Het Anti-Fraude Platform is verontwaardigd hierover. Aan het Centraal Hoofdstembureau (CHS) wordt in een brief gevraagd om te bewerkstelligen dat per direct alle processen-verbaal van de kiesdistricten aangeplakt worden op de hoofdstembureaus. 

Voorzitters van een aanzienlijk aantal stembureaus hebben nagelaten of zelfs geweigerd het afschrift van het proces-verbaal aan te plakken zodat het leesbaar en zichtbaar was voor alle belangstellenden, inclusief politieke waarnemers. Tevens hebben zij geweigerd bezwaren die ingediend werden door aanwezige politieke waarnemers conform het kiesbesluit aan te nemen en mee te nemen in hun proces-verbaal.

Het Anti-Fraude Platform benadrukt dat de stembureaus die zich hieraan schuldig hebben gemaakt, in strijd hebben gehandeld met de Kiesregeling. Er wordt een beroep gedaan op het CHS om de politieke waarnemers alsnog in de gelegenheid te stellen bezwaren aan te tekenen indien zij dat wenselijk achten, conform hun rechten daartoe zoals vastgelegd in de Kiesregeling.

Het Anti-Fraude Platform doet een dringend beroep op de leiding van het CHS om de genoemde wettelijke bepalingen correct na te leven. 
Advertenties

Thursday 11 August
Wednesday 10 August
Tuesday 09 August