Regering wil uitzonderingstoestand van minstens 3 maanden
06 Apr 2020, 00:00
foto


De regering wil een burgerlijke uitzonderingstoestand afkondigen voor drie maanden, tenzij door De Nationale Assemblee deze termijn eenmaal voor maximaal dezelfde duur wordt verlengd. De regering heeft na kritiek op de conceptwet 'uitzonderingstoestand' deze aangepast en de te nemen maatregelen zijn geconcretiseerd. Deze wet heeft te maken met de aanpak van Covid-19. De conceptwet zal deze week behandeld worden in De Nationale Assemblee. Later op de dag is er een huishoudelijke vergadering. 

In artikel 3 wordt aangegeven dat de regering maatregelen kan nemen in verband met de afkondiging van een uitzonderingstoestand vanwege Covid-19. Dit in relatie tot de specifieke dreiging, de ernst van de dreiging of crisis alsmede in verband met de bescherming van de volksgezondheid of de algemene veiligheid van burgers en de directe gevolgen hiervan. 

De maatregelen kunnen zijn:
Het aanwijzen van gebouwen, terreinen en andere gelegenheden die niet op dat moment in gebruik zijn voor bewoning, bedrijvigheid of sociale activiteiten en niet zijnde woonhuizen, voor het scheppen van quarantaine faciliteiten, noodvoorzieningen voor isolatie van patiënten en noodziekenhuis voorzieningen; ingeval het betreft gebouwen kan de eigenaar of belanghebbende na beëindiging van de uitzonderingstoestand tegen kostprijs worden vergoed voor het gebruik van voornoemde faciliteiten, waartoe door de Regering een verklaring wordt afgegeven; 

Het geven van richtlijnen aan of verplichten van burgers, bedrijven, instituten en organisaties met betrekking tot hun bewegingsvrijheid en hun sociaal-maatschappelijke en economische activiteiten, welke maatregelen specifiek gericht moeten zijn op aanpak c.q. het voorkomen of minimaliseren van de verspreiding van het SARS-COV-2 virus alsmede de gevolgen hiervan.

De volgende voorzieningen kunnen worden getroffen:
1. het bieden van financiële en materiële ondersteuning aan burgers en bedrijven die door gedwongen stopzetting van bedrijfsactiviteiten in verband met de preventie van de verspreiding van Covid-19, hun inkomen verliezen of hun inkomen sterk zien verminderen; 
2. het zorgen voor de noodzakelijke financiële middelen die de gespecialiseerde medische instituten en organisaties nodig hebben voor een optimale beheersing en bestrijding van de Covid-19 epidemie;
3. andere in het kader van de Covid-19 epidemie noodzakelijk gebleken voorzieningen in verband met de veiligheid, gezondheid, economische en financiële omstandigheden van burgers.

De specifieke maatregelen welke worden getroffen in het kader van deze wet worden per presidentiële resolutie vastgesteld, na schriftelijk advies of op verzoek van het Covid-19 Crisis Managementteam.
De regering informeert de in verband met de Covid-19 uitzonderingstoestand door De Nationale Assemblee ingestelde Parlementaire Crisis Commissie, al dan niet via de voorzitter van voornoemde commissie op regelmatige basis omtrent het verloop en de aanpak van de afgekondigde uitzonderingstoestand. 

Informatie en voorlichting gedurende de Covid-19 uitzonderingstoestand
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 3 treft de regering maatregelen en voorzieningen met betrekking tot de informatievoorziening naar de samenleving om te garanderen dat burgers in verband met de Covid-19 epidemie, tijdig correcte informatie ontvangen.
2. Met betrekking tot het bepaalde in lid 1 zijn houders van uitzendvergunningen van welke aard dan ook, verplicht om uitzending te garanderen van de door de Regering aan de burger te geven informatie en instructie, betreffende de optimale beheersing en bestrijding van de Covid-19 epidemie op de daarvoor door de regering bepaalde tijden.
3. De regering is bevoegd maatregelen te treffen ten aanzien van degenen die over covid-19 onjuiste berichten of voor de samenleving gevaarlijke informatie verspreiden, verband houdende met de Covid-19 epidemie, mede met het doel deze berichtgeving te voorkomen, onverminderd de toepasselijkheid ter zake van het Wetboek van Strafrecht en overige wettelijke regelingen. 

Comptabiliteitswet
In de eerder aangepaste Comptabiliteitswet heeft de minister van Financiën heel wat mogelijkheden om aan geld te komen bij noodtoestand en/of rampen. In artikel 14 staat de noodreserve gebruikt kan worden bij rampsituaties, zwaar menselijk lijden, materiële, economische of milieuschade. In artikel 67 wordt de comptabele noodwetgeving geregeld. Bij Staatsbesluit kan worden afgeweken van de wet in geval van buitengewone omstandigheden. 

 U kunt de aangepaste conceptwet en de Comptabiliteitswet hier downloaden. 
pdf-icon.gif SB_2019___98___Comptabiliteitswet_.pdf     pdf-icon.gif Wet_Covid-19_Uitzonderingstoestand_dd._5_april_2020_.pdf                
Advertenties