Constitutioneel Hof heeft meer tijd nodig voor rechtsvraag Kiesregeling
23 May, 00:54
foto
Serena Muntslag-Essed bij de indiening van haar verzoekschrift in februari.


Het Constitutioneel Hof zal niet binnen drie maanden het besluit kunnen nemen over het onverbindend verklaren van de Kiesregeling. De advocaat Serena Muntslag-Essed heeft in februari een verzoekschrift ingediend. De voorzitter van het Hof, Gloria Stirling, zegt aan Starnieuws dat vanwege de zwaarwichtigheid van de rechtsvraag én het maatschappelijke belang, met zorgvuldigheid aan het besluit over de rechtsvraag moet worden gewerkt. Het streven is om voordat het Hof met reces gaat op 15 augustus, het besluit wordt genomen.

Conform artikel 22 van de Wet Constitutioneel Hof heeft het Hof, Essed op haar verzoek inzage verleend in de  stukken die bij het Hof in behandeling zijn over de rechtsvraag. De voorzitter van het Hof heeft haar tevens geïnformeerd over de stand van zaken, waarbij haar is medegedeeld dat de verschillende hearings met ter zake deskundigen en de regering, zijn afgesloten. De hearings waren noodzakelijk aangezien het Hof zich zo breed mogelijk door alle deskundigen en politieke partijen wilde doen informeren om te geraken tot een gedegen én gedragen besluit.

Tevens is ook de periode waarin politieke partijen schriftelijk hun zienswijzen over de werking van het kiesstelsel konden opsturen, afgesloten. Er is gewerkt met de officiële lijst van het Centraal Hoofd Stembureau (CHS) van politieke partijen die in 2020 aan de verkiezingen hebben deelgenomen.  Van de 16 aangeschreven politieke partijen hebben slechts 5 een reactie op schrift gesteld. Stirling heeft Essed gevraagd om nog nadere informatie omtrent de rechtsvraag op te sturen naar het Hof.

De verzoekster is verder geïnformeerd dat gelet op de zwaarwichtigheid van de rechtsvraag én het maatschappelijke belang, het Hof met zorgvuldigheid aan het besluit over de rechtsvraag moet werken. Dit betekent dat de door de wet gestelde termijn van drie maanden, zal worden overschreden. In bijzondere gevallen kan van deze termijn worden afgeweken. Het Hof gaat nu beraaadslagen  en streeft ernaar om uiterlijk vóór het reces van 15 augustus 2022, het besluit uit te spreken.

Na het reces heeft het Hof nog één verzoekschrift te behandelen over de toetsing van een artikel van het Burgerlijk Wetboek aan de Grondwet en Verdragen, en één Bestuursbeluit welke getoetst moet worden aan de Grondwet. Deze  verzoeken zijn ingediend door de advocaten Sharda Sietaram en Milton Castelen.


Advertenties

Tuesday 05 July
Monday 04 July
Sunday 03 July