President en vp: Nationaal belang moet prevaleren
06 Dec, 01:13
foto
Vicepresident Ronnie Brunswijk en president Chan Santokhi in 2020, na de regeringsformatie.


President Chan Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk hebben maandag de goede verstandhouding in de leiding van het land herbevestigd en benadrukt dat het nationaal belang niet ondergeschikt moeten worden aan problematische issues. Zij hebben zich gecommitteerd langs de lijnen van bestaande structuren, overlegmomenten en speciale ontmoetingen, issues, die nader besproken moeten worden aan de orde te stellen. Het gesprek vond plaats op de Johan Adolf Pengel International Airport te Zanderij.

De president heeft nogmaals het belang van overleg en onderling dialoog benadrukt. Het is verwachtbaar dat over bepaalde beleidsissues, dan wel andere politieke kwesties, verschil van inzicht zal bestaan. Beide bewindvoerders beseffen dat de samenleving rekent op deze regering om Suriname beter te maken en weten dat, ondanks de pijn waarmee dit gepaard gaat, de regering op de goede weg is. Het is in dit verband dat beide politieke leiders benadrukken dat het gegeven vertrouwen niet beschaamd mag worden en dat rust en orde belangrijk zijn in deze fase om de gezamenlijke, vastgestelde doelen te realiseren. Hiertoe zal het politieke en bestuurlijke overleg binnen de regeringstop en de coalitie geïntensiveerd worden, meldt de Communicatiedienst Suriname.

In juli 2020 is de regering middels een alliantie tussen politieke partijen, op basis van het gedeelde platform van democratie, rechtsstaat en goed bestuur, een traject gestart om Suriname beter te maken. Die doelstelling is niet verlaten en staat recht overeind. Dit is de essentie van een diepgaand, openhartig en constructief gesprek tussen de president en de vicepresident van de Republiek Suriname omtrent de ontwikkelingsrichting van de regering en de inspanningen die getroost worden.

Sedert het aantreden van de regering is het mechanisme van wekelijks overleg in de regeringstop in het leven geroepen, waar mogelijk gevoelige politieke en bestuurlijke kwesties het regeerbeleid betreffende, vooraf besproken worden en overeenstemming wordt bereikt voor verdere behandeling. President Santokhi heeft recentelijk nog aangegeven dat dit traject geen gemakkelijke is en met vele politieke, bestuurlijke en financiële uitdagingen gepaard gaat en zal gaan. Een verantwoordelijke regering en verantwoordelijk bestuur zal die knelpunten moeten overbruggen door middel van politiek ingrijpen en bestuurlijk ingrijpen.

Inmiddels is het urgentie- en stabilisatieprogramma afgerond. Het doel is nu om solide, duurzame groei en herstel te realiseren, waartoe de regering verschillende beleidsprioriteiten en programma’s heeft geïnitieerd, om in 2023 en 2024 nog meer concrete verworvenheden op het stuk van leefbaarheid en koopkracht te realiseren.

Naar aanleiding van enkele actuele issues, hebben de president en vicepresident in de afgelopen dagen intensieve gesprekken gevoerd om fundamentele inzichten ten aanzien van de noodzaak van een sterk en onafhankelijk Openbaar Ministerie en rechterlijke macht met elkaar te delen. Hierbij zijn de inzichten, visies en standpunten van alle betrokken gesprekspartners meegenomen.
Advertenties

Saturday 28 January
Friday 27 January
Thursday 26 January
Wednesday 25 January