VSB en ASFA willen samenhangend nationaal beleid
19 Jun, 13:54
foto


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten vinden dat er een gebrek is aan eenduidige visie en consensus tussen de politiek, bedrijfsleven, vakbeweging en maatschappelijk middenveld. Er is gebrek aan nationale dialoog. Het ontbreekt aan geïntegreerd beleid om het land uit de huidige crisis te laten komen. Het ontbreekt Suriname vooralsnog aan perspectief, stellen de VSB en de ASFA. Er moeten op zeer korte termijn maatregelen komen, benadrukten de bedrijfslevenorganisaties tijdens de hearing met de nieuwe coalitieleiders. Zonder een samenhangend nationaal beleid zal de crisis langer duren. 

Het vroeg opstarten van de consultatierondes spreekt in ieder geval over een goede aanzet. Met goede verwachtingen namen de VSB en ASFA deel hieraan en verwachten dat de gesprekken zullen worden voorgezet. De organisaties willen hun  expertise belangeloos ter beschikking stellen. Uitgangspunten voor goed crisisbeleid zijn volgens de VSB/ASFA: 
 Transparantie in beleidsontwikkeling als randvoorwaarde om krachten te mobiliseren en verbindingen te maken tussen tripartiete partners, namelijk de overheid, werkgevers en vakbeweging. 
 Integer handelen bij de overheid vrij van belangenverstrengeling, machtsmisbruik en fraude en corruptie is essentieel om het vertrouwen in de overheid te herwinnen 
 Co-creatie van effectief en samenhangend overheidsbeleid; meer interactieve beleidsvorming zal de kwaliteit van de output binnen de publieke sector substantieel vergroten. 

Hiervan uitgaande is er gecommuniceerd over ultrakorte termijn maatregelen die onder te verdelen zijn in 5 clusters:  
 Verbetering financiële weerbaarheid private sector MKB: het handhaven c.q. verhogen van de beschikbare liquiditeit in met name het Midden- en Kleinbedrijf om faillissementen en massa ontslagen te voorkomen dan wel te minimaliseren; en het beheersbaar houden van de bedrijfskosten door alle niet direct noodzakelijke administratieve kostenverhogende maatregelen vanuit de overheid uit te stellen. 
 Fiscale ondersteuning en fiscaal stimulus plan: het stimuleren van investeringen middels het aanbieden van fiscale incentives om het beschikbaar kapitaal bij bedrijven te mobiliseren. Hierbij is het stabiliseren van de wisselkoers een belangrijke voorwaarde. 
 Covid-19: in het kader van de Covid-19 bestrijding het beheersbaar openhouden van de economie waarbij alle (vernieuwde) inzichten en ervaringen van de ons omringende landen moeten worden meegenomen. 
 Wetgeving en instituten: het versterken en versneld laten functioneren van belangrijke instituten en het herzien van bestaande wetgeving.  
 Internationale samenwerking: Het versterken van de samenwerking met het buitenland.   
Advertenties

Tuesday 19 January
Monday 18 January
Sunday 17 January