Ter overdenking: Wie waren de totslaafgemaakten?
29 Jun 2022, 20:35
foto


De trans-Atlantische slavernij heeft tot heden effect op de nazaten van de totslaafgemaakten, want velen kennen de geschiedenis niet, voordat hun voorouders werden verscheept naar de plantage. Ze weten niet wat hun identiteit is, welke nationaliteit ze hadden, welke namen ze hadden, welke taal ze spraken, wat hun cultuur was, en waarom die slavernij ze is overkomen.

Vele nazaten van de trans-Atlantische slavernij weten niet, dat zij het volk zijn waarover de bijbel gaat, het volk van Israël, de Hebreeërs. In Deuteronomium 7: 6 staat geschreven: ײWant gij zijt een volk dat de Here, uw God, heilig is; ú heeft de Here, uw God, uit alle volken op de aardbodem uitverkoren om Zijn eigen volk te zijn.ײ

De bijbel is  geen religieus boek, maar het geschiedenisboek van de Israëlieten (Psalm 147:19). Eerder in Genesis 17:1-16 sloot de Eeuwige een eeuwig verbond met Abraham om hem en zijn nazaten tot God te zijn, hen zeer te vermenigvuldigen, te zegenen en het land Kanaän te geven. Abraham kreeg 2 zonen: Isaak en Ismaël. Het verbond ging verder via Isaak (Genesis 21:12) die ook twee zonen kreeg: Jacob en Ezau. Het verbond continueerde via Jacob (Gen. 27:28-29) wiens naam de Allerhoogste zelf veranderde in Israël (Genesis 35:10). Hij kreeg 12 zonen, de voorvaders van de 12 stammen van Israël. Tijdens een hongersnood verhuisden zij met zeventig zielen naar Egypte waar Jozef - een van de zonen – onderkoning was.

Na zijn dood in Egypte werden zij zo groot in aantal, dat de latere koning die Jozef niet kende hun in slavernij bracht, omdat hij vreesde, dat zij zich nog meer zouden vermenigvuldigen en zich aansluiten bij de vijand (Exodus 1:8-10). Hun Elohim redde hen met grootse wonderen en tekenen uit de Egyptische slavernij en ze trokken na 430 jaar uit Egypte door de woestijn naar het beloofde land Kanaän (Exodus 12:41).  Naar schatting van Dake Annotated Reference Bible (blz. 77) waren dat meer dan 6 miljoen.

In de woestijn heeft de God van Israël in Deuteronomium 28 weer een eeuwig verbond gesloten. Dit keer met Zijn geheel volk. Hij heeft hen zegen en vloek voorgehouden. Zegen als zij Hem gehoorzamen en vloek als zij zich niet houden aan Zijn geboden en andere goden naliepen. Ze verlieten de geboden, dienden goden van andere volken en vielen daardoor onder de vloek (Daniel 9:11), inclusief het verlies van hun koninkrijk en de verspreiding onder alle volken door de trans-Atlantische slavernij. Eeuwenoude advertenties tonen vele Hebreeërs die werden verkocht op slavenmarkten.

In Deuteronomium 28:46 staat, dat het volk Israël voor eeuwig zal worden herkend aan de vloeken. Dus als je wil weten wie de Israëlieten of Hebreeërs zijn, dan moet je kijken naar de vloeken in Deuteronomium 28: 16-68. Op welk volk in de wereld zijn deze vloeken van toepassing? Welk volk is zijn identiteit kwijtgeraakt? Welk volk is verspreid over de hele wereld? Welk volk is in de minderheid in alle landen waar ze zijn? Welk volk is tot een schrik, tot een spreekwoord en tot een spotrede onder alle volken? Welk volk werd opgehangen aan bomen? Welk volk is beroofd en verdrukt zonder dat er een verlosser was? Van welk volk waren de mannen verloofd met een vrouw, maar konden niet met die vrouw slapen, omdat een andere man met hun sliep?

Welk volk heeft een wijngaard beplant, maar geen voordeel gehad van de wijn? Van welk volk zijn de zonen en dochters aan een ander volk gegeven? Welk volk heeft zijn vijanden gediend in honger, dorst, naaktheid en in gebrek aan alles? Op welk volk is een ijzeren juk op de hals gelegd (zie slavenprentjes)? Welk volk dient hout (het houten kruis) en steen (de kaaba stone)? Welk volk was niet zeker van zijn leven? Welk volk heeft zijn naam verloren? (Jesaja 65:15). Welk volk is geen natie meer? (Psalm 83:4). Welk volk is in slavernij gebracht met schepen? (Deuteronomium 28:68). Ja, alleen de zogenaamde Neger, de nazaat van de trans-Atlantische slavernij.


De online database slavevoyages.org geeft aan, dat meer dan 12 miljoenzijn verscheept , waar onder talrijke met Hebreeuwse namen en  de Hebreeuwse identiteit.De herdenking van de afschaffing van de trans-Atlantische slavernij zou dan ook een dag moeten zijn om stil te staan bij de identiteit van de nazaten van de totslaafgemaakten.

Het Instituut voor Hebreeuws-Israëlitisch Bewustzijn werkt mede aan de bewustwording van hun ware identiteit, zodat ze terug keren tot de God der Hebreeërs, de God van Israël die hemel en aarde heeft geschapen.  

Rachael van der Kooye MA
israelitischinstituut@gmail.com
Advertenties

Monday 02 October
Sunday 01 October
Saturday 30 September
Friday 29 September