Terugkeer van domeingrond in overheidsboezem ...
21 Mar, 03:14
foto
Mr. dr. A.C. Akkal-Ramautar


Terugkeer in overheidsboezem van onder andere de uitgegeven titels erfpacht, grondhuur, allodiale eigendom en huur is in meer gevallen mogelijk dan alleen na verstrijken van de duur van de uitgegeven titel. Terugname van domeingrond kan niet op een dusdanige manier geschieden dat de rechtszekerheid van (gewezen) titelgerechtigden in gedrang komt. Terugname c.q. onteigening kan bovendien ook plaatsvinden bij in eigendom overgedragen gronden en wel op een dusdanige wijze dat de rechtszekerheid daarbij wordt gewaarborgd.

Dit stelt Mr. dr. A.C. Akkal-Ramautar in een artikel aan Starnieuws, dat als bijlage kan worden gedownload. Zij heeft met belangstelling de aangeboden stukken van mevrouw R. Dhanes LLB/K. Soerdjoesing LLB en mr. C. Jadnanansing gelezen. Dit als een reactie op de bekendmaking van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer.

Het is van belang dat zowel de titelgerechtigden, alsook de staat (in grondzaken vertegenwoordigd door het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer) op de hoogte zijn van de verschillende wettelijke mogelijkheden die ertoe kunnen leiden dat domeingrond kan terugkeren in overheidsboezem, maar even belangrijk is dat titelgerechtigden hun verplichtingen nakomen, zodat verval van de uitgegeven rechten kan worden voorkomen c.q geminimaliseerd. Daarnaast moeten belanghebbenden eveneens op de hoogte zijn van de ingebouwde wettelijke zekerheden, stelt Akkal-Ramautar.

Zij gaat uitgebreid in op de mogelijkheden van verval van de verleende rechten met de bedoeling dat belanghebbenden ervoor kunnen zorgen dat de aan hen gegeven rechten niet vervallen. Het recht van allodiale eigendom, erfpacht, grondhuur en of huur kan ook op andere wijzen beëindigen, met als gevolg dat de grond terugkeert in de boezem van de Staat (de blote eigenaar). Het is daarom belangrijk om erop toe te zien dat titelgerechtigden in elk geval de aan hen opgelegde verplichtingen nakomen. Het terugkeren in overheidsboezem kan alleen geschieden op grond van de wet en of uitgiftevoorwaarden.

Ondertussen heeft het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer via diverse media mondelinge toelichting gegeven op de bekendmaking van 6 maart 2019. Volgens deze mondelinge toelichting wil het ministerie belanghebbenden erop wijzen dat (gewezen) titelgerechtigden alsnog een verzoek kunnen indienen om de grond in grondhuur te krijgen. Terugname van domeingrond in overheidsboezem mag nimmer leiden tot rechtsonzekerheid van belanghebbenden.

U kunt het uitgebreide artikel hier downloaden.
pdf-icon.gif Terugkeer_domeingrond_in_overheidsboezem_na_verval_van_de_titel.pdf