DA'91: Bescherming democratie en gezondheid prioriteiten
01 Apr, 08:51
foto


Het voornemen van de regering om een wet in te dienen bij DNA om de burgerlijke uitzonderingstoestand af te kondigen, is voorbarig. De aangegeven reden door de regering is het tegengaan van ongecontroleerde verspreiding in Suriname van het  SARS-CoV-2 virus dat de volksgezondheid, veiligheid en economie van Suriname ernstig in gevaar zal brengen. Dit stelt DA'91 in een verklaring. 

Goedkeuring van de wet zoals het er nu uitziet is voor de president een 'blanco cheque' om te handelen naar eigen inzicht en wens. Uit ervaring met deze president zeggen wij “If sneki beti yu ye frede woron”.  We zijn vooral bezorgd over de maatregelen die het mogelijk zouden maken om critici, journalisten, politici en anderen hun grondrechten te beperken of zelfs te ontnemen als zij het beleid in het algemeen en in het bijzonder het openbaar gezondheidsbeleid, lees bestrijding van het Coronavirus, van de regering kritisch zouden beschouwen.

Tot op dit moment zijn de lokale besmettingen minimaal.Wij blijven van oordeel dat de ‘evidence based’ richtlijnen van de WHO, de koers is waarop de Surinaamse regering moet varen. Het instellen van de avondklok  behoort niet tot de evidence based richtlijn van de WHO om de besmettingen te voorkomen en beheersen.
Wij merken ook op dat in Suriname de aanpak is gemonopoliseerd door de regering, terwijl de WHO richtlijnen gebieden dat de aanpak van Covid-19 een gestructureerde samenwerking is tussen regering, medische deskundigen, bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld.

Nu vernemen wij dat de regering voornemens is om extreme maatregelen te willen treffen om de burger haar vrijheden in de ruimste zin des woords te beperken en in deze zal DA’91 niet zwijgen. Gezien de verregaande gevolgen  die een dergelijke wet op de vrijheid en rechten van onze burgers kan hebben, alsmede de implicaties voor de aantasting van onze democratie en economie  op langere termijn,  zijn wij van mening dat met het verwijzen naar statistieken in de wereld als basis voor deze handeling, er geen rechtvaardiging is  voor deze wet. 

Wij raden de regering en De Nationale Assemblee aan om in plaats van mee te gaan met de aanname van zo’n verstrekkende wet, de regering tot het inzicht komt om fondsen beschikbaar te stellen voor onder andere:
- Testen, onderzoek in dichtbevolkte wijken naar mogelijke gevallen, onderzoek bij de meest kwetsbare groepen in onze samenleving en een capaciteits- en risico analyse vorm te geven. 
- Verder om alle lokale groeperingen en organisaties, religieuze leiders, artiesten e.a. te betrekken om in verschillende 'talen' tot in de verste hoeken van ons land preventieve voorlichting te presenteren om de bevolking bewust te maken over de gevaren van dit virus. 
- Met een stimulus pakket te komen om de sociale economische verliezen ten gevolge van het Coronavirus te verzachten voor de werkende klasse, ondernemers, sociaal zwakkeren en anderen die hiervoor in aanmerking zouden moeten komen. 

Echter moeten wij constateren dat tot nu toe de regering-Bouterse de Covid-19 aanwezigheid op een subtiele manier steeds meer aanwendt om haar partij politieke agenda versneld uit te voeren. Uit het veld hebben wij begrepen dat de “politieke levensmiddelen pakketten” in verhoogde frequentie verdeeld worden. De uitspraken van de president dat het Covid-19 virus net uitbrak toen Suriname al op de weg was van  economisch herstel, implicerende dat de gestegen koers, de onveiligheid en de verdiepende armoede niet het resultaat zijn van het wanbeleid en corruptie van zijn regering, zijn veelzeggend in deze. Dit kunnen wij niet los zien van de aankomende verkiezingen in mei 2020, waarvan het steeds duidelijker wordt dat de overwinning niet aan de NDP zijde zal zijn. 

Met deze verkiezingen zo’n 53 dagen van ons verwijderd, zouden onder normale omstandigheden alle participerende partijen nu volledig in campagne mode zijn. Echter niet alleen de Covid-19 maar ook de afkondiging van de partiële lockdown, vragen dat campagnevoering van de meeste partijen over een andere boeg gegooid worden, dit geldt niet voor de NDP. Die hield gewoon een buurtvergadering in Ramgoelam en wij zullen daar nog meer van zien.   

Wanneer nu de regering zonder een duidelijke nationale basis, over wenst te gaan tot het uitroepen van een burgerlijke uitzonderingstoestand roept dat terecht bij ons ernstige zorgen op. Dit zal ernstige consequenties hebben voor de campagne voering, en daardoor zullen de verkiezingen zeker niet meer gekarakteriseerd kunnen worden als eerlijk. 

De geschiedenis, het getoonde karakter van deze regering dat gekenmerkt wordt door intimidatie, negeren van de belangen van de grotere samenleving en openlijke beroving van de samenleving op zowel financieel-economisch als moreel-ethisch vlak, maakt dat geen enkele verantwoordelijke democraat akkoord kan gaan om deze regering nu legaal de ruimte te geven om voor onbepaalde tijd alle controle mechanismen uit te schakelen en wettig de dictatuur te vestigen. 

Tuesday 26 May
Monday 25 May
Sunday 24 May