Voorstellen over technische aanscherping valutawet
03 Apr, 17:43
foto


(Aangeboden)

Uit de media heeft de VMSS mogen vernemen dat er gesprekken worden gevoerd met diverse stakeholders in verband met een eventuele technische aanscherping van de valutawet. In dat kader heeft de VMSS als studentenorganisatie gemeend enkele technische voorstellen te presenteren, welke kunnen bijdragen aan feilloze uitvoering van de wet.

In artikel 2 lid 3 wordt bepaald dat het de algemene banken verboden is welke kosten dan ook in rekening te brengen voor transacties in vreemde valuta, anders dan door de CBvS bepaald. Er moet een klachten-orgaan worden ingesteld, alwaar cliënten hun klachten kunnen deponeren, mocht blijken dat de Algemene Banken zich niet houden aan deze bepaling. De processen/procedures met betrekking tot het indienen van klachten het bovenstaande regarderende, zouden helder en duidelijk vastgesteld moeten worden. 

Voor het goed functioneren van deze wet is het van belang dat er een breed draagvlak wordt gecreëerd bestaande uit verschillende stakeholders en verschillende lagen in de Maatschappij. Op grond daarvan wordt voorgesteld dat  ook de vakbeweging vertegenwoordigd wordt in het bestuur van het toezichtorgaan dat genoemd is in artikel 6.

Artikel 5 lid 4 biedt de ruimte aan natuurlijke personen (publiek) voor aankopen van vreemde valuta bij de Algemene Banken ten behoeve van onderhoudsverplichtingen, reis-, studie- en medische doeleinden of voor de aanzuivering van credit cards. Wat als op gegeven moment blijkt dat Algemene Banken niet voldoende vreemde valuta ter beschikking hebben om ten verkoop aan te bieden aan het publiek?

Voorts onderstreept de VMSS het belang van regulering van het valutaverkeer, echter zal een daadwerkelijke regulering plaatsvinden door een sterke valutawet die breed gedragen wordt. Derhalve roept de VMSS alle relevante stakeholders op een positief, opbouwend en technisch commentaar te geven, opdat deze bij een eventuele aanscherping van de wet kan worden meegenomen, teneinde te komen tot een feilloze uitvoering in de praktijk. De VMSS is van mening dat een sterke en breed gedragen valutawet ons allen ten goede zal komen.

Verder dient opgemerkt te worden dat deze wet vele voordelen oplevert voor minderdraagkrachtige studenten. Enkele hiervan zijn:
- voor studenten is het makkelijker te plannen, gelet op het feit dat er maar één koers wordt gehanteerd en niet telkens aangepast hoeft te worden. Het plannen heeft betrekking op financiële uitgaven die studenten dagelijks en/of maandelijks moeten doen. Prijsopdrijving aan de hand van een fluctuerende koers wordt door tussenkomst van de valutawet aan banden gelegd (de controle hierop moet verscherpt worden).
- voor ouders van studerende in het buitenland is het ook beter te plannen. Deze ouders hebben dan maandelijks een vast bedrag dat men aan een kant moet zetten.
- De focus van de studie wordt niet steeds verplaatst naar de koers, dan alleen na te denken aan bijvoorbeeld boeken en college gelden te betalen. De koers blijft stabiel in de nationale munteenheid.
- vertrouwen in de economie welke erin zal resulteren dat studenten in eigen land zullen willen investeren en blijven werken.
- studiekosten zoals inschrijfgeld, collegegeld etc. worden in SRD betaald;
- studenten die in huurhuizen verblijven zullen ingevolge deze wet hun huurpenning in SRD betalen (huur in SRD was wel reeds geregeld in Huurwet);
- studenten die de aflossing van een auto in vreemde valuta moesten plegen en/of een auto zouden aanschaffen, zullen dat ingevolge deze wet nu in SRD doen; 
- als gevolg van de door de CBvS vastgestelde koers  zullen prijzen van studiebenodigdheden, zoals boeken, schrijfgerei etc. lager dienen te worden;
- artikel 5 lid 4 biedt de mogelijkheid voor internationale studie-doeleinden vreemde valuta te bemachtigen bij de Algemene Banken of de CBvS.

Voorzitter van de VMSS,
Desie P. van Dun LL.M
Advertenties