Reactie op bericht KKF over de doorhaling van New Surfin NV
21 Apr, 08:06
foto


Wij hebben kennisgenomen van het nieuwsartikel met de kop 'KKF wil correctie van DNA over doorhaling New Surfin NV', dat op 20 april 2021 gepubliceerd is op Starnieuws met daarbij een schrijven d.d. 19 april 2021 van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) gericht aan de voorzitter van De Nationale Assemblée, en hebben de behoefte om mede in het algemeen belang en ter voorkoming van het ontstaan van misverstanden nadere toelichting te verstrekken.

Wij hebben namens belanghebbende d.d. 12 maart 2021 een schrijven gericht aan de Secretaris van de KKF met het (gemotiveerd) verzoek tot doorhaling van de inschrijving van New Surfin NV (Surfin), op grond van de vaststelling dat de oprichting van Surfin van rechtswege nietig is. Op 26 maart 2021 heeft de KKF daarop gereageerd met de mededeling dat belanghebbende zich volgens KKF rechtstreeks dient te wenden tot de Handelsregistercommissie.
Voor een goed begrip van de procedure tot correctie van inschrijvingen in het handelsregister, is het van belang om de Handelsregisterwet (G.B. 1936 no. 149) (Handelsregisterwet), met name artikel 20 daarvan, grondig te lezen.

De Handelsregistercommissie houdt, volgens artikel 1 lid 6 van de Handelsregisterwet, toezicht op het handelsregister.
Uitsluitend indien de KKF weigert of nalaat om tot doorhaling, aanvulling of wijziging over te gaan, kan een belanghebbende op grond van artikel 20 lid 2 van de Handelsregisterwet zich wenden tot de Handelsregistercommissie. Indien de belanghebbende, zonder eerst de KKF te hebben benaderd, zich rechtstreeks zou wenden tot de Handelsregistercommissie, dan zou dat (moeten) leiden tot het niet-ontvankelijk verklaren van het verzoek door de Handelsregistercommissie.

Dat een belanghebbende éérst een verzoek omtrent een verzoek tot doorhaling, aanvulling of wijziging van een inschrijving aan de KKF dient te richten, vóórdat de belanghebbende zich rechtstreeks kan wenden tot de Handelsregistercommissie, is ook bevestigd in de uitspraak van het Hof van Justitie d.d. 15 mei 2015 (GR-14912; SRU-HVJ-2015-19). De procedure is daarom als volgt. Eerst dient een belanghebbende de KKF te verzoeken om tot doorhaling van een inschrijving over te gaan. Voor de inschrijving van Surfin, hebben wij dat namens belanghebbende gedaan bij schrijven d.d. 12 maart 2021. Dan dient de KKF op dat verzoek een besluit te nemen omtrent het inwilligen of weigeren van het verzoek.

De KKF heeft echter bij haar schrijven d.d. 26 maart 2021 nagelaten een besluit te nemen. De KKF verwijst belanghebbende rechtstreeks naar de Handelsregistercommissie, zonder daarbij te vermelden dat de weg naar de Handelsregistercommissie slechts openstaat indien de KKF weigert of nalaat om tot doorhaling, aanvulling of wijziging over te gaan, terwijl dat duidelijk in artikel 20 lid 2 van de Handelsregisterwet staat vermeld. Het schrijven van de KKF getuigt daarom van een onvoldoende begrip van de verplicht voorgeschreven procedure van artikel 20 lid 2 van de Handelsregisterwet.

Namens belanghebbende hebben wij de KKF reeds aangeschreven dat diens reactie van 26 maart 2021 wordt beschouwd als een ‘nalaten’ om tot doorhaling over te gaan. Daarom staat nu de weg open voor belanghebbende om zich op grond van artikel 20 lid 2 van de Handelsregisterwet bij verzoekschrift te wenden tot de Handelsregistercommissie. Wij hebben derhalve tegelijkertijd namens belanghebbende dit verzoekschrift ingediend bij de Handelsregistercommissie. Daarmee is het nu aan de Handelsregistercommissie om een besluit ter zake te nemen.
Ik besluit met de opmerking dat het zeker niet de bedoeling is om de KKF advers te bejegenen, maar vooral om de samenleving op objectieve en constructieve wijze inzicht in deze materie te verschaffen.

Paramaribo, 20 april 2021
BISSESSUR & CO. NV
mr. P.P.G. Bissessur

Advertenties