Handhaving belangrijk bij naleving Chemisch Wapenverdrag
09 Aug, 00:01
foto
Met algemene 41 stemmen is de Wet Chemisch Wapenverdrag aangenomen in De Nationale Assemblee. Zonder handhaving zal de wet een papierentijger blijken te zijn.


De Wet Chemisch Wapenverdrag is maandag met 41 algemene stemmen aangenomen in De Nationale Assemblee. Met de aanname van deze wet wordt verboden om chemische wapens te ontwikkelen, te produceren, anderszins te verwerven, te transporteren, de aankoop daarvan te financieren, een voorraad daarvan aan te leggen of in bezit te houden dan wel aan wie dan ook direct of indirect over te dragen of te gebruiken. Ook personen die chemische wapens produceren en verhandelen zijn in de wet strafbaar gesteld. Er is sterk nadruk gelegd op de handhaving van deze wet.

Rabin Parmessar (NDP) en Ronnie Asabina (BEP) maakten in hun stemmotivatie duidelijk dat zij niet tevreden zijn over de uitleg van de regering over de handhaving van deze wet. Asabina zei dat de BEP zal meewerken aan de aanname van de wet, maar met de kanttekening dat er bijzondere aandacht nodig is voor handhaving en toezicht. “Als land verdienen wij geen schoonheidsprijs als het gaat om handhaving en toezicht. Ik doe een beroep op de regering om wat deze wet betreft zich in te zetten voor de handhaving”, sprak Asabina.

Parmessar legde de nadruk op kwik en giftige stoffen die in de agrarische sector gebruikt worden. Volgens hem zouden protocollen in de wet moeten worden opgenomen en ook dat er jaarlijks controle zal plaatsvinden. Anders kunnen we volgens hem niet meten wat er allemaal plaatsvindt en hoe de controle geschiedt. Hij noemde als voorbeeld de landbouw waar het verboden is bepaalde chemische stoffen te gebruiken, maar dat het toch gebeurt en de regering maar weinig controle daarop kan uitoefenen. Ook vond hij drie jaren te lang alvorens er een evaluatie komt. Hij stelde voor dat er al na een jaar een evaluatie van de wet komt en daarna elk jaar.

Minister Krishna Mathoera van Defensie stelde voor dat de periode van drie jaar wordt aangehouden, omdat na de aanname van de wet er nog een plan van aanpak moet komen van hoe de wet geïmplementeerd moet worden. “De Nationale Autoriteit moet ingesteld worden, we moeten profielen ontwikkelen, selectie maken, mensen trainen, middelen beschikbaar stellen en de bewustwording opgang brengen dus ik pleit voor het aanhouden van 3 jaar om op een goede manier de wet te implementeren”, zei Mathoera.

Dew Sharman (VHP) haalde aan dat hij uit bronnen heeft vernomen dat in de laatste 10 tot 15 jaar wat illegaal vuurwerk wordt geproduceerd in Suriname. “Buskruit is heel erg explosief. Vandaag maak je pagara's en vuurwerk. Morgen ga je handgranaten maken en overmorgen breng je een fabriek waarin je giftige gassen kan produceren die lelijke gevolgen kunnen hebben”, zei Sharman. Hij wilde weten als er ooit onderzoek is gedaan hiernaar en mensen zijn geïdentificeerd, omdat het vandaag nog klein is, maar dat het een keer uit zijn voegen kan groeien. Mathoera zei dat zij geen informatie heeft over lokaal gemaakte chemische wapens. Zij deelde mee dat met de aanname van de wet er nationale registratie en controle zal plaatsvinden, waardoor er effectief zal worden opgetreden daar die dingen nu strafbaar gesteld zijn in de wet.

Chemische wapens zijn niet explosieve chemische stoffen die worden gebruikt om mensen buiten gevecht te stellen, te verwonden of te doden. Het gaat om zenuwgassen die door overdracht van prikkels in het zenuwstelsel verhinderen. Vervolgens zijn er de mosterdgassen die weefsels van bijvoorbeeld de luchtwegen aantasten. Verder irriterende gassen zoals traangas. De laatste categorie chemische strijdmiddelen is de moeilijkst beheersbare, zeer giftige industriële chemicaliën die in grote hoeveelheden voor civiele toepassingen worden geproduceerd, kunnen als chemische wapens worden ingezet. Bijvoorbeeld pesticiden, chloor en alle andere chemicaliën die ingezet worden in de landbouw etc. In de wet zijn wel uitzonderingen geregeld waarbij hoeveelheden zijn toegestaan die gebruikt worden voor industriële, agrarische, medische, farmaceutische of andere vreedzame doeleinden.

Chanrui Wang (VHP), voorzitter van de commissie van rapporteurs, zei na de aanname van de wet dat het een belangrijke wet is en bedankte iedereen die heeft meegewerkt. Weerloze mensen laten het leven tijdens oorlogen en wordt er te veel ellende en leed aangericht met wapens. Hij riep op om in Suriname de vrede en vreedzaamheid te bewaren en in welke situatie dan ook het pad van vrede te kiezen. Wang erkende dat er nog veel moet gebeuren na de aanname van deze wet en kijkt uit naar de verdere stappen van de regering.

Advertenties

Wednesday 30 November
Tuesday 29 November
Monday 28 November