De verkiezingen op 25 mei moeten doorgaan
03 Apr, 23:01
foto


Ondanks de thans heersende pandemie moeten de verkiezingen die op 25 mei 2020 gehouden worden voor alle volksvertegenwoordigende organen, plaatsvinden. De huidige president van Suriname (13-10-1945) die aan het hoofd staat van de regering, moet de organisatie van dit groots democratisch gebeuren handen en voeten geven, zodat het de geschiedenis ingaat dat Suriname zelfs in moeilijke tijden in staat is de democratische beginselen die verband houden met verkiezingen, ten uitvoer te brengen. Afgesproken is dat er geen toestanden ontstaan zoals in ons buurland Guyana, maar dat bijvoorbeeld de waarnemers in staat worden gesteld adequate controle uit te oefenen alsmede de vastgestelde processen-verbaal op die dag op de locatie zichtbaar voor het publiek worden opgeplakt.

Het is noodzakelijk dat het volk zich uitspreekt over het gevoerde beleid in de afgelopen periode, omdat de kredietbeoordelaars Suriname nu naar een 'junk-status' hebben gewaardeerd (CCC+) mede vanwege een miljarden schuldenlast opgelopen zowel in binnen- als buitenland. Er zijn recent wetten (huur- en valutawet) aangenomen zonder dat DNA belangrijke rechtsprincipes zoals van ex nunc en ex tunc behoorlijk heeft afgewogen. Bovendien zijn de aangenomen wetten onder andere afgekondigd zonder dat er van tevoren uitgebreid (wetenschappelijk) onderzoek is gedaan in de samenleving en zijn deze voorts van rechtswege direct toepasbaar verklaard. Naar de evenredige verhoudingen van de belangen van partijen in het maatschappelijk verkeer, is nauwelijks gekeken. Er is ook geen overgangsregeling getroffen!

Het is duidelijk dat de wetten beogen een politiserend effect te hebben zodat bepaalde groepen voordeel generen en daardoor eveneens een politieke partij bij de komende verkiezingen. Anders waren deze wetten eerder aangenomen! Echter merk ik dat de prijzen juist in deze tijd overal stijgen, het meest in het binnenland alsmede in de districten, zodat de voorspelde self-defeating prophecy door economen, toepasbaar is. Naar de fundamenten van het Volkenrecht mag een wet nimmer discriminatie in de hand werken. Daarom was het beter geweest dat het Constitutioneel Hof in werking was getreden, zodat de laatste wetten (huur- en valutawet) waren getoetst of ze in strijd waren met onder andere de Grondwet. De koersen worden willekeurig bepaald en zijn niet gestoeld op vraag en aanbod. 

Het Hof van Justitie (onze hoogste rechterlijke instantie) heeft in de afgelopen periode 'gelegenheidswetgeving' als de amnestiewet ongeldig verklaard (2016) alsmede (2020) de Terugroepwet (artikel Hugo Fernandes Mendes, 24 maart 2020, Starnieuws). Wanneer er procedures worden aangespannen tegen genoemde wetten, verwacht ik dat de onafhankelijke en onpartijdige rechtbank de laatst afgekondigde wetten eveneens zal veroordelen. Door de thans ontstane onrust in de samenleving met nog een 'noodwet' in het vooruitzicht waar heel veel tegenstand wordt ondervonden, vraag ik mij in alle rust af of wij als kiezers wel genoegzaam begrijpen welke verantwoordelijkheid wij dragen bij verkiezingen. Het is echt niet alleen een kwestie van voor welke politieke partij u bent en of wie uw sympathie draagt, maar idem dito hoe ons land zich nu en in de toekomst verder ontwikkelt. 

Er zijn mensen die willens en wetens een aantal zaken die beslist niet in ons voordeel zijn toch goedpraten, terwijl de impact van hun pleidooien een averechts effect hebben. Dat merk je al als je goed om je heen kijkt onder andere de bijna lege schappen in de winkels en de alsmaar stijgende prijzen. Onze economie zal nog meer verslechteren waardoor goederen en diensten veel duurder worden tevens de slechte toekomst voor het nageslacht ondanks dat er weer olie is gevonden. De inkomsten van deze vondsten (die voor het merendeel naar buitenlandse maatschappijen gaan) worden pas na vele jaren zichtbaar en zullen natuurlijk direct aangewend worden om de schulden die door de huidige regering zijn gemaakt bij buitenlandse schuldeisers, af te betalen. 

Velen van ons zullen zulks waarschijnlijk niet meer meemaken. Bij de komende verkiezingen moet het volk zich zeker uitspreken of hij op de ingeslagen weg door wil gaan. Tevens zullen de politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen heel duidelijk moeten aangeven wat zij van plan zijn in de komende tijd te doen. In Suriname is men nog niet zo ver dat op basis van programmapunten gewerkt wordt met partijen. Het is vaker voorgekomen dat met partijen die men vooraf afwees toch na de verkiezingen een pact is gesloten, zodat aan het gevoerde beleid niet veel veranderde. Met dit gedrag van politieke partijen moeten kiezers nu afrekenen, omdat het nooit vooruitgang heeft gebracht maar slechts de persoonlijke belangen van politici alsmede de corruptie nog erger heeft gemaakt. Door de moeilijke tijden die wij nu doormaken, moeten kiezers absolute transparantie eisen van onze toekomstige bestuurders en met niks minder, genoegen nemen. Wellicht worden de verkiezingen van 25 mei aanstaande dan licht aan het einde van de tunnel met al de mogelijkheden die ons land rijk is.

Robby Roeplall