Oproep aan DNA om de functie First Lady te beschermen
18 Oct, 18:38
foto


Om de discussie  onder de Surinamers en Surinaamse Nederlanders enerzijds te stoppen en om de positie van de First Lady anderzijds te beschermen, doe ik een beroep op De Nationale Assemblee (DNA) om de instelling van het Bureau van de First Lady als officieel instituut onder de loep te nemen en de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de First Lady vast te stellen c.q. te evalueren.

In de grondwet van de Republiek Suriname staat bij artikel 110 lid h. dat de President het recht heeft personen te benoemen.
Artikel 110 van de grondwet van de Republiek Suriname:
De President is voorts bevoegd tot:
 a. het formeren van de Raad van Ministers, na zich te hebben laten informeren, mede op grond van de uitslag van de verkiezingen;
 b. het leiding geven aan de voorbereiding van het regeerprogramma;
 c. het leiding geven aan de activiteiten van de Staatsraad; 
d. het desgewenst bijeenroepen en leiden van de vergaderingen van de Raad van Ministers; 
e. het benoemen en het ontslaan van ministers;
f. het bekrachtigen van de goedgekeurde wetsontwerpen en ontwerpstaatsbesluiten;
g. het schorsen van besluiten van de Raad van Ministers en van Ministers; 
h. het benoemen, schorsen en ontslaan van alle personen met enige overheidstaak belast, voor zover de benoeming, de schorsing of het ontslag niet aan een ander staatsorgaan is voorbehouden.

Op 17 januari 2011 is er een artikel op de website van nickerie.net verschenen met de titel: Advocaat Kruisland: Instelling Bureau First Lady moest naar DNA. Het Bureau First Lady is door ex- President Bouterse in het leven geroepen.
Citaat uit het artikel van 17 januari 2011: Hij blijft van mening dat hierover een wetsontwerp ter goedkeuring aan het parlement voorgelegd diende te worden. Zo kan het desbetreffend instituut op een deugdelijke juridische grondslag tot stand komen. “Je kan geen financiële verplichting op de staat leggen zonder dat er een wettelijke grondslag daarvoor is”, stelt de jurist.

Het Bureau van de First Lady
De functie van First Lady is een belangrijke functie voor de Surinaamse gemeenschap. De First Lady is tevens de belangrijkste adviseur van de President van de Republiek Suriname. Vanuit deze functie is de First Lady de ogen en oren van de President op het kabinet van de President. Ik adviseer de President de First Lady geen extra zichtbare functie  op het Kabinet van de President te geven.

Op de website van het Kabinet van de President staat o.a. het volgende:
Organisatie eenheden van het Kabinet van de President
Het Kabinet van de President kent zowel organisatie eenheden als ondersteunende eenheden. De organisatie eenheden bestaan uit:
• de Presidentiële Secretarie;
- de Chef Secretarie van de President;
- het Administratief Secretariaat van de President;
- de Afdeling Protocol en Ceremoniën;
- de Afdeling Informatie en Communicatie
• de eenheid Beleidsaangelegenheden;
• de eenheid Bestuurs- en Administratieve Aangelegenheden;
• de eenheid Nationale Veiligheid

Ondersteunende eenheden van het Kabinet van de President
De ondersteunende eenheden van het Kabinet van de President bestaan uit:
• het Bureau van de First Lady;
• de Adjudant(en);
• het Bureau Eenheid 

De functie 'het Bureau van de First Lady' is de belangrijkste adviseursfunctie voor de President. 

Dennis Lapar
Directeur van Stichting FinanceSuriname/17 oktober 2020
Advertenties