DA'91: New SurFin NV in strijd met goed bestuur
08 Feb, 08:33
foto


Het nieuws van de oprichting van New SurFin door dhr. V. Ajodhia en onder leiding van dhr. R.Pahladsingh, heeft bij vele mensen de wenkbrauwen ernstig doen fronsen. Ook wij van DA’91 zijn zeer ontstemd over wat aan informatie is vrijgekomen.

De beide betrokken ministers, Financiën en BIBIS, bestempelen zichzelf als voortrekkers van het idee en rechtvaardigen daarmee, hun participatie in de NV als PresCom c.q. Commissaris. Blijkbaar ongevoelig voor de terechte opvatting dat dit niet door de beugel kan aangezien ministers geen nevenfuncties mogen vervullen, belangenverstrengeling evident is en een ernstige aanslag gepleegd wordt op de zo noodzakelijke checks and balances binnen de regering.

DA’91 is ernstig bezorgd over deze ontwikkelingen. Waar is de machtiging door de Staat van dhr. Ajodhia in deze? Maar niet alleen de machtiging is nodig, ook een staatsbesluit waarin het besluit van de ministerraad om over te gaan tot oprichting van deze Staats NV, is nodig.

Het kan toch niet zijn dat een zo groot en met zulke belangrijke taken toebedeelde NV buiten alle andere structuren van de Staat om wordt opgericht, met uitsluiting van de vicepresident die de ministerraad voorzit? Onze zorg gaat nog verder. Bij bestudering van de oprichtingsakte blijkt dat geheel tegen de regulier vereiste procedure voor staatsbedrijven in, er nergens expliciet vermeld is dat deze NV ten behoeve en in opdracht van de Staat Suriname is opgericht.

In artikel 2 van de oprichtingsakte wordt een dusdanige opsomming van sectoren waarin deze NV actief zal zijn genoemd, dat het idee ontstaat dat deze NV het beheer over het regeren van Suriname zal hebben boven de regering die een uitvloeisel is van een democratische verkiezing. Er dreigt een ernstig gevaar voor de democratische besluitvorming vanuit de regering. Begrotingsbehandelingen in DNA worden een grote farce, want de Staat heeft geen geld maar de NV wel. Wij moeten er niet aan denken!

Erger wordt het wanneer wij de slotbepalingen lezen waarbij als vertegenwoordigers in de NV niet de instanties van de Staat zijn genoemd, maar persoonsnamen zijn ingevuld. Niet het ministerie van Financiën is vertegenwoordigd, maar de heer Achaibersing, niet BIBIS, maar dhr. Ramdin.

Met andere woorden deze personen hebben zitting in deze NV ongeacht hun functie binnen de overheid. Eerder sprak dezelfde VHP zich uit m.b.t. nevenfuncties van ministers en met name het zitting nemen in RVC’s, waarbij het ontslag van ministers Dodson en Pengel geëist is. Ministers mogen geen nevenfuncties hebben, lees de afgelegde eed in artikel 125 van onze Grondwet er maar op na. En helemaal niet de PresCom functie. Minister Achaibersing, een van de monetaire autoriteiten van ons land, kan onmogelijk vinden dat het acceptabel is dat hij toezicht op zichzelf houdt. Het is het één of het ander!

Na doorlezing van de volledige oprichtingsakte is de conclusie dat het hier onmogelijk om een staatsbedrijf kan gaan. Het KKF uittreksel maakt het er niet helderder op, want terwijl er gezegd wordt dat het een 100% staatsbedrijf zou zijn, geeft het KKF uittreksel aan dat 100% van de geplaatste aandelen in handen van de Staat (het ministerie van Financiën) zijn, welke geplaatste aandelen 51% van het vennootschappelijk kapitaal uitmaken. De andere 49% zijn vrij verhandelbaar, zonder dat van een plicht tot plaatsing bij de Staat blijkt uit de statuten.

Negatief voor de harmonie in onze samenleving en binnen de regering is dat het idee postvat dat deze organisatie een creatie is van de VHP, en een politiek schaakstuk is, daar de verkiezingscampagne naar 2025 is afgekondigd.
Voor een helder inzicht in de status van de NV is het van belang dat er publicatie geschiedt van de op grond van de statutaire doelstelling benodigde vergunning voor kredietinstelling ex. Artikel 2 lid 1 van de Wet Toezicht op het Bank en Kredietwezen, aangezien de organisatie zich als bank positioneert. De governor van de CBvS kan hierover uitsluitsel geven.

Kortom: De non-transparantie en de wijze van oprichting en invulling, wekt absoluut geen vertrouwen. De kans is groot dat financiële middelen worden ingezet om allerhande heilloze projecten, de politieke agenda dienend gefinancierd worden. Er is belangenverstrengeling. Goed bestuur en de democratie is niet gediend.

DA’91 roept de regering op verdere handelingen aangaande de NV New Surfin te stoppen. De vicepresident dient de minister van Financiën evenals die van BIBIS te wijzen op het belang van een gedragscode voor gezagsdragers. De president doet er goed aan om orde op zaken te stellen en bij voortzetting van de NV door geen ministers ruimte te bieden in de RvC.

U kunt het gehele artikel hier downloaden.
pdf-icon.gif New_SurFin_NV_in_strijd_met_goed_bestuur.pdf                
Advertenties

Friday 16 April
Thursday 15 April
Wednesday 14 April