SJV: Wet en Recht te midden van Covid-19 crisis
03 Apr, 21:07
foto


De uitbraak van het Covid-19 heeft pandemische vormen aangenomen. Deze crisis in de gezondheidssector noopt tot projecties en prognoses met betrekking tot mondiale veranderingen in de verhoudingen tussen staten, vooral gezien de te verwachten ernstige recessie in de economieën van nagenoeg alle landen. En Suriname is daar geen uitzondering op.
Om excessen van deze pandemie te beperken zijn er mondiaal, eveneens in Suriname, tal van multidisciplinaire maatregelen - waaronder juridische - getroffen of dienen deze getroffen te worden.

Te allen tijde, en zeker ook in crisisperioden, moet het optreden van de overheid juridisch-onderbouwd zijn.
Er is niets mis mee dat de regering het maken van wetgeving ter beperking van de verdere verspreiding van het nieuwe Corona-virus overweegt. Essentieel is evenwel dat er sprake moet zijn van legaliteit van het handelen van de overheid en legitimiteit van het optreden van ambtsdragers zijdens de Staat.

Het is niet ondenkbaar dat er een spanningsveld kan ontstaan tussen enerzijds fundamentele rechten en vrijheden van de burgers en anderzijds maatregelen c.q. handelingen zijdens de overheid, die een inbreuk plegen op voormelde fundamentele rechten van de burgers. 

Onder andere na de conceptwet en de Memorie van Toelichting gelezen te hebben, in het kader van de aangekondigde parlementaire behandeling en mogelijk snelle afkondiging van de Wet Uitzonderingstoestand Covid-19 krachtens artikel 72 van de Grondwet, beveelt de Surinaamse Juristen Vereniging dringend aan dat:
A. vooraf nader bestudeerd wordt in hoeverre  bestaande wetgeving reeds in voldoende mate ruimte biedt om specifieke maatregelen c.q. handelingen te faciliteren, zodat aanvullende wetgeving niet nodig is;
B. indien aanvullende wetgeving, met name ten aanzien van de afkondiging van de uitzonderingstoestand ex artikel 23 van de Grondwet, noodzakelijk geacht wordt, in het kader van o.a.de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur, de volgende zaken in acht worden genomen:
1. De totstandkoming van een kamerbreed, althans zeer breed, gedragen ontwerpwet met bijdragen van alle relevante maatschappelijke groeperingen;
2. Benoeming en expliciete omschrijving van de grondrechten welke beperkt worden, waarbij er niet meer inbreuken worden gemaakt dan strikt noodzakelijk zijn;
3. Expliciete vermelding van een definitieve termijn of duur c.q. periode van de uitzonderingstoestand; 
4. Benoeming en expliciete omschrijving van de bevoegdheden op te leggen sancties waarvoor 'extra' behoefte bestaan;

Het is van eminent belang een goede afweging te maken tussen enerzijds de universele c.q. fundamentele rechten van de mens en de Grondwet, en anderzijds de inbreuken die de noodwetgeving zal hebben op deze rechten van de burgers. Wij kunnen nu ook leren van andere landen, die reeds wetgeving hebben gemaakt, opdat de samenleving  in deze crisisperiode optimaal kan functioneren. 

Alleen met gezamenlijke inspanningen zullen wij Covid-19 en de onafwendbare crisis die in het verlengde hiervan ligt overwinnen, aangenomen dat een ieder zijn verantwoordelijkheid kent en ook neemt. Nu en in de post-Covid-19 crisis, zullen wij - ook weer samen – moeten kijken naar de [her]inrichting van onze samenleving ...en daaraan levert de SJV, als onderdeel van het maatschappelijk middenveld, graag haar bijdrage.

Het bestuur van de Surinaamse Juristen Vereniging