Artikel 80 niet in strijd met gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod
01 Feb 2023, 01:16
foto
Het Constitutioneel Hof in zitting bijeen. Hofvoorzitter Gloria Stirling in het midden.


Artikel 80 van het Surinaams Burgerlijk Wetboek (SBW) is niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod (art. 8 jo 17 lid 1) van de grondwet. Het is ook niet in strijd met de artikelen 17 jo 23 en 26 van het Internationaal Verdrag inzake Burger en Politieke Rechten en is ook niet in strijd met de artikelen 1 jo 11 en 17 lid 2 van het Amerikaanse Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat is de uitspraak van het Constitutioneel Hof geweest op de toetsing van artikel 80 SBW.

Artikel 80 SBW luidt: De man kan tegelijkertijd slechts met één vrouw, de vrouw slechts met één man door het huwelijk verbonden zijn. De uitspraak van hofvoorzitter Gloria Stirling volgt op het verzoek van de advocaten Sharda Sitaram en Milton Castelen, namens hun cliënten -twee mannen- die een duurzame relatie van 34 jaren hebben opgebouwd. De cliënten vonden dat ze ondanks hun recht op non-discriminatie en op de eerbiediging van hun privéleven en van hun familie en gezinsleven door artikel 80 SBW worden belet in het volwaardig beleven van hun rechten.

Het Constitutioneel Hof oordeelt dat artikel 80 zich niet leent voor een overeenkomstige toepassing op huwelijken van personen van gelijk geslacht maar geheel geënt is op huwelijken van personen van ongelijk geslacht. Stirling zegt dat strikt juridisch artikel 80 wordt uitgelegd als een verbod op polygamie. Het staat daarom niet op gespannen voet met het recht van personen van hetzelfde geslacht om te huwen. Er is volgens Stirling ook geen sprake van strijdigheid met het gelijkheid-, non-discriminatie beginsel en het recht op family life en het recht op privacy.

Artikel 80 SBW belemmert volgens het koppel nog steeds de facto en de jure hun wens en voornemen om met elkaar te trouwen en een gezin te stichten. Immers de door de Staat gehanteerde uitleg van de toepassing van artikel 80 SBW staat het voltrekken van een huwelijk tussen twee personen van hetzelfde geslacht niet toe. De twee mannen zijn hierdoor genoodzaakt geweest te trouwen in Argentinië en wel op 10 juli 2018. Hun huwelijk staat ingeschreven in Argentinië.

Het koppel stuitte op problemen bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) toen het zijn in Argentinië gesloten huwelijk in Suriname wilde registreren. Het Constitutioneel Hof oordeelt dat het besluit van CBB om het verzoek tot overschrijving van het in het buitenland gesloten huwelijk tussen de twee mannen in het Register van Huwelijk af te wijzen, niet in strijd is met de artikelen 8 en 17 lid 1 van de Grondwet.

Artikel 8:
- Allen die zich op het grondgebied van Suriname bevinden, hebben gelijke aanspraak op bescherming van personen en goederen
- Niemand mag op grond van zijn geboorte, geslacht, ras, taal, godsdienst, afkomst, educatie, politieke overtuiging, economische positie of sociale omstandigheden gediscrimineerd worden.

Artikel 17 lid 1:
Een ieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezin, zijn woning en van zijn eer en goede naam.

Advertenties

Saturday 18 May
Friday 17 May
Thursday 16 May