PRO wijst DNA op ongrondwettelijk karakter wijziging Kieswet
15 Apr 2019, 19:02
foto
Gerold Sewcharan, voorzitter van PRO.


(Aangeboden)

Bij brief d.d. 15 april 2019 heeft de Partij voor Recht en Ontwikkeling De Nationale Assemblee aangeschreven over twee wetsontwerpen op het gebied van het kiesrecht, namelijk het wetsontwerp betreffende wijziging van de Wet van 29 september 1987, bevattende regels voor de verkiezing van leden voor de volksvertegenwoordigende lichamen in Suriname (Kieswet, S.B. 1987 no. 62), zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2010 no. 29 en het wetsontwerp betreffende een wijziging van de Wet Politieke Organisaties (WPO, S.B. 1987 no. 61).

Uit juridisch onderzoek van de Partij voor Recht en Ontwikkeling naar de grondwettelijkheid c.q. de legaliteit van de wetsontwerpen is gebleken dat de wijziging van de Kieswet in strijd is met de artikelen 52, 53 en 60 van de Grondwet en de wijziging van de WPO in strijd is met artikel 60 van de Grondwet. Het onderzoek heeft voorts geconstateerd dat de wetswijzigingen in strijd zijn met het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens (AVRM) en het Verdrag inzake Burger- en Politieke Rechten (BUPO), waar het het politiek rechten, mensenrechten, van de burger betreft.
De beperking van combinatievorming zal volgens de Partij voor Recht en Ontwikkeling stremmend werken op het uitbouwen van het Surinaams politiek democratisch stelsel zoals dat de afgelopen bijna 70 jaren in ontwikkeling is.

Aangezien ingevolge artikel 70 van de Grondwet de Wetgevende Macht uitgeoefend wordt door De Nationale Assemblee en de regering gezamenlijk, heeft de Partij voor Recht en Ontwikkeling middels het aanschrijven van De Nationale Assemblee een grondwettelijke en dus legitieme mogelijkheid benut, met het doel gedaan te krijgen dat de wetswijzigingen in kwestie op grond van

het voorgaande geen kracht van wet krijgen doordat in en na overleg tussen De Nationale Assemblee en de regering wordt afgezien van bekrachtiging en afkondiging van wetsontwerpen met een ongrondwettelijk en mensenrechtenschendend karakter.
De Partij voor Recht en Ontwikkeling is bereid om iedere juridische optie te benutten, om toe te zien op buiten werking blijven, dan wel terugdraaien van de ongrondwettelijke wetsontwerpen. Zij roept iedere Surinaamse burger en iedere Surinaamse politieke organisatie op, hun misnoegen aan De Nationale Assemblee en regering kenbaar te maken en bewustwording over het ongrondwettelijk karakter te delen.

Namens
De voorzitter van de PRO,
Mr. Gerold R. Sewcharan