Aangepaste resolutie maatregelen verkiezingen
23 May 2020, 07:06
foto


De aangepaste resolutie over maatregelen bij de verkiezingen van volks vertegenwoordigende organen in verband met Covid-19 pandemie is vrijdag gepubliceerd door Binnenlandse Zaken. De toevoeging dat de voorzitter van het stembureau in het kader van Covid-19 het tellen van de uitgebrachte stemmen kan schorsen, heeft voor veel kritiek gezorgd. Zoals meegedeeld door de directeur van het Kabinet van de President, is deze aangepast. 

In de resolutie staat nu: In het kader van de omstandigheden waaronder de verkiezingen van 25 mei 2020 zullen plaatsvinden, kan de voorzitter van het Stembureau, ingevolge artikel 106 en volgende van de Kiesregeling, besluiten het stemopnemingsproces te schorsen. Vervolgens kan de voorzitter van het Stembureau besluiten deze te hervatten, hierbij gebruikmakend van de model processenverbaal no. 6-A en 6-B van de Kiesregeling. 

De VHP heeft in een brief aan de president vrijdag geschreven dat ze erkentelijk is voor de aanpassing. Er is nog een zorgpunt waarvoor de aandacht wordt gevraagd. In de artikelen 104 en 122 van de Kiesregeling is aangegeven dat kiezers bevoegd zijn om in het stemlokaal te vertoeven zolang de orde daardoor niet verstoord wordt en de voortgang der stemming niet wordt belemmerd, zowel tijdens de stemming als de stemopneming. Nu moeten de waarnemers van de politieke partijen buiten het stemlokaal plaatsnemen. Er wordt een beroep gedaan op de president om de strijdigheid van bepalingen in de resolutie met de Kiesregeling op te heffen. 

In de resolutie wordt aangegeven wat van de kiezer wordt verwacht en hoe het stemproces zal plaatsvinden. 
De kiezer
 a. Aan de kiezer wordt de keus overgelaten om zich aan te melden bij een stembureau, met of zonder een mond- en neusbedekking. 
b. Bij de stembureaus wordt erop toegezien dat de minimale afstand van 1,5 meters tussen de kiezers in acht wordt genomen. 
c. Bij het betreden van het stemlokaal worden de handen van elke kiezer bespoten met een alcoholoplossing van tenminste 60 procent. 
d. Voor kiezers met griepachtige verschijnselen gelden de algemene gezondheids- en veiligheidsinstructies: 
- De huisarts raadplegen wordt sterk aanbevolen. 
- Thuisblijven is aangeraden. Indien de kiezer toch wenst te stemmen, dient deze een mond- en neusbedekking te dragen. 
- De veilige afstand van minimaal 1,5 meter moet onder alle omstandigheden in acht worden genomen. 
- Meer dan normale persoonlijke hygiëne, zoals handen grondig wassen of handen regelmatig ontsmetten met een alcoholoplossing moeten eveneens in acht worden genomen. 

Het stemproces
a. Alle kiezers wachten in de rij, steeds met een afstand van minimaal 1,5 meters van elkaar, op hun beurt om hun stem uit te brengen. 
b. Er zullen maximaal drie kiezers achtereen worden toegelaten tot het stemlokaal. 
c. Een kiezer met een mond- en neusbedekking, dient deze op verzoek van de stembureauvoorzitter af te doen om diens identiteit vast te stellen. Deze bedekking kan hierna weer worden opgezet. 
d. De verkiezingsinkt wordt door een lid van het stembureau met een wattenstaafje op de vinger van de kiezer aangebracht. Dit lid heeft handschoenen ter beschikking, voor het geval deze de hand van de kiezer moet vasthouden. Het wattenstaafje wordt na gebruik, direct afgevoerd in de daarvoor bestemde bak. 
e. Voor het inkleuren van de stembiljetten, wordt aan elke kiezer een rood potlood uitgereikt. Dit potlood wordt direct na gebruik, door de kiezer in de daarvoor bestemde bak gegooid. 

U kunt de resolutie hier downloaden. 
pdf-icon.gif S.B_._2020_no_._105_resolutie_covidmaatregelen_verkiezingvo2afschrwijziging_.pdf                
Advertenties