Repliek DOE op loze beschuldigingen DA'91
27 Apr, 17:12
foto


In een artikel op  Starnieuws wordt DOE door DA'91 in één adem genoemd met een aantal andere politieke partijen. Hierbij wordt geïnsinueerd en gesteld dat DOE, evenals andere politieke partijen, parlementair en bestuurlijk heeft meegewerkt aan o.a. de instructie aan de procureur-generaal voor de inwerkingstelling van artikel 148 en de wijziging van de Amnestiewet in 2012. DOE zou hierdoor wetsproducten ten voordele van de huidige en vorige regering hebben ondersteund en daarmee straffeloosheid en ongecontroleerde financieel-economische vernietiging van deze en komende generaties hebben gestimuleerd. 

DOE wil vooraf stellen dat dit geheel bezijden de waarheid is en dus niet op feiten is gebaseerd. Ook na opheldering aan DA'91 gevraagd te hebben, heeft men dat niet kunnen staven. Het is campagne-periode, maar het toepassen van onethische, niet op feiten gebaseerde strategieën in deze, acht DOE een partij als DA'91 onwaardig. DOE draagt moraal en ethiek hoog in haar vaandel, ook bij haar campagne-voering, en verwacht dat ook van andere politieke organisaties. DOE valt geen partijen aan, maar is kritisch met betrekking tot beleid en handelingen van personen die het belang en toekomst van Suriname dreigen te schaden of daadwerkelijk schaden. 

DA'91, maar ook andere partijen, hebben gesprekken gevoerd met DOE om te komen tot een samenwerking voor de aanstaande verkiezingen. Het is jammer genoeg niet gelukt, en partijen zijn respectvol uit elkaar gegaan. DOE heeft nooit gebruik gemaakt van de inhoud van deze besprekingen, om een van deze partijen negatief te bejegenen in de media en zal dat ook nooit doen. DOE is een volwassen partij en zal daarom niet voortborduren op deze misser van DA'91. Wij wensen verder alle partijen – ook DA'91 - een scherpe, eerlijke maar vooral sportieve en ethisch verantwoorde campagnevoering toe.  

Feiten rond de coalitie-samenwerking 2015-2016 en de Amnestiewet
We willen evenwel voor de zoveelste maal aangeven wat de feiten zijn in vermoedelijk de samenwerking tussen DOE en de huidige coalitie waarop DA'91 doelt en inzake de aangepaste Amnestiewet. DOE heeft nooit vóór de aangepaste Amnestiewet gestemd en maakte ook geen deel uit van de coalitie in 2012 toen de wet werd goedgekeurd. De vertegenwoordiger van DOE was in het buitenland vanwege vaste trainingsafspraken in de periode – vlak vóór Pasen - waar er normaal sprake behoort te zijn van DNA-reces. Bovendien heeft de partij via de pers luid en duidelijk haar afkeuring over deze wijziging doen blijken.  

DOE is na de verkiezingen in 2015, ondanks het feit dat ze maar één zetel had verkregen van het kiezersvolk, door de NDP gevraagd om mee te besturen. De NDP, bij monde van hun voorzitter Bouterse, had immers aangegeven te willen werken met eerlijke mensen en partijen en dat zij een kruistocht tegen corruptie zou voeren. DOE gaf daarnaast aan dat zij voorstander was van de voortgang van het 8 decemberproces zonder enige inmenging. Op basis van een besluit van de ledenvergadering besloot DOE in te gaan op het verzoek van samenwerking, maar wel voorwaardelijk. Concrete  voorwaarden waren o.a.: 
1. Daadwerkelijk bestrijden van corruptie door o.m. invoeren van een Anti-Corruptiewet en in uitvoering brengen hiervan. Deze wet is daadwerkelijk met DOE mede in de voorlinie aangenomen en afgekondigd. De anti=corruptie commissie is echter nooit  door de president benoemd, waardoor de volle werking van de wet uitblijft.   
2. Geen inmenging in het 8 decemberstrafproces. 
3. Het voeren van behoorlijk bestuur, door aanpassen van relevante wetgeving en invoeren van een Wet Openbaarheid van bestuur en van een Ombudsbureau. 

Het doel  van participatie aan de regering, vanuit DOE’s pro-Suriname benadering, was om niet meer van de zijkant te blijven roepen, maar bij te dragen aan uiteindelijk  behoorlijk bestuur en zodoende een andere manier van politiekvoeren te demonstreren. De fractie in het parlement heeft ook tijdens de periode toen zij deel uitmaakte van de coalitie, in dit kader consistent gehandeld en doet nog steeds conform. 

Breuk met de coalitie en NDP
Tijdens de regeerperiode met o.m. de NDP bemerkte DOE heel gauw, dat steeds vaker zaken niet verliepen conform afspraak. De oprechtheid, eerlijkheid en gemaakte afspraken bleken achteraf toch niet wederzijds te zijn bij de NDP. De samenwerking bleek een verkeerde inschatting en grote misser te zijn. Er werden o.a. leningen gesloten en andere verregaande regeringsbesluiten genomen zonder dat DOE daarvan op de hoogte was. Ook kwamen de eerste corruptie-geruchten uit die periode boven drijven zonder een duidelijk optreden hiertegen door de president. De spanningen en verschil van mening liepen daardoor hoog op. De zaak kwam tot een uitbarsting toen de voormalige minister Regilio Dodson in de ministerraad op eigen initiatief, tegen het DOE partijbesluit in, instemde met de inwerkingstelling van artikel 148 van de Grondwet. Dit was duidelijk tegen één van de  door ons concreet gestelde voorwaarden voor de samenwerking. 

Dit is aanleiding geweest de samenwerking met de coalitie te beëindigen en om het DOE-lid Dodson uit de partij te zetten (royeren). DOE kwam in een kort onderhoud met de president overeen dat de samenwerking die elf maanden had geduurd, zou worden beëindigd. DOE heeft hieruit geleerd, de nodige correcties aangebracht en biedt natuurlijk oprecht haar excuses opnieuw aan het Surinaamse volk aan. De partij is hiervan alleen maar sterker geworden en ziet dit als groeipijn om beter het volk te kunnen dienen. De leiding binnen DOE, inclusief onze parlementariër op dit moment, kan door niemand beschuldigd worden van malversaties of corrupte praktijken. Degene die meer achtergrondinformatie willen hebben over de ervaringen van onze parlementariër kunnen naar de mini documentaire Leermomenten kijken. DOE blijft functioneren in het belang van de natie en zal alles DOEn wat nodig is, zodat de rechtstaat en de ontwikkeling van Suriname niet ondermijnd wordt. 
Advertenties