Korps PA's werkt gestaag aan professionele organisatie
24 Jun 2019, 13:43
foto
Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie doet een penitentiaire ambtenaar de epauletten op die horen bij zijn bevordering. (Foto: Raoul Lith)


Bevordering betekent meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Dat was de boodschap van minister Stuart Getrouw van Justitie & Politie aan de penitentiaire ambtenaren (PA). Hij heeft 301 PA's bevorderd naar een naast hogere rang.

De bewindsman is er van overtuigd dat zij zich op professionele wijze zullen blijven inzetten voor de organisatie. Hij drukte hen op het hart om een goed voorbeeld te zijn voor jongeren en ondergeschikten. Zij moeten ervoor zorgen dat de organisatie, het ministerie, maar vooral hun familie heel trots op hen mag zijn.

Getrouw is ook ingegaan op de huidige ontwikkelingen binnen het korps. Hij gaf aan dat er momenteel een kaderopleiding wordt verzorgd en dat de opleiding voor officieren al is voorbereid. Dit jaar gaat er een nieuwe elementaire opleiding van start, kondigde hij aan. Ook worden er infrastructurele werkzaamheden voorbereid. Binnenkort worden de strafinrichtingen ook voorzien van call blockers en zullen er voorzieningen getroffen waardoor het niet zo gemakkelijk zal zijn voor gedetineerden om te bellen.

Minister Getrouw gaf aan dat administratieve en financiële zaken van het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) nog steeds via het ministerie van Justitie en Politie lopen. Er zijn al gesprekken gevoerd met het ministerie van Financiën om komend jaar KPA apart op te nemen in de begroting. Komende week worden 161 penitentiaire ambtenaren, die hier nog niet over beschikten, voorzien van een vuistvuurwapen.

Getrouw is zich ervan bewust dat er nog veel gedaan moet worden en het KPA aan de weg timmert. Een van de knelpunten is het FISO- (Functie Informatie Systeem van de Overheid) transformatieproces en de kwestie van overbruggingstoelage waarbij de vakbond zelfs een vordering heeft ingediend bij de rechter. Gebleken is dat de algemene FISO- inpassingsmethodiek niet heeft gewerkt bij KPA, waardoor de hiërarchisch hogere in rang minder verdienden dan zijn ondergeschikte. Er is een inpassingsmethodiek van KPA ontvangen die door ter zake deskundigen wordt uitgewerkt en daarna ter goedkeuring aan de Raad van Ministers zal worden aangeboden. Getrouw informeerde dat het ministerie van Justitie en Politie samen met Openbare Werken, Transport en Communicatie ook de bouw van het nieuwe Correctiecentrum center verder ter hand zal nemen.

Bondsvoorzitter Gustaaf Gallant vertelde dat er veel achterstanden zijn ontstaan door de oprichting van verschillende inrichtingen, waarbij de bezettingsgraad en voorzieningen niet zijn aangepast. Hij is het ermee eens is dat niets voor zijn tijd komt. Hij benadrukte het belang van een overlegorgaan, wetgeving en eigen loonreeks voor de penitentiaire ambtenaren. Hij spoorde de ambtenaren aan zich professioneel te gedragen en zich te houden aan de regels die voor hen gelden.

Het diensthoofd van het KPA, Regillio Blijd zei in zijn toespraak dat er naast de bevorderingen de afgelopen tijd ook andere activiteiten op beleidsmatig- en operationeel niveau zijn ontplooid. De regelgeving en opleidingen zijn aangepast en de achterstand van de kaderopleiding is weggewerkt. Voor gedetineerden in alle inrichtingen zijn er identieke tuchtstraffen voorbereid. Identieke disciplinaire straffen voor PA’s in alle inrichtingen liggen volgens hem nu op de ontleedtafel. De aandacht wordt nu gevestigd op de organisatiecultuur en de verzelfstandiging van het KPA, maar ook de verdiencapaciteit van de inrichtingen en het resocialisatieproces van de gedetineerden heeft de aandacht.

Aan de hand van het organogram en de begroting moeten er nog afdelingen worden opgezet. Blijd denkt dat het nog zeker twee jaren zal duren voordat het korps helemaal verzelfstandigd is. De begroting zal dan door KPA zelf worden beheerst, terwijl het nu nog onderdeel is van Justitie. Verder moet ook de regelgeving worden aangepast. Blijd benadrukte het belang van call blockers, zodat er geen gebruik gemaakt kan worden van mobiele toestellen. Het is volgens hem een internationaal probleem. Er zullen modellen moeten worden ontwikkeld om het gebruik van mobiele toestellen te elimineren. Volgens het diensthoofd zal met de call blockers het werk op dit gebied ietwat worden vergemakkelijkt.

Raoul Lith