Nieuw Frontfractie stelt 19 vragen over Carolinabrug
30 Jan 2012, 00:01
foto


De Nieuw Frontfractie vuurt negentien vragen af op president Desi Bouterse over de schadeclaim die ingediend is door Ballast Nedam en andere zaken die nu aan het licht zijn gekomen. Er is ook apart onderhandeld met Haukes NV voor aanleg van toegangswegen. Ook hier is er geen openbare aanbesteding geweest. Nieuw Front vindt dat de integriteit van minister Ramon Abrahams van Openbare Werken ernstig in twijfel moet worden getrokken.

Het zoveelste schrijven van de oppositieleden via assembleevoorzitter Jennifer Simons is vrijdag verstuurd. In anderhalf jaar tijd heeft de president nog op geen enkele brief van parlementsleden gereageerd.

Overwegingen
overwegende dat
- de regering c.q de minister van Openbare Werken op 8 juli 2011 een aannemingsovereenkomst heeft gesloten voor de bouw van een brug over de Surinamerivier nabij Carolina met de aannemer Ballast Nedam voor een bedrag van 32.035.873 euro’s;
- de voorbereiding van deze overeenkomst onder verantwoordelijkheid van de ministers van Openbare Werken en van Financiën is gedaan;
- deze met Ballast Nedam gesloten overeenkomst de goedkeuring heeft van de vicepresident en van de president van de republiek Suriname, hetgeen inhoudt dat zij akkoord zijn gegaan met de inhoud van deze overeenkomst en dat zij daarom de volledige verantwoordelijkheid voor deze overeenkomst dragen;
- ingevolge deze overeenkomst er een mogelijkheid voor de regering was voor beëindiging, in welk geval de aannemer geen andere claim zou hebben op de staat Suriname dan een bedrag van 592.780 euro’s;
- de regering c.q de minister van Openbare Werken, deze mogelijkheid onbenut heeft gelaten door de datum van 1 augustus 2011 voorbij te laten gaan, om 11 dagen daarna en wel op12 augustus 2011 deze overeenkomst op te zeggen, met als gevolg een schadeclaim van 3.555.280 euro’s te betalen aan Ballast Nedam;
- deze schadevergoedings eis van Ballast Nedam, door de regering c.q de minister van Openbare Werken zonder meer is geaccepteerd en wel zonder enig protest c.q. enige onderhandeling;
- het verder opvalt, dat het raadsvoorstel m.b.t. deze zwaarwichtige zaak met ernstige financiële gevolgen voor het land, van de minister van Openbare Werken gedateerd 17 oktober 2011, reeds de volgende dag en wel op 18 oktober 2011 is goedgekeurd door de totale Raad van Ministers;
- het algemeen bekend is dat ministers in dergelijke aangelegenheden de zaken eerst grondig bestuderen en afstemmen met hun deskundigen, alvorens mee te werken aan een goedkeurend besluit;
- uit de resolutie d.d. 29 november 2011 no. 4792 blijkt dat de regering c.q de minister van Openbare Werken geen enkele moeite heeft genomen om te onderhandelen met de aannemer ter verlaging van het opgeëiste schadebedrag, doch integendeel wordt gepleit in het voordeel van de aannemer door een snelle afwikkeling van de schade enkel en alleen omdat de aannemer zou aandringen op het betalen van de door hem opgeëiste schade;
- bij een goede onderhandeling Ballast-Nedam had kunnen afzien van deze hoge schade eis, daar Ballast-Nedam niet veel acties heeft ondernomen voor het project in die 11 dagen na 1 augustus;
- de vraag is of de aannemer in deze wel te goeder trouw handelt door gemelde schade op te eisen temeer er in strijd met de wet geen openbare aanbesteding is gehouden;
- uit de correspondentie blijkt voorts dat Ballast Nedam de vaststellings-overeenkomst voor de afwikkeling van de opgeëiste schade zelf heeft opgesteld, en niet de regering van de republiek Suriname c.q de minister van Openbare Werken;
- hoewel Suriname nog geen goedgekeurde nieuwe BW heeft, de minister van Openbare Werken het land wederom benadeelt door in de vaststellingsovereenkomst hiernaar te verwijzen;

Vragen
De briefschrijvers leggen de volgende vragen voor aan de president.
a. Kan de president zo nauwkeurig mogelijk aangeven hoe de technische voorbereiding van het onderhavige Carolinabrug project inclusief de prijsvorming daarvan en de onderhavige overeenkomst met Ballast Nedam tot stand is gebracht en alle terzake documenten ter beschikking te stellen van het parlement?
b. Kan de president aangeven waarom is afgeweken van de regel van openbare aanbesteding voor dit project?
c. Kan de president aangeven wat de redenen zijn voor de beëindiging van deze overeenkomst met Ballast Nedam?
d. Kan de president aangeven waarom geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om deze overeenkomst uiterlijk 1 augustus 2011 te beëindigen, waardoor de schadeclaim beperkt zou zijn?
e. Kan de president aangeven wat er tussen 1 en 12 augustus 2011 is gebeurd hetgeen heeft geleid tot de opzegging van de overeenkomst op 12 augustus 2011?
f. Kan de president aangeven de redenen van de zeer spoedige acceptatie door de regering zonder onderhandelingen met Ballast Nedam over de ingediende schade claim?
g. Is de president het met ondergetekenden eens dat hier sprake is bewuste benadeling van het land en dat deze benadeling niet zonder gevolgen kan blijven?
h. Is de president het met de ondergetekenden eens dat ernstige twijfel bestaat met betrekking tot de integriteit van de minister van Openbare Werken en welke consequenties hieraan de president denkt te verbinden?
i. Kan de president aangeven welke onenigheid is ontstaan tussen verschillende politieke partijen over de positie van Balast Nedam en welke smet hierdoor zou kunnen ontstaan als onderhavig aannemingscontract niet zou worden opgezegd, zoals aangegeven in het schrijven d.d. 12 augustus 2011 van de minister van Openbare Werken?
j. Kan de president aangeven waarom het raadsvoorstel m.b.t. de betaling van de schadeclaim van 3.555.280 euro’s aan Ballast Nedam met zeer veel spoed en wel binnen 24 uur na indiening door de minister van 0penbare Werken in de vergadering van de Raad van Ministers moest worden goedgekeurd?
k. Kan de president aangeven waarom in de vaststellingsovereenkomst de regering afstand doet van het recht om deze overeenkomst te wijzigen of te ontbinden?
l. Kan de president aangeven of het juist is dat de vaststellingovereenkomst waarin de minister van Openbare Werken de schade claim heeft geaccepteerd, opgesteld is door de aannemer?
m. Kan de president aangeven waarom de regering in de vaststellingsovereenkomst akkoord gaat met Ballast Nedam, om het MOU t.b.v. de Corantijnbrug, getekend op 17 december 2010, financieel af te willen rekenen, terwijl die voor-overeenkomst niets te maken heeft met de opgeëiste schade m.b.t. de Carolinabrug?
n. Kan de president aangeven dat voor de betaling van de schadeclaim aan Ballast Nedam conform zijn resolutie d.d. 29 november 2011, waarom het noodzakelijk was om af te wijken van de regel tot het houden van een openbare aanbesteding en waarom deze betaling een spoedeisend karakter had?
o. Kan de president aangeven waarom ondanks de acceptatie van de hoge schade vergoeding, bij Ballast Nedam wordt aangedrongen in te schrijven bij de komende internationale aanbesteding van het onderhavig project?
p. Kan de president aangeven waarom het ministerie van Openbare Werken apart onderhandeld heeft met de aannemer Haukes m.b.t. de aanleg van de toegangswegen en dit werk aan hem gegund, terwijl er nog andere lokale aannemers, die ook veel ervaring hebben m.b.t. wegenbouw?
q. Kan de president aangeven waarom voor de aanleg van deze wegen geen openbare aanbesteding is gehouden?
r. Zal door het onderbrengen van dit projectonderdeel in het contract van Ballast Nedam geen extra kosten met zich meebrengen, zijnde de aan Ballast Nedam te betalen provisie zonder dat Ballast Nedam enige risico draagt?
s. Zijn er nog meer schadeclaims te verwachten van de zijde van de onderaannemer Haukes en voor de directievoering?

De brief is ondertekend door de assembleeleden: R. Randjietsingh, R.R.Venetiaan, Ch.Santhoki, G.Castelen, A.Gajadien, R.Wijdenbosch, L.Soerdjan, G.Kandhai, A.Tjin-A-Tsoi, M.Rathipal, M.Jogi en P.Kensenhuis.
Advertenties