Nikos-peiling Wanica: Financiële situatie burgers 79% slechter
30 May 2019, 00:44
foto
Tijdens de Nikos Opiniepeiling die afgelopen week in Wanica werd gehouden, is ook het vertrouwen van burgers gepeild in verschillende instituten.


Het overgrote deel (79%) van burgers in Wanica vindt dat zijn financiële situatie in vergelijking met een jaar geleden slechter is geworden. 7% vindt dat de eigen situatie juist beter is geworden, terwijl het volgens 14% hetzelfde is gebleven. De meeste mensen verwachten ook niet dat binnen een jaar de economische situatie zal verbeteren. Het overgrote deel van de ondervraagden van de Nikos-peiling vindt dat het bedrijfsleven zijn stem meer moet laten horen. Het bedrijfsleven, de banken, en de kranten krijgen het meeste vertrouwen (bijna 60%) in Wanica. 

Nikos heeft van 17 tot en met 23 mei een opiniepeiling onder 1008 burgers in Wanica gehouden. In dit derde artikel worden de uitkomsten over de financieel-economische situatie beschreven. In maart 2015 vond 26% van de burgers dat de financiële situatie beter was geworden en 33% dat het slechter was geworden, terwijl het volgens 41% hetzelfde was gebleven. Uit deze cijfers blijkt dat de eigen situatie in mei 2019 volgens de burgers is verslechterd. Dit is weer terug te voeren tot de vele klachten over koersstijgingen en prijsstijgingen d.w.z. verminderde koopkracht.

De burgers werd de volgende uitspraak voorgehouden: 'De regering zal de economische situatie binnen een jaar verbeteren'. Hierbij kon worden aangegeven of de ondervraagden niet met de uitspraak eens waren of dat het moeilijk aan te geven is. De meeste mensen (82%) zijn het niet eens met deze uitspraak en heeft er geen vertrouwen in dat de regering de economie binnen een jaar zal doen verbeteren. Slechts 10% denkt dat de regering er wel in zal slagen, terwijl 8% het niet kon aangeven. Tegen de bovengeschetste achtergrond is het volgens Nikos niet verwonderlijk dat 71% van de kiezers in Wanica vindt dat Suriname in zijn algemeenheid achteruit is gegaan. Daarentegen vindt 15% dat het land juist vooruit is gegaan, terwijl 14% vindt dat het land stil staat. 

Werkgelegenheid en ontwikkeling
Om de meningen van de burgers over het bedrijfsleven, de vakbeweging, werkgelegenheid en ontwikkeling te peilen, werd hen een aantal uitspraken voorgehouden. 83% is het eens met de uitspraak 'Er wordt niet genoeg naar deskundigen geluisterd in Suriname'. Deze uitspraak slaat niet op de overheid of de politiek, maar had een algemeen karakter. Het antwoord geeft echter aan dat de perceptie bij de burgers leeft dat degenen die het voor het zeggen hebben in onze samenleving deskundigheid niet primair stellen. Misschien is het echter zo dat de deskundigen te weinig van zich laten horen. In dit kader werd de stelling geponeerd 'De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en andere werkgeversorganisaties moeten hun stem vaker laten horen'. Een overgrote meerderheid van de burgers (91%) is het hiermee eens, wat dus tevens kan betekenen dat de VSB en anderen hun stem te weinig laten horen.

In de peiling werd gevraagd of er personen in het huis waren die niet naar school gingen en naar werk zochten. Uit de antwoorden werd opgemaakt dat in 19% van de huizen er ten minste 1 persoon was die naar werk zocht. Dit kan niet gezien worden als het officiële werkloosheidscijfer, want dat vergt een nauwkeurigere meting, maar wel als een indicatie daarvan. Bij 31% van de huizen waar Marrons wonen, blijkt er ten minste 1 persoon naar werk te zoeken. Bij Creolen is dat 24%, bij Hindostanen 17%, bij Gemengden 15% en bij Javanen 13%. Er is in ieder geval meer werkgelegenheid nodig. In dit kader is 89% van de burgers het eens met de uitspraak: 'Je krijgt alleen meer werkgelegenheid wanneer je het bedrijfsleven meer ruimte geeft om te produceren'. Daarnaast is 79% het eens met de uitspraak 'De vakbeweging komt niet voldoende op voor de werklozen'. Iemand merkte op dat de vakbeweging voor de werkenden op moeten komen i.p.v. de werklozen. Dat is uiteraard correct, maar om werkgelegenheid te scheppen zou je als vakbeweging ook voor de werklozen op moeten komen, stelt Nikos. 

Met de uitspraak 'De ontwikkeling van het land moet meer gedragen worden door het bedrijfsleven en minder door de overheid' is 61% van de burgers in Wanica het eens. Daarentegen is 19% het er niet mee eens, terwijl 20% het moeilijk vindt om aan te geven. 

Vertrouwen in instituten
Evenals bij de peiling in Paramaribo zijn een aantal vragen gesteld in welke mate men vertrouwen heeft in bepaalde instituten en organisaties. Daarbij zijn een paar instituten gehandhaafd en andere erbij gedaan (zie grafiek). Nikos veronderstelt dat de bevolking van Paramaribo en Wanica niet heel veel verschilt qua opvattingen over dit soort zaken, zodat de uitkomsten ook kunnen worden vergeleken. 

Het bedrijfsleven, de banken, en de kranten krijgen het meeste vertrouwen (bijna 60%) van de burgers van Wanica. De politie zit op 53%, de vakbeweging op 43% en in Facebook heeft 40% ‘heel veel’ tot ‘een beetje’ vertrouwen. Wanneer dit wordt vergeleken met de uitkomsten van Paramaribo dan scoort de politie nu iets lager scoort (van 58% naar 53%), hetgeen te maken kan hebben met de recente misdragingen van een aantal voetballende leden van het korps. In Paramaribo heeft slechts 25% van de burgers nog voldoende vertrouwen in de regering en in Wanica blijft het steken op 25%. Ondanks de perikelen bij de Surinaamse Postspaarbank en andere bancaire issues blijkt 59% van de burgers nog voldoende vertrouwen te hebben in de banken. Dat is veel meer dan de 40% in Paramaribo die in april ‘heel veel’ tot ‘een beetje’ vertrouwen in de Centrale Bank had. In Paramaribo had 61% voldoende vertrouwen in de media; deze keer is het begrip media wat concreter gemaakt door de kranten te noemen, waar 57% van de burgers van Wanica nog voldoende vertrouwen in heeft. 
Advertenties

Tuesday 19 January
Monday 18 January
Sunday 17 January