Rechter oordeelt: Van Trikt blijft in de cel en wordt vervolgd
13 Jun 2020, 02:15
foto


De verdachte ex-governor Robert van Trikt blijft voorlopig nog in de cel en wordt verder vervolgd. Dit heeft kantonrechter Maytrie Kuldip Singh beslist. Zij heeft zijn gevangenhouding bevolen. Van Trikt moet nu wachten op een nieuwe datum voor de behandeling van zijn rechtszaak door de strafrechter.

Van Trikt kreeg op 21 mei zijn dagvaarding in handen om op 4 juni te verschijnen voor de rechter. Zijn raadslieden Irvin Kanhai en John Kraag dienden op 23 mei het verzoek in om de dagvaarding te vernietigen en vroegen om de buitenvervolgingstelling van hun cliënt. Het bezwaar werd op 28 mei in behandeling genomen en de rechter heeft op 8 juni gemotiveerd het verzoek in zijn geheel verworpen. Zij achtte geen termen aanwezig die buitenvervolgingstelling zouden rechtvaardigen. De beslissing is conform de vordering voor afwijzing van de officier van justitie Cynthia Klein.
 
In haar beschikking gaat de rechter puntsgewijs in op de door Van Trikt aangedragen verweren. Zij heeft het strafdossier doorgenomen en getuigenverklaringen leveren “ernstige bezwaren” ten aanzien van Van Trikt en de hem verweten feiten. Anders dan de raadslieden van de verdachte, vindt de rechter de dagvaarding niet lichtvaardig en komt “ook niet tot de slotsom dat het hoogst onwaarschijnlijk is” dat de kantonrechter tijdens de behandeling van de rechtszaak “tot een gehele of gedeeltelijke bewezenverklaring zal komen”. 

Van Trikt vervolgd maar Hoefdraad niet
De raadslieden brachten in het bezwaarschrift onder meer naar voren dat het Openbaar Ministerie (OM) in strijd heeft gehandeld met het gelijkheidsbeginsel: de verdachte financiënminister Gillmore Hoefdraad wordt niet vervolgd, terwijl zijn naam wel in de tenlastelegging voorkomt. 

Kuldip Singh stelde dat er geen sprake is van schending van het gelijkheidsbeginsel. Hoefdraad is als verdachte aangemerkt en het OM heeft conform de wet een vordering ingediend bij De Nationale Assemblee om hem te mogen vervolgen. Echter wees het parlement dit verzoek af en het OM treft geen verwijt “dat zij haar plichten heeft verzaakt”. 
Het verweer dat Van Trikt geen publieke functionaris is - zoals hij in de dagvaarding is aangeduid - veegde de rechter meteen van tafel. 

Eigen voordeel
Evenzo verwierp de rechter het argument dat Van Trikt geen onrechtmatig voordeel heeft genoten uit de door hem getekende overeenkomsten. Volgens zijn raadslieden zijn al zijn rekeningen onderzocht. De rechter greep hiervoor naar de toelichting van de Anti-corruptiewet. Strafbaarheid gaat verder dan alleen eigen voordeel halen; door een strijdige handeling kan de staat of staatsinstelling nadeel worden toegebracht. 

De rechter merkte op dat volgens het transactieschema van de internationale overmakingen - zoals in het strafdossier vermeldt, “er wel ernstige bezwaren zijn ten aanzien van het genieten van onrechtmatig voordeel”. 

Belangenverstrengeling 
Kanhai en Kraag haalden aan dat er in de Anti-corruptiewet niet staat dat het niet transparant aangaan van overeenkomsten een strafbaar feit is. Gesloten overeenkomsten en uitgevoerde projecten door Orion Assurance zijn alle transparant geweest, voerden zij aan. Van Trikt heeft geen voordeel gehad uit de overeenkomsten, behalve dan de uitkering van dividend en betaling van huur. 

De rechter was het hier niet mee eens. De handelingen van de ex-governor tevens aandeelhouder en eigenaar van het gebouw Orion Assurance and Advisory NV en/of Orion Capital Investment NV en getuigenverklaringen bieden “handvatten” om “ernstige bezwaren ten aanzien van de belangenverstrengeling” volgens de Anti-corruptiewet aan te nemen.

De raadslieden voerden verder aan dat Van Trikt zich niet schuldig heeft gemaakt aan ‘opzet en schuld money laundering’. Alle betalingen zijn via de bank gegaan en zijn niet afkomstig van enig misdrijf. Kanhai en Kraag gingen ook in op de door het OM ten laste gelegde feiten, waaronder verduistering. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) is een rechtspersoon met eigen statuten. Van Trikt is geen ambtenaar en ook niet belast met een openbare dienst. Hij was niet bereid om ongedekt geld te verstrekken en zijn de overheidspanden als koop aangeboden, maar nog niet geleverd, haalden de raadslieden aan. 

Hoger beroep
De raadslieden kunnen zich niet terugvinden in het besluit van de rechter en zijn intussen naar het Hof van Justitie gestapt. Starnieuws verneemt dat zij het Hof vragen om de beslissing van Kuldip Singh te vernietigen en opnieuw te oordelen om Van Trikt buiten vervolging te stellen. 

Het onderzoek naar de handelingen van Van Trikt in de strafzaak rond vermeende malversaties bij CBvS is op 3 februari aangevangen. Hij werd op 6 februari in verzekering gesteld en het gerechtelijk vooronderzoek tegen hem werd op 14 februari geopend. In deze zaak is ook Van Trikt’s zakenpartner Ashween Angnoe aangehouden.
Advertenties

Saturday 13 April
Friday 12 April
Thursday 11 April